Rozenburg in oude ansichten deel 4

Rozenburg in oude ansichten deel 4

Auteur
:   J. Bergwerff
Gemeente
:   Rozenburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1703-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rozenburg in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

25. Hier beginnen we met de familie De Borst-Moerman, omdat die in beide huizen heeft gewoond. Nicolaas de Borst werd in 1899 geboren, zijn vrouw Adriaantje Moerman in 1903 in Abbenbroek. Zij trouwden op 17 juni 1926 en woonden eerst drie-en-een-half jaar in de Zanddijk 20 en daarna drie-en-een-half jaar in de Vildersteeg, op het hoekje waar Jaap v.d. Knaap en later Aart Oosterman hebben gewoond. In de Zanddijk waren Jan en Krijntje geboren en in 1933 streek het gezin De Borst aan de voet van de Graspolderdijk neer. In het lage huisje heeft vader Moerman nog geruime tijd bij hen ingewoond. V66r we aan het nieuwe huis toekomen, moet u weten dat er een dito oud huisje op die plaats stond. Daarin hadden vroeger onder anderen de families Jan Breukel, Seel Villerius en Frans Romers gewoond. Hier is ook Bouwina Catharina Romers geboren, jarenlang penningmeesteresse van de christelijke kleuterschoolvereniging. In 1934 trouwde Ben van Oudenaarden met E.N. - Lies - Romers en hier werden ook hun zes kinderen ~ vijf zoons en een dochter - geboren. Dat was Graspolderdijk 9, oude stijl. Na drieentwintig jaar verhuisden zij in 1957 naar de Landverbetering. Toen heeft Klaas de Borst het voorste huis laten slopen en er de nieuwe woning laten bouwen die u op de foto ziet. Niemand had toen nog de gedachten bij Europoort. "Dat was nog ver van je bed", zeiden ze vroeger. De nieuwe woning werd in 1958 betrokken, maar reeds in 1960 overleed Nicolaas de Borst op eenenzestigjarige leeftijd. Vijf jaar later moest mevrouw De Borst hier weg, want intussen was Europoort keiharde werkelijkheid geworden. De pas zeven jaar oude woning ging onder de slopershamer. Mevrouw De Borst woonde tijdelijk in de De Ruyterstraat en na een jaar definitief in de Ruysdaelstraat. In het oude huisje beneden trok het jonge echtpaar Jan de Ronde en Jopie Breukel. Officieel Jan Martinus de Ronde en Johanna Breukel. Dat was dan op 28 juni 1959. Hun dochter Leontine is hier geboren. Nu hebben we aileen de bewoners na 1930 gehad en dan te bedenken dat deze huisjes meer dan honderd jaar oud waren.

26. Wie op Rozenburg "Frankie" van Vliet zei, heeft daar nooit iets mee bedoeld, want Van Vliet was een vriendelijke, kleine man, die, zover mij bekend, geen vijanden had. Wat weinigen zullen weten, is dat zijn voorouders Van Dorp-van Vliet heetten en dat er nog familieleden deze naam dragen. Frank van Vliet werd op 7 maart 1883 in Maasland geboren, in de omgeving van de "Leeuwenwoning" in de Gaag. Zijn echtgenote J annetje van Velden zag in Naaldwijk het levenslicht, maar verhuisde nog heel jong naar Maasland. Op de dag dat ik dit schrijf, is ze juist negentig jaar geworden en het is dus 15 september 1977. Rekent u maar uit! Voor haar huwelijk was zij elf jaar werkzaam bij familie van haar, het gezin Luyendijk in Maasland, waarvan de kinderen haar nog altijd als hun tweede moeder beschouwen. Op 18 november 1915 trouwden Frank en Jannetje en verhuisden naar Graspolderdijk 7 in Rozenburg, een tuinderij die Van Vliet had gekocht van ene Voogt. A1s bestuurslid van de Maaslandse groenteveiling was hij een schakel tussen de Rozenburgse tuinders en deze veiling. Ook daar was hij een gewaardeerde persoonlijkheid, die met de handelaren en grossiers goed overweg kon. Bij zijn zilveren jubileum aan deze veiling werd hij grootscheeps gehuldigd in "De Moriaan" te Maassluis. Het gezin Van Vliet kreeg vijf kinderen, maar tot hun groot verdriet werden drie jongetjes levenloos geboren. Twee dochters bleven in leven, Neeltje Margaretha (Nel), die als tweede kind op 20 juli 1919 werd geboren, en Trinette Johanna, die als vierde werd geboren op 21 mei 1924. Nel trouwde met Jan van Leen van der Giessen en heeft vijfkinderen, een zoon en vier dochters. Trinet is getrouwd met Bram van Bram Kleijwegt en zij hebben drie kinderen, twee dochters en een zoon. Frank van Vliet is, zoals men het weI noemt, "in het harnas" gestorven. Drie dagen voor zijn zevenenzeventigste verjaardag zakte hij op de veiling in Maasland ineen en kon een snel aanwezige arts alleen de dood constateren. Als teken van rouw werd na de droeve mededeling de veilingklok voor enkele minuten stilgezet... Schoonzoon Jan van der Giessen woonde in het ernaast getimmerde houten huis en is, toen de Graspolderdijk moest worden gesloopt, een bedrijf in Tinte begonnen. 11 December 1950 werd de woning van Van Vliet, toen Trinet en Bram bij hen in woonden, ernstig door brand geteisterd.

27. Deze boerderij heeft u bij de kunstmeststrooier van Cor van Dijk heel in de verte in het water zien staan. V 66r 1953 stonden in deze oprijlaan grote bomen en was er links een boomgaard voor "eigen eet". Op een na gingen de bomen letterlijk en figuurlijk ten onder aan het zoute water. We staan bij de boerderij Graspolderdijk 14 van Huig van Vliet. Hij werd in 1871 geboren en zijn vrouw Maria Noordam in 1872. Ze kregen tien kinderen, van wie er in 1977 nog negen in leven zijn, varierend in leeftijd van zestig tot tweeentachtig jaar. Van die tien zijn er van 1923 tot 1947 zes naar Californie geernigreerd. Hier zijn ze aIle tien: Elisabeth, Arend t, Huibertje, Mien, Wim, Ant, Marie, Hugo, Klaas en Rien. Vier dochters bleven in Holland, te weten Elisabeth, Huibertje, Mien en Ant. Toen Rien als jongste en laatste zoon ook vertrok, kwam Simon Buitelaar, gehuwd met Huibertje, de tweede dochter, op 2 december 1947 van Nieuwkoop naar Rozenburg om dit boerenbedrijf voort te zetten. De dag dat Rien vertrok, 4 januari 1948, overleed mevrouw Van Vliet-Noordam op vijfenzeventigjarige leeftijd. Vader Huig van Vliet overleed in 1957 op zesentachtigjarige leeftijd. Het gezin Buitelaar telt vijf kinderen, te weten: Pieter, Maria, Jacob, Johanna Jacoba en Elisabeth Wilhelmina. Zoon Jaap bleek boer in hart en nieren. Hij trouwde in januari 1956 met Geertruida Bergwerff Jrsdr. en nam van lieverlee de leiding van het bedrijf van zijn vader over. Ook zij moesten naar iets anders uitzien toen de grote ontruiming dreigde. Ze slaagden in Abbenbroek, waar ze met drie kinderen, te weten Simon, Thea en Johan, heengingen in 1965. In Abbenbroek groeide hun gezin via de geboorte van eerst Jorina en later Hugo tot vijf kinderen. Vader en moeder Buitelaar besloten een nieuwe woning te betrekken aan de Oranjelaan. Omdat deze nog niet direct beschikbaar was, werd nog een half jaar onderdak gevonden in Zanddijk 1 (zie afbeelding 38 van deel twee). Een maand v66r Oranjelaan 20 gereed was, overleed Buitelaar in juni 1966 op negenenzestigjarige leeftijd. AIleen verhuisde mevrouw Buitelaar naar de nieuwe woning en ook dat is al weer ruim elf jaar geleden. De inzet toont het laatste jachttafereeltje v66r de sloop.

28. Dit is de oudste foto van de christelijke gemengde zangvereniging "De Lofstem" die ik tot heden heb gezien. Mevrouw I. Doorduin-Bergwerff ste1de haar aan mij ter beschikking. "Zij moet van 1923 zijn", zegt mevrouw Westdijk-van Dam, "want in 1924 ben ik getrauwd en ik ben er een poosje tevoren afgegaan". Dat klopt ook weer, omdat de dienstbode van dominee Allaart, die op 14 januari 1923 op Rozenburg kwam, hier op staat en de foto werd verzonden naar J ac. Bergwerff, die op 12 juni 1923 met Arend van Vliet naar Amerika vertrok. De gedienstige van de dominee was Mien van Steyn, die bij de kachelpijp staat. De foto is genomen in de consistorie van de gereformeerde kerk aan de Laan, die er in 1914 werd bijgebouwd en nu qua exterieur nog ongewijzigd is te zien op de hoek Koninginnelaan-Molenweg, als werkplaats van Groenewegens Landbouwwerktuigen.

Op de foto ziet u, van links naar rechts, op de bovenste rij: Jaap Doorduin, Gerrit van Ham t. Jaspert van der Hout t, Wim van Vliet Hzn., Jan Westdijk t, Piet Doorduin Lzn., Piet van der Knaap Dzn. t, Simon Westdijk t en C.L. (Leen) Oosterlee t. Op de tweede rij: Mien van Steyn, Ida Bergwerff, Co Oosterlee, Huibje van Vliet Hdr., Jaan van der Hout t, Jaantje van Dam, Pietje Koornneef, Mien van Vliet Hdr., Betje Bergwerff t, Ans Groenewegen T.Zdr. en Maartje Visser. Zittend: Catrien van Seters, Kees van der Knaap Dzn., Flip K1apwijk t, dirigent S.C. van Helden (1920-1957) t, Cor Robbemond t, Leen van Dijk en Mien Westdijk. Op de grand:

Jaantje Visser, Marie van Vliet Hdr., Lena de Jong, Hendrien v.d. Burgh, Marie Doorduin Tdr., Bets van der Knaap Ddr., Lena Doorduin Tdr. en Gerritje Visser. Met vier "Van Vlieten" erop, hoort deze foto er hier echt bij. Twee 1eden, neven van mij, zijn on1angs binnen een week overleden, te weten Cor Robbemond op 12 september 1977 en Piet van der Knaap Dzn. op 19 september 1977. Cor Robbemonds moeder was Arendje K1eijwegt, Piet van der Knaaps moeder was Adriaantje K1eijwegt en mijn moeder heette Neeltje Kleijwegt Cdr.

29. De boerderij Graspolderdijk 3 werd in 1890 gebouwd door de bakker van "De Landverbetering", Simon Bechers. Het kinderloze echtpaar Simon Bechers-Sara Verkade had een nichtje in hun huis opgenomen om ook een kind te kunnen verzorgen. Het was Johanna Geertruida Kleijwegt, een halfzus van mijn moeder, in 1870 geboren, een dochter van Cornelis Kleijwegt en Jannetje Verkade, die er vanafhaar vierde jaar opgroeide. Toen zij in 1897 trouwde met Jacob Kleijwegt, mochten zij de boerderij verder besturen en hebben deze ook geerfd. Bij velen op Rozenburg was Jacob Kleijwegt dan ook bekend als Jacob .Beekers". Er werden twee dochters geboren, Jannetje op 4 januari 1899 en Mien op 19 september 1902. Mien trouwde met Dirk Groenewegen, bij wie we in het tweede boekje bij afbeelding 53 stilstonden. Jannetje trouwde in 1923 met Gerrit Groenewegen Jzn., geboren op 27 januari 1893. Samen zetten zij op hun beurt dit bedrijf weer voort. Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren, Annie op 11 juli 1925, Jacob op 25 oktober 1928 en Jan op 11 maart 1932. am meer mogelijkheden te hebben werd er in de loop der jaren ook overgegaan op een gedeelte tuinbouw, fruit- en zelfs druiventeelt. Toen de zoons meer "in de hand" kwamen, werd er ook nog een grote varkensschuur bijgebouwd. Enkele weken voordat de oorlog was afgelopen, mocht ik hier eenmaal biest gaan halen voor mijn moeder en ik kreeg toen een echte witte boterham met echte roomboter en suiker. Dat was een traktatie die ik nooit kan vergeten, heerlijk! In 1957 trouwde zoon Jacob met Marie van Vliet Wdr. Na een verbouwing gingen zij hier op het bedrijf wonen. Vier van hun zes dochters werden hier geboren, te weten Janneke, Joke, Gerdien en Wilma. In april 1966 werd de boerderij gesloopt en werd er een eigen bedrijf buiten Brielle begonnen. In het "Overmaasse" werden nog twee dochters geboren, namelijk Marja en Sjakeline. Maar gelukkig is daar een ruime nieuwe woning ter beschikking. Jan trouwde met Janie Mol en bouwde op een stuk land aan de Langeweg, dat ook tot het bedrijf behoorde, een houten woning met de toepasselijke naam "De Moishoop". Ook hij moest daar weg voor de grote "slokop". Annie trouwde met schoenhandelaar Freek Voorberg. Bij onze omzwervingen hopen we Jan en Annie in de toekomst nog te ontmoeten. Jacob Kleijwegt overleed in de oorlogsdagen, op 12 mei 1940, zesentachtig jaar oud. Zijn echtgenote was op 24 mei 1934 op vierenzestigjarige leeftijd ontslapen. Hun schoonzoon, Gerrit Groenewegen, is vierenzeventig jaar geworden en op 26 maart 1967 overleden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek