Ruinen in oude ansichten deel 1

Ruinen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H. Wever
Gemeente
:   Wolden, De
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4008-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ruinen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Een veel - langzamerhand tot vervelens toe - gehoorde bewering is, dat we leven in een snel veranderende tijd. Men bedoelt dan te zeggen, dat het bee1d van onze samenleving zich aan het wijzigen is in een tempo dat in de geschiedenis wellicht z'n weerga niet kent.

Onze generatie heeft het voorrecht in die tijd te leven, maar dit voorrecht van zo'n boeiende periode te kunnen meemaken brengt ook z'n prob1emen mee.

Zo kan bijvoorbeeld niet iedereen zich even soepe1 bij aile nieuwe situaties aanpassen en bovendien zijn beslist ook niet aile veranderingen evenzovele verbeteringen. Kijk eens om u heen, kijk wat voor eenvormigheid de moderne huizenbouw teweegbrengt; de techniek en de economie zuIlen deze monotonie naar het zich 1aat aanzien eerder nog verergeren dan verminderen.

Het is bepaald geen toeval, dat naast de vernieuwingsdrang, die onder andere op sociaal gebied geweldige suecessen heeft geboekt, toch ook een zeker onbehagen is ontstaan over de toenemende nivellering, het afdrijven naar een grauwe kleurloosheid, die zo duidelijk spreekt uitde bouwwerken die we doen verrijzen,

Nu hoeven we geen van allen terug te verlangen naar de sociale toestanden van vroeger. Maar toch, als we weer eens oude f'oto's in handen krijgen, dan bekruipt ve1en van ons een zeker verlangen naar de sfeer van onmiskenbare intirniteit en romantiek van weleer, een sfeer, die in de loop der jaren steeds meer verloren is gegaan.

We1iswaar moeten we - a1s we eerlijk willen zijn - toegeYen, dat onze gevoe1ens van nostalgie gek1eurd worden door d e zoete herinneringen aan onze jeugd en het zij nook vaak de mooie dingen, die we ons herinneren, waardoor de goeie ouwe tijd er weI eens al te goed afkomt. Maar toch dienen we ook te beseffen, dat het vaak juist de jongeren zijn van onze generatie, die zich erg bewust zijn van het generaliseringsproces dat zich in onze maatschappij voltrekt endat maakt, dat de individuele mens zich steeds meer een nummer gaat voelen.

1kgeloof, dat het verschijnen van dit boekwerkje met beelden uit het verleden aan een behoefte van ve1en tegemoetkomt; aIleen al het grote aanta1 mensen dat gehoor he eft gegeven aan de oproep om materiaal beschikbaar te stellen wettigt deze veronderstellihg,

Helaas konden niet aIle inzendingen, hoe interessant en karakteristiek ook, opgenomen worden. Daartoe ontbrak de ruimte en bovendien leenden niet aile aanbiedingen zich voor reproduktie.

Ik ben ervan overtuigd, dat voora1 ve1e inwoners en oudinwoners van de gemeente Ruinen vee1 genoegen zullen belevenaan hetdoorbladeren van dit werkje, dat nog eens laat zien, hoe het vroeger was.

Voorjaar 1972

mr. K. de Boer burgemeestervan Ruinen

l. Laten wij beginnen met het plaatsen van een luchtfoto van Ruinen omstreeks 1930. Een typisch esdorp met als middelpunt de Brink, omkranst door boerderijen, cafe's, winkels en woonhuizen en bovenal de dominerende hervormde kerk. Goed is de Klinge als voetbalveld te zien. Verder zult u bij nadere beschouwing een reeks van verschillen opmerken met de tegenwoordige aanblik. Van "woningbouw op grote schaal" was toen nog geen sprake. Op de volgende bladziiden zullen wij Ruinen van af de begane grand bekijken.

2. Deze foto is een der mooiste van de Brink. De statige toren, daterend uit 1423, bevatte omstreeks 1900 maar een uurwerk, dat later hoger is aangebraeht. Het omheinde gedeelte bij de torenspits werd gebruikt voor landelijke driehoeksmetingen. Het is niet onwaarsehijnlijk, dat nit die tijd het verhaal stamt, dat wanneer in Meppel de torenspits onder water zan staan, dit in Ruinen sleehts tot de drempel zou rei ken.

v

3. Oranjefeest in 1909. Prinses Juliana is geboren! Er staat een feestelijke menigte in de Westerstraat, Links ziet u de winkel en cafe van Bartus Kloeze en rechts de woning van L. Nijenhuis, nu vervangen door de dubbele woning van Nijstad en De Meer, Onder de feestgangers ziet u links met trekharmonika Bruinenberg (Arend Blik), bekend als straatmuzikant en bruiloftszanger. Rechts achter bomengroep staat nu Bralten's superrnarkt.

4. De Smeestraat een halve eeuw geleden. De Smeestraat was vroeger een voorname straat, waaraan onder meer gevestigd waren: burgemeester N otten (tot 1877), de dorpsdokter (nu boerderij van de familie N oordhuis), twee korenmolens, een herberg (nu gerestaureerd) en het postkantoor, dat u hier op deze foto links kunt zien, omringd door heg en hek. Oak het nu verdwenen ambacht van kuiper werd in deze straat beoefend (het huisje op de voorgrond met zijraam). Tevens gaf deze straat toe gang tot de Ruiner es. Links vooraan ziet u boerderij-cafe Hees.

5. Naar alle waarschijnlijkheid ziet u hier een der oudst bekende opnamen van de Brink. U zult ontdekken, dat het beeld der Brink totaal is veranderd en dat de Brink in vroeger jaren echt .Jandeliik" is geweest, In de woning links woonde vroeger onder meer de familie Pinksterhuis. Enhoe vindt u de stal daarnaast? Volgens ouderen onder ons was dit een schaapskooi. De zuidzij de, die u hier ziet afgebeeld, wordt tegenwoordig geheel in beslag genomen door het gemeentehuis.

GROETEN U!T RUINEN. Bnnk.

6. De noordzijde van de Brink, anna 1922. Uiterst rechts staat het voormalige cafe van Ab Hees. Ret uithangbord geeft u hieromtrent zekerheid. N aast de fiets ziet u de zoon Sent Hees, De daarnaast staande boerderij is ook uit het dorpsbeeld verdwenen, evenals de op de voorgrond staande bomen. Men kende toen nog geen beschermde dorpsgezichten, waarnaar de tegenwoordige Monumentenwet streeft.

7. De Westerstraat gezien vanaf de Brink. De eerste woning links is momenteel de winkel van Klunder. De tweede woning rechts is nu de winkel van Kiers, vroeger cafe Bruins. In de Tweede Wereldoorlog was hier het kantoor van de Distributiedienst. Ret hoge geboomte links en aIle lindebomen rechts in de straat zijn in de loop der tijden verdwenen. De in de straat geplaatste boerenwagen, met ijzeren hoepels om de wielen, behoort ook tot het verleden. Dit geldt ook voor de paarden, die het tegen de trekkers moesten afleggen.

8. Ret is moeilijk denkbaar, dat het stroomgebied van de Wold A (vroeger Ruiner A), zo ongerept en schilderachtig is geweest. Toch was dit de eerste A op 't eind van de Groeneweg-Reeten omstreeks 1920. De plantengroei was weelderig, er stonden onder andere vee I anemonen en speenkruid, wat een overblijfsel was van het "Wold". De buurtnaam "Bos" herinnert hier nog aan. Door latere lazing van afvalwater van de zuivelfabriek en kanalisering is een prachtig stukje natuurschoon verloren gegaan.

9. Ret gemeentehuis te Ruinen, dat inmiddels een andere bestemming heeft gekregen, werd in 1900 geheel verbouwd. De (ver)bouw werd onder meer opgedragen aan aannemersbedrijf Kiers. De te bezigen bouwmaterialen werden zelf door de gemeente in Meppel aangekocht voor een prijs vanf 1650,98, te leveren franco station Echten. In 1966 kreeg Ruinen de beschikking over een nieuw gemeentehuis. De bouwkosten, inclusief de inrichtingskosten, beliepen het gigantische bedrag van circaf 900.OOO,~. In het voormalige gemeentehuis is nu bakkerij Zegeren gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek