Ruinen in oude ansichten deel 2

Ruinen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. Wever
Gemeente
:   Wolden, De
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2142-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ruinen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

DE KERK EN HET "HUIS TE RUINEN"

Gij, oudste Tempel, ver in 't ronde, Waarin een gansche priesterschaar Het Evangelium verkondde. Vergeefs vraagt elk thans naar het jaar, Toen men Uw muren deed verrijzen, Of schoon de ruw gehouwen steen. De spitsboog van Uw vensters, wijzen Naar een tijdstip in het grijs verleen! Een kruiskerk waart ge in vroeger jaren. Zooals wij eenmaal allen doen. De klokken van Uw stompen toren, Zij beierden een somber lied. Dat niets de zielsrust mocht verstoren Der dooden - och, zij hoorden't niet! Het lief en leed, gedachten, doen, Der goegemeente, zijn vergeten.

Geen enkele herinnering bleef bestaan: 't Is langzaam alles afgesleten. Geslachten slechts der "edele heeren", Die eens in dien vervlogen tijd, 't Volk moesten "richten" en regeeren, Heeft men een grafgesteent' gewijd! Des kunstenaars beitel droeg hun namen En titels vele eeuwen door, Maar eer en grootheid, al tezamen, Ging in den stroom des tijds te loor. "Het Huis", verscholen in 't geboomt', Met zware poort en dubbele grachten, Toen Rome zich hier nog deed gelden, Maar, hoe lang verbroken zijn d'altaren, Waarvan ons slechts kronieken melden! Ik weet niet, of de kalk der muren Misschien oud schilderwerk bedekt:
Gewijde groepen en figuren, Kunst, die devote stemming wekt.
De preekstoel heeft niets eigenaardigs Dan 't snijwerk, dat niet veel beduidt. Een luchter heeft nog dit merkwaardigs, Dat hij, naar 't oude opschrift luidt:
"Door 't overschot van 's Prinsenvlag, "En gift van milde handen,
(Naar ik meen ontbreken jaar en dag) "Hier hangt het licht te branden.
Het Gotische orgelfront boeit meer:
De bogen zijn in stijl gevuld.
De kerk heeft dus een sieraad weer, Dat Doornbos bouwde met geduld! Wanneer des Zondags 't volle akkoord, De pijpen van metaal ontvloeid,
In D, 0 Tempel, wordt gehoord,
Dan wordt ook 't luisterend oor geboeid! Rondom Uw muur, op d'ouden hof,
In schaduw van het jonge groen,
Verging een voorgeslacht tot stof,
Door breede beukenlaan omzoomd,
Dat "Huis": de zetel dier geslachten, Waar 't niet ontbrak aan 's werelds goed, Daar akker, tuin en bosch en gaarde
Zijn deel schonk aan dien overvloed:
('t Is ongelijk verdeeld op aarde! )
Dat "Huis" is eindelijk ook gevallen,
De zware muren, eens zoo hecht,
De torens, poorten en de wallen,
't Is alles gaandeweg geslecht!
Tempel, gij zaagt komen, gij zaagt gaan AI die menschen om U henen,
AI die grooten, al die klenen
En nog eeuwen kunt gij staan!

INLEIDING

Het doet ons een genoegen u wederom een boekje over Ruinen in oude ansichten te kunnen presenteren. Na aanvankelijk te hebben geaarzeld op een tweede verzoek van de uitgever in te gaan, werden wij verrast door het enthousiasme van inwoners en oud-inwoners van Ruinen. Want, laten wij reeel zijn, onze gemeente had omstreeks 1920 maar circa 3900 inwoners en was maar enkele straten rijk, met als bindend middelpunt de toentertijd prachtige Brink met als blikvanger de dominerende hervormde kerk met toren.

De fotografie werd dan nog maar door een enkeling bedreven, die dan meestal ook nog niet tot de autochtone bevolking behoorde. Opnieuw oude ansichten verzamelen leek dus weI zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar doordat heel velen veel moeite hebben gedaan om albums en kastjes door te snuffelen, waren wij zeer tevreden over de verzameling waaruit wij een keuze konden maken.

Zoals wij al opmerkten, zult u dezelfde straten, woningen, andere gebouwen en ook de Brink aanschouwen als in het eerste deeltje, met dit verschil dat wij hebben getracht in een zesenzeventigtal foto's Ruinen en de Ruiners vanuit een ander gezichtspunt te benaderen.

En omdat wij toch een luikje in de tijd voor u hebben geopend, openen wij onze portrettengalerij met een circa zestig jaar oud stukje po√ęzie van de oud-Ruiner J.J. Westenbrink uit zijn gedichtenbundel "Van de landschap en de stad", verschenen in 1925 te Groningen. De heer Westenbrink was omstreeks de eeuwwisseling onderwijzer in de gemeente Ruinen.

1. Een optocht begint als rege1 met een vaandel. Vandaar dat het tweede dee1 van "Ruinen in oude ansichten" met een vaandeldrager wordt geopend. Ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana werd enige maanden later, op 19 juni 1909, in Ruinen een groot feest gevierd, Het vaande1 werd gedragen door Hendrik Jakobs, de toenmalige bewoner van het pakhuis te Ruinen. Hij woonde in Ruinen van circa 1908 tot circa 1920. Ter bepaling van de p1aats waar deze p1echtigheid zich afspeelt: u vertoeft hier in de onmiddellijke nabijheid van het vroegere gemeentehuis. Een hoek van de voorgevel ter linkerzijde is nog juist te zien. De feestcommissie is in een "brik" gezeten.

2. Rumen is een typisch brinkdorp en de Brink wordt door diverse gebouwen omzoomd. In een aanta1 foto's za1 de Brink van verschillende zijden worden bekeken. Deze foto dateert van 1913. U ziet dat de Brink destijds erg landelijk aandeed, vooral in de zomermaanden. De Brink werd in die tijd door twee wegen diagonaal doorkruist. De weg die we hier zien lijkt op een oprijlaan; uit de andere hoek van de Brink zag men ongeveer een ze1fde bee1d.

3. Deze kaart draagt het poststempe1 1909 en is vrijwel identiek aan de vorige kaart, met dit verschil dat deze foto in de herfst is genomen, waardoor de gebouwen volledig zijn te zien. Op de voorgrond een straatlantaarn, die door een 1antaarnopsteker werd aangestoken en gedoofd. In het huisje uiterst rechts woonde tot omstreeks het midden van de Tweede Wereldoorlog Lena Goldsteen, destijds beter bekend als "Olde Lene". Het vroegere gemeentehuis is omgebouwd tot een winkelbakkerij en woonhuis, de overige pan den hebben hun p1aats voor andere gebouwen ingeruimd.

4. Wij gaan thans de westzijde van de Brink in vroeger dagen in een drietal foto's bekijken, met als begin punt het voormalige gemeentehuis. Daarnaast vindt u de woningen van de familie Meiboom, in welke woning een manufacturenzaak was gevestigd; van de familie Zegeren, waarin een schoenmakerij was gevestigd; de woning van "Olde Lene" (nog juist te zien met klein zijraam) en ten slotte de woning waarin onder anderen de families Bruins en Lonsain hebben gewoond.

5. De zuidwesthoek van de Brink met het voormalige gemeentehuis, dat dateerde van het eeuwjaar 1900. Links de boerderij van de familie Bisschop, die als nevenbedrijf had: het exploiteren van een winkel in kruideniers- en grutterswaren. Als men de winkel binnentrad, was men tegelijkertijd in de woonkamer; een bewijs dat in die tijd de klant koning was. Tijdens het doen van boodschappen werd meteen het weI en het wee van het dorp besproken. De mensen die dicht bij het gemeentehuis woonden, traden vaak op als getuigen bij geboorteaangiften en huwelijksvoltrekkingen. In het gemeentehuis was tevens de dorpsveldwachter woonachtig.

6. Hier bent u ongeveer in het midden van de westzijde van de Brink. Afgebeeld ziet u hier de smederij van de familie Kloeze, welke smederij in vroeger jaren bekendheid genoot door het smeden van messen, de zogenaamde kloezen. Hoewel deze messen van een deugdelijke kwaliteit waren, hadden zij een niet al te beste naam. Verder ziet u de boerderij van de familie Wemmenhove, beter bekend onder de naam "Reeborg". Ter hoogte van deze boerderij was in vroeger jaren een brand put.

7. De noordwesthoek van de Brink met de toegang tot de Westerstraat. Ten tijde van deze opname was in het pand links het rijwielbedrijf annex garagebedrijf van L. Duinkerken gevestigd. Ook oefende de heer Eleveld een garagebedrijf in dit pand uit. Thans is hier garage Horlings, Bij nadere bestudering ontdekken we, dat men juist bezig is met het plaatsen van een lantaarnpaal voor het elektrisch licht. In de tweede woning links was het timmerbedrijf van Hendrik Klunder gevestigd, thans is daar het aannemersbedrijf met winkel van Jakob Klunder.

8. Ten slotte de noordwesthoek van de Brink met de ingang van de Westerstraat. In deze woning was onder meer een kruidenierszaak gevestigd. Vroegere bewoners waren onder anderen de families Koops en Ter Meer. In dit pand, waarvoor een petroleumkar is geplaatst, wordt momenteel het garagebedrijf uitgeoefend door de firma Horlings.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek