Sassenheim in oude ansichten

Sassenheim in oude ansichten

Auteur
:   G. Verschoor
Gemeente
:   Sassenheim
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3304-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sassenheim in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

E ~ El

c ?

We naderen nu de Klapbrug en zien links aehter de telefoonpaal het tolhuis en reehts de losplaats aan de Oude Haven. Op de aehtergrond gezieht op de Kastanjelaan.

63

SASSE HEI1, - To' e Teylingeriaan.

1 j:1;2

64

Oudste beeld van tol en tolhuis uan de Teylingerlaan, Bij acte van 17 september 1920 kocht de gemeente tol en tolhuis van de Erven Schelto baron van Heemstra, oud burgemeester van Sassenheim, overleden 20 december 1911. Laatste tolgaarders: familie Bosma. Tol en tolhuis afgebroken in 1921. De huisjes links op het beeld werden in 1930 gesloopt en door mod erne panden vervangen. Bij het tolhuis: Daan v. d. Vijver. Bij de tal:

Artje Bosma, Aagt Eijferink, wed. Elferink, wed. Bosma en bij de boom vermoedelijk Dirk Roos.

OITfO. IlAUTA. VJJL~Il!'.

420 .

SASSENHEIM, - Teilingerlaan.

Romantische kijk in de Teylingerlaan vaal' de bebouwing. Het was 'n vrij srnalle weg, geheel door boomkruinen overhuifd. Het kon er zo donker wezen 's avonds, dat men op de tast de weg moest trachten te vinden. De linkerzijde is thans geheel bebouwd. Sinds honderden jaren voert deze laan regelrecht vanuit Sassenheim naar Teylingen.

6S

SA SSE N H ElM Ruine van 'I-Slol Teilingen

Ruine van Teylingen: ringmuur met woontoren en overblijfsel van de gracht. Gebouwd in de 13de eeuw als waterburcht met voorburcht, waar omheen een gracht met valbrug. Jacoba van Beieren overleed hier op 9 oktober 1436. Het slot werd voor de tweede maal verwoest in 1573-1574, doch begin 17de eeuw weer hersteld. De oude burcht werd toen gevangenis en een geriefelijk woonhuis verrees in de nabijheid. In de Franse tijd werden aile gebouwen afgebroken be halve de Middeleeuwse burcht. Sindsdien is het een bezienswaardige ruine (Staatseigendorn). Links op de achtergrond de toren van de hervormde

66 kerk.

Sassenheim. inJlanq 3foordzijde.

We keren naar de Hoofdstraat terug, gaan linksaf de Klapbrug over en hebben vandaar een fraai uitzicht op het oude dorp. We zien de brug met de trambaan, een petroleumlantaren en links de Oude Haven met de beide losplaatsen. De haven werd gedempt in 1925; er kwam toen een plantsoentje met fontein. Thans in hoofdzaak parkeerterrein. Achter bij de bomen de zadelmakerij van Hein de Graaff, thans nog bewoond door mevr. A. J. Bernelman-v. d. Peet. In 1962 kocht de gemeente dit pand aan voor f 60.000, -. Het zal te zijner tijd worden gesloopt. Links daarvan het woonhuis van de familie P. W. M. Rotteveel.

67

Uitg. i auta, Vel en.

J20~.

SASSE '~E'M, - Kas tanjelaan.

68

De Kastanjelaan met de oude behuizingen, die eerdaags zullen worden afgebroken. Het voorste, een winkelhuisje, werd reeds in 1929 gesloopt. Thans is het drogisterij De Hoek.

Kastanjelaan

Gezicht vanaf de Kastanjelaan op de Klapbrug en het tolhuis. Links de Vaartkade met op de voorgrond de as schuur. Daarnaast de .Vergunning". Vervolgens het pand, waar tot 1903 schuur en pakplaats van A. Frijlink & Zonen gevestigd waren. Dan gaat het pand over in handen van P. W. van Niekerk, die er de graan- en meelhandel uitoefende. In 1955 vestigt W. J. van Biezen er zijn manden en rotanmeubelmakerij. In 1966 werd de vaart gedeeltelijk gedempt en kon de Klapbrug gevoegelijk mede verdwijnen. In de toekomst zal tot demping van het verdere gedeelte van de vaart worden overgegaan.

69

lJ'JTG. ,"AliTA VTn.:;:.:,·.

SASSENI-lEIM, - RiJksweg.

70

Ter hoogte van de Kastanjelaan kijken we nu in de riehting Sassem-Noord. Reehts het reeds genoemde winkeltje, waar nu drogisterij De Hoek is. Het was een winkeltje van sinkeltje, je kon er van alles kopen, zelfs voor 5 eenten ook een .Jxmeltie''. Arend Klinemann heeft er commercie.gedreven, later de gezusters Bakker en anderen, tot het in 1929 werd afgebroken. Het huisje links op het beeld is verdwenen.

SASSE:lIHEIM.

Dorp<t·aat.

We begeven ons een stukje verder in noordelijke richting en zien reehts het huis van Cornelis Rijnsburger, gebouwd in 1872. Rijnsburger bewoonde het tot ongeveer 1917, toen ging het over in handen van Jan Blom, wiens zoon het heden nog bewoond. Het pand zal vermoedelijk nog dit jaar (1970) worden gesloopt voor uitbreiding van garage M. Versehoor N.V. Verderop de in 1926 afgebroken .Kazerne", daar staan nu de panden Hoofdstraat 286-288. De huizen links op het beeld zijn nog onveranderd.

71

SASSE

E ?

72

Op ongeveer dezelfde plek als het vorige beeld draaien we om en hebben een kijkje omstreeks 1900. Links het huis van Cornelis Rijnsburger, later familie Jan Blom. Daarnaast lag een tuin en verderop het in 1929 afgebroken hoekhuis Kastanjelaan. Nu zijn daar gevestigd: garage M. Verschoor, kapsalon N. Heemskerk en drogisterij "De Hoek". Rechts bij de lantaren de kruidenierswinkel van Dirk Hoogstraten. Hij staat met zijn vrouw voor de winkel. Thans bakkerij J. C. Rhijnsburger. Daarnaast nu het woonhuis van P. H. Bjorn en vervolgens de winkel waar thans "Het Sassenheims Vloerenhuis" gevestigd is.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek