Schaesberg in oude ansichten

Schaesberg in oude ansichten

Auteur
:   P.J. Smeets
Gemeente
:   Landgraaf
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4014-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Schaesberg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Schaesberg is ge1egen in de driehoek Aken, Luik, Maastricht, ofwe1 "het land zander grenzen". De hoge ligging van Schaesberg vormde een waterkering tussen de Ge1eenbeek en de Worm. Deze hoogte heeft in het verleden zelfs een bestuurs- en grensscheidende functie gehad alhoewe1 de hoogte nooit bewoond is geweest. Uit de grensscheidende functie ontstond het woord ,,'t Scheet", afge1eid van het Duitse "Scheit". Als men het woord "berg" hierbij voegt, dan is met zekerheid aan te nemen dat hieruit is ontstaan het woord "Schaesberg". De hoogten in Schaesberg werden door de Romeinse overheersers gebruikt ter bescherming van de "heirbanen" (legerwegen). Interessant is te weten dat er door Schaesberg een dergelijke 1egerweg heeft ge1open. De oudste nederzettingen in Schaesberg zijn: kastee1 Schaesberg, de Leenhof, Kakert, Palemig, Strijthagen en Overstehof. In die tijden kende men in deze contreien a1s heersers over het gebied het ges1acht Van Schaesberg. De nauwe betrekkingen die dit adellijk ges1acht steeds gehad heeft met de rijksstad Aken, wettigen het vermoeden dat de naam uit Aken afkomstig is. A1daar bezat de familie, rond 1406, een huis "auf dem Schaefsbergunter die Schmiede".

Op 20 april 1618 werd Schaesberg een ze1fstandige

heerlijkheid en kreeg daardoor een eigen schepencollege met aan het hoofd de schout. Deze zelfstandigheid nam een einde op 12 mei 1815 toen Schaesberg werd toegevoegd aan het Koninkrijk der Neder1anden. Door deze toevoeging kwam ook de be1angenbehartiging rechtstreeks onder de burgerij in plaats van onder de kasteelheer.

De gemeente Schaesberg telde twee mijnzetels op haar grondgebied, te weten de staatsmijn Wilhelmina, in exploitatie genomen in 1903 en gesloten in 1969, en de Oranje Nassau II, waarvan de exploitatie startte in 1905. Deze mijn werd gesloten in 1971. Naast de mijnindustrie zijn de 1andbouw, de dienstensector en de middenstand een bron van bestaan geweest. Het inwonertal van Schaesberg groeide van 700 in 1815 via 1215 in 1875 en 8557 in 1945 tot 17.100 in 1975.

Ten slotte danken wij allen die we1willend ansichtkaarten, foto's en inlichtingen beschikbaar hebben geste1d, in het bijzonder de heren J.P. Engelen, J.W. van Venrooy, W. Misere, H. Robbertz, J. Franck, H. Fonke en mevrouw Y. Vondenhoff-Dautzenberg.

Na deze in1eiding nodigen wij u uit tot het maken van een wandeling door Schaesberg en wel van kastee1 Schaesberg naar kastee1 Strijthagen.

1. Ret uitgangspunt van de wandeling door Schaesberg is "Kasteel Schaesberg". Op deze tekening van Alex Schaepkens, zien we het kasteel rand 1850. Ret versterkte huis uit de veertiende eeuw was tot 1410 in bezit van de familie Van Schaesberg. N a 1410 werd het eigendom van de familie Van Retersbeek. Baron Johan Frederik van Schaesberg liet het in 1571 gebouwde kasteel in 1650 verbouwen. Tot 1945 bleef het kasteel familie bezit.

2. Kastee1 Schaesberg zoa1s het er uitzag rond 1907. Ret kastee1, tot 1733 bewoond door de adellijke familie Van Schaesberg, stond sindsdien leeg alhoewel het tot 1900 in bewoonbare staat verkeerde. Na deze tijd zette het verval in. Heden resteren nog enkele overblijfse1en van de toren en van het huis.

Slot Schaesberg bij Heerlen

3. Kasteelhoeve Schaesberg naar de toestand rond 1890. De hoeve, waarvan op de vorige afbeelding de achterkant zichtbaar is, werd gebouwd in 1650 op de plaats waar een veel oudere hoeve had gestaan. De in 1650 gebouwde hoeve was tot rond 1910 eigendom van de graven Van Schaesberg, In het begin van de negentiende eeuw was een van de pachters R.I. Stassen. Opde foto zien we de familie Deutz-Debije ; destijds pachtte zij de kasteelhoeve.

4. Nogmaals de kasteelhoeve rond 1920. In het tweede decennium van deze eeuw werd de hoeve door de graaf Van Schaesberg, die in financiele moeilijkheden verkeerde, verkocht aan baron Von Brauchitsch. Deze baron b1eef eigenaar van de kastee1hoeve tot 1945. Na 1945 ging het eigendomsrecht over op de gemeente Heerlen. De hoeve b1eef tot het begin van de jaren zestig in gebruik. Rond 1965 brandden de stallen in de rechter v1eugel uit. Na het instorten van de midde1ste toren volgde de afbraak van de hoeve.

5. Op een open plek in het bos, rechts van het kasteel dat genoernd werd naar een hoeve in de bUUTt, "De Leenhof", lieten baron J ohan Frederik van Sehaesberg en zijn vrouw, Fernanda van Wachtendonek, rond 1630 de Leenderkapel bouwen.

Schaesberg by Heerlen

Berg Carmel

6. Vlak voor de eerste wereldoorlog ontstond de kolonie Leenhof. In 1924 werd de kerk van Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel gebouwd. De eerstesteenlegging was op 13 juli 1924. In het midden van de foto ziet u een lagere school en reehts op de foto staat het klooster van de paters montfortanen en de Leenderkapel.

7. De ko1onie Leenhof rond 1915. Vanuit het Leenderkape1bos heeft men een overzicht op de pas gebouwde ko1onie. De toren links op de achtergrond behoort aan de Petrus- en Pau1uskerk. Voor de ko1onie 1angs loopt de grate weg van Heer1en naar Nieuwenhagen. Deze werd in 1661 exterritoria1e weg en ook wel Vrije, Passage of Pasweg genoemd. Thans heet deze Heer1enseweg. In 1661, bij het Partagetraktaat (tussen Spanje en de Republiek), werd de heerlijkheid Schaesberg Spaans en werden Heerlen en Nieuwenhagen Staats.

8. Al spoedig nadat de gehee1 nieuwe wijk Leenhof gebouwd was ten behoeve van de mijnwerkers kwam ook de behoefte naar voren voor vrijetijdsbesteding. Zo ontstond de voetba1vereniging "R.K.V.V. Kolonia"; het elfta1 van deze vereniging zien we hier op een foto uit 1920.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek