Schagen in oude ansichten

Schagen in oude ansichten

Auteur
:   P. Dekker
Gemeente
:   Schagen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3061-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Schagen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

door

P. Dekker

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXIX

W~OEN

OEKJE

ISBNlO: 90 288 3061 8 ISBN13: 978 90 288 30615

© 1969 Europese Bib1iotheek - Zaltbomme1

© 2009 Reproductie van de oorspronke1ijke druk uit 1969

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

IN LEIDING

Dit boekje is eigenlijk aileen maar een reeks plaatjes van Schagen met wat aanvullende tekst. De afbeeldingen zijn echter afkomstig van ansichtkaarten uit de periode 1900-1912 en het beeld dat in dit werkje van de marktplaats ontstaat is zo totaal anders dan het huidige Schagen dat we er zeer verbaasd over zijn hoe in 60 jaar een plaats veranderen kan. De demping van Loet, Noord, Laansloot en het water langs de Nieuwe Laagzijde hebben een groot deel van Schagen een totaal ander karakter gegeven. Mogelijk dat vele ouderen met weemoed de vroegere beelden aanschouwen. De bedrijvigheid van de af- en aanvarende beurtschippers langs de smalle Loet bracht b.v. een heel aparte sfeer met zich mee. De vele bruggen over dit water en het Noord maakten een schilderachtige indruk. De markt

op donderdag was nog een echte drukke veemarkt en Schagen was op dit punt nog centrum voor een wijde omgeving. Er is zoveel veranderd. De doorbraak van de Loet ten behoeve van de provinciale weg en het graven van een nieuwe haven brachten grote veranderingen voor het verkeer te land en te water. Ja, Schagen is erg veranderd. Bij het zien van de oude afbeeldingen zullen de herinneringen talrijk zijn en eigenlijk spreken de foto's al voor zich zelf. De beelden zijn zo gerangschikt dat u a.h.w. een wandeling maakt door de marktplaats van omstreeks 1910. U wordt "aan de hand" meegenomen door een geboren Schager, de heel' J ac. de Veer, die heden nog op hoge leeftijd actief betrokken is bij het verenigingsleven. De heel' de Veer betrok ook nog een aantal andere oud-Schagenkenners

bij zijn speurwerk en zo werd voldoende enjuiste informatie verkregen. U moet geen geschiedkundig werkstuk verwachten. Dit was ook de bedoeling niet. Het boekje dat voor u Iigt wil een momentopname zijn van het Schagen voor 60 jaar, met hier en daar een geschiedkundige aanvulling. Om het geheel leesbaar te houden is het aantal namen en jaartallen niet te groot. De oudere gemteresseerden zullen zelf irnmers genoeg herkenningspunten zien. De tekst is uitsluitend bedoe!d als wat "gepraat" bij de "plaat". Ve!en zullen dit nog kunnen uitbreiden en dat is juist de bedoeling. De beelden in dit boekje zijn beslist primair!

Deze wandeling door het vroegere Schagen kon aileen ontstaan door de grote medewerking van de heel' J. de Vet te St. Maarten, uit wiens prachtige Schager an-

sichtkaarten verzameling een keus mocht worden gemaakt. Het was aileen zo mogelijk om een vrij volledig beeld te verkrijgen van de marktplaats binnen een bepaald kort tijdsbestek. U merkt, eigenlijk heeft bijna niemand mindel' tot dit werkje bijgedragen dan de schrijver zelf! Zelfs de geschiedkundige zaken werden voor een groot dee! ontleend aan "Schagen door de eeuwen heen" van Dr. Mr. J. Bregman.

De herinnering van de schrijver aan Schagen is die van iedereen die in de omgeving geboren en opgegroeid is, nl. die van "uitgaan". De eerste fietstocht naar de Schager bioscoop was een evenement! Het eerste bezoek aan de kermis in de marktplaats was een grote gebeurtenis. Schagen was het "grote vermaak" buiten het kleine dorp. Voor velen kwam daar spoedig de

dagelijks terugkerende rit per fiets bij, op weg van en naar de scholen voor voortgezet onderwijs. De U .LO.school werd in deze oorlogsjaren uit de wijde omtrek bezocht. De eerste klas van deze onderwijsinrichting vormde ook het tussenstation op weg naar het middelbaar onderwijs te Alkmaar.

Voor al diegenen die uit de Zuid-Zijpe dagelijks naar Schagen fietsten zullen de woorden "Valkkogerdijk" en "Nieuwe weg", (wat een wrange term voor dit grindpad!), herinneringen opwekken aan harde wind, kou en regen. Fietsend in een lange rij, afwisselend op kop, zochten scholieren en jeugdige bioscoopbezoekers niet zelden hun weg van en naar de marktplaats. Het vlakke land gaf de wind volkomen vrij spel,

Wij behoeven ons echter niet te beklagen. V66r onze

tijd werd de tocht immers veelal te voet gemaakt en liepen moeders met hun kinderen uit de omtrek naar de Schager kermis. Veedrijvers dreven de koeien, lopende over grote afstanden, naar de markt. We kennen deze verhalen uit vroeger tijden allemaal nog weI. Ja, Schagen is altijd voor de omgeving van grote betekenis geweest. De markt trok wekelijks talloze boeren en handelaren, maar ook "Het Noordhollandsch Koffiehuis" en het roemruchte "Ceres" waren in de recreatieve sfeer grote trekpleisters. De ontmoeting met het grootsteeds vermaak had daar plaats. Ze waren a.h.w. de vensters op het grote culturele gebeuren! Gezelschappen van landelijke vermaardheid wisten deze etablissementen goed te vinden en von den onder de toeschouwers velen van buiten Schagen,

Ook de jaarlijkse kermis en de Paastentoonstelling waren grote evenementen. Voeg daarbij de normale verzorgende functie van een centrumplaats en de ligging aan de spoorlijn Alkmaar-Den Helder en de bedrijvigheid in het Schagen van rond 1910 is voor een groot gedeelte verklaard. De aanleg van verschillende tramlijnen vergrootte de mogelijkheden nog meer. Toch is Schagen tot heden, ook ondanks latere aanleg van provinciale wegen en een goede haven niet uitgegroeid tot een grote stad. Pas de laatste jaren is er van echte groei en ook vestiging van industrie sprake. Het karakter van de plaats zal nu waarschijnlijk ook langzaam gaan veranderen. Laat er echter iets van de "gezellige" sfeer van Schagen bewaard blijven. Juist daar is ook in deze tijd behoefte aan!

De Westfriese markten, onder de onvolprezen leiding van marktmeester Pater, bieden immers juist datgene wat vele toeristen zoeken. Schagen behoeft er zich allerminst voor te schamen dat het aan deze behoefte tegemoet komt. Het is immers door de eeuwen heen altijd al zo geweest! Houden zo! De groei van de marktplaats behoeft daar beslist niet onder te lijden!

P. Dekker.

Wanneer we langs de Valkkogerdijk onze weg naar Schagen kiezen zien we, na het dorpje waaraan deze dijk zijn naam ontleent, aan onze rechterkant twee Z.g. wielen. In de tijd toen de waterkering nog een deel vormde van de aloude Westfriese omringdijk en de polder Burghorn, aan onze linkerzijde, nog tot de onbedijkte Zijpe behoorde, hebben dijkdoorbraken deze meertjes gevormd. De grootste, de Z.g. Schager Wiel, heeft al vrij vroeg een recreatieve functie gehad. Vele vroegere en ook huidige inwoners van Schagen en omgeving hebben hier zwemmen geleerd. Diegenen die deze kunst nog niet machtig zijn moe ten zich in een speciaal, door een hoog hek afgeschut, bassin vermaken.

9

~' ..

10

In de winter dient deze wiel tot ijsbaan, compleet met .Jcoek en zopie", Eerst veellater zal een baan op ondergelopen land in de directe omgeving van Schagen, o.a. aan de Loet, de Schager Wiel vervangen. Er behoeft dan niet meer zo lang op betrouwbaar ijs gewacht te worden. Naast het zwemmen en schaatsenrijden beoefent men ook de hengelsport in de Wiel.

"

qroel uti Schagen

Bij het "ronden" van de Schager Wiel komen we op een kruispunt. De hier gelegen buurtschap staat bekend als het Zeegebuurte of in de volksmond het Zeugebuurtje. Hier slaan we rechtsaf en komen op de Menis- resp. Mieneseweg. In deze weg Jigt de gelijknamige brug waar al gedurende eeuwen de Schager beurtschippers onderdoor moeten om in Alkmaar te komen. We bereiken nu het stadje en zien op de hoek van de Molenweg de eeuwenoude meelmolen. Reeds in 1632 komt deze, volgens een in Boxhornius werk geplaatste kaart, VOOL Rond de eeuwwisseling woont hier de fam. v. d. Born.

II

Loel

Greet uil Schaqen

12

Tegenover de meelmolen, op de andere hoek van de Molenweg, verrees de maalderij van o.a. de fam. Meurs. Deze ging de oude meelmolen vervangen. De aangrenzende witte woning van deze familie is rechts op de afbeelding zichtbaar. Hierna volgen de woningen van resp. de families Bras, (groente- en "snoep"winkei) en O. Dekker, (schipper op Alkmaar). De schuit van laatstgenoemde Iigt voor zijn huis in de Loet. Aan de linkerzijde van dit water zien we de, later door de Provinciale weg verdwenen, waning van o.a. de fam. D. Hartland.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek