Scherpenisse en Poortvliet in oude ansichten

Scherpenisse en Poortvliet in oude ansichten

Auteur
:   P. Jasperse
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4450-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scherpenisse en Poortvliet in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

SCHERPENISSE. - BAKKERSTRAAT

19. De Bakkerstraat met het Bakkersdijkje omstreeks 1920. De Bakkersdijk was oorspronkelijk een nooddijk door de Zoute polder, opgeworpen in 1555/57, en hij heette toen "de dijk op Onze Lieve Meet". De dijk was in 1590 verpacht aan Claas Janss Goris, schout van Scherpenisse. Later was dit perceel verhuurd aan Jacob Dancke Backer, waardoor de naam Backersdijk ontstond en het daarop aansluitende straatje de naam Backersstraat verkreeg. Als bijzonderheid wordt vermeld dat schilder B.A.K. Verkerke nit Scherpenisse in een ijzeren pot rauwe lijnolie kookte op het Bakkersdijkje. Onder toevoeging van droge rnenie bij de rauwe lijnolie werd dan gekookte lijnolie verkregen voor de sarnenstelling van verf. Verrnoedelijk werd de olie buiten gekookt ter voorkoming van brand en overlast voor de omwonenden.

20. De watertoren van de n.v, Waterleiding Mij. Tholen, Langeweg 41 Scherpenisse, werd op 27 december 1923 in gebruik gesteld door de Commissaris der Koningin in Zeeland, de heer Quarles van Vfford. Op de voorzijde van de watertoren is een gedenkplaat aangebracht met het volgende opschrift: 1911 HVLDE 1923

J.K.H.R. J. van Vredenburch van het Waterleiding Co mite 1911 voorzitter van den raad van beheer van 1916 af aan wiens stuwkracht en volhardingsvermogen het tot stand komen van de Thoolsche Waterleiding grootendeels is te danken.

Rechts van de watertoren is een gedeelte van de Langeweg te zien en de bomen op de achtergrond staan op de Poortvlietsedijk. Op de voorgrond ligt over de sloot het bruggetje van G. Kleppe.

Scherpenisse.

Rijksslraalweg.

21. ,,'t Nieuwe durp" aan de Postweg te Seherpenisse omstreeks 1920. Het op de foto voorkomende woningblok bestaat uit in 1919 gebouwde woningwetwoningen. Op de aehtergrond staat de korenmolen "De Korenbloem", Nabij de voorzijde van de woningen ligt de nag niet gedempte poldersloot en daarlangs loopt de oude Postweg die via het overzetveer Gorishoek-Yerseke een verbinding met Zuid-Beveland vormde. Geheel reehts ligt de Pluirnpotzeedijk.

Molen "De Korenbloem"

22. De korenmolen "De Korenbloem" met Scherpenisse op de achtergrond omstreeks 1940. De molen werd in 1872 gebouwd en hij is tijdens de bouw verzakt, hetgeen te zien is aan een dichtgernetselde, vroegere deuropening aan de oostzijde, De molen werd door W. Dijkman gebouwd en hij kwam na diem overtijden aan diem echtgenote 1. Dijkrnan-Bouwman (28 januari 1888). Door gedurige verkoop verkregen achtereenvolgens de volgende personen de molen in eigendom: D. Rijstenbil (15 oktober 1891), A. Rijstenbil (6 mei 1915), A.D. Rijstenbil (21 juni 1923) en I.A. Rijstenbil (1 november 1957). I.A. Rijstenbil verkocht de molen omstreeks januari 1970 aan de gemeente Scherpenisse, zodat na de samenvoeging van de gemeenten op het eiland (op 1 juli 1971) de gemeente Tholen eigenares van de mo1en werd.

23. Het bejaardenreisje van de inwoners uit Scherpenisse naar de dierentuin te Tilburg op 24 augustus 193? Op de bovenste rij, hoofdzakelijk op de voorgrond, staan de volgende herkende mannen: W. Pleune, buschauffeur L. van Vliet, G.J. van Popering, G. Anthonisse, L. de Wilde, dokter Polderman, M. de Jager, J. Joppe, L. Bijnagte, J. Deur!oo, burgemeester Klos, C. Bolier, D. v.d. Velde, M. Tholenaar, H. Bolier, Joh. Bolier-Rand, M. Larooy, D. van Houdt, onbekend, C. Deurloo, A. Hartog, ? Kievit, A. van Doorn en Joh. de Bruin. De vrouwen zijn nog allen in klederdracht, hetgeen voor de bovengenoemde tijd reeds een bijzonderheid is. Zij zijn als voIgt herkend: mevrouw P. Fey tel, drie onbekenden, Lena Dijke, onbekend, met haakmuts Rachel Deur!oo, onbekend, Jannetje Goedegebuure, Mina Deur!oo, Maatje Boogert, J. Fey tel en E. Bolier.

24. Dit is een tegel in de zijgevel van het pand Stoofdijk 12 te Scherpenisse, afkomstig uit de gevel van het in 1964/65 gesloopte boerderijtje in de Westkerkepolder aan de Hooge weg. De afmeting van de tegel is ongeveer 20 x 20 centimeter.

De tegel werd in 1771 geplaatst. Vanaf links rondgaande, zoals de wijzers van de klok, is in hoofdletters aangegeven:

God regeert alles God siet alles God weet alles God hoort alles

25. De standerdmolen "Het Zeepaard" te Scherpenisse werd in december 1929 gesloopt. Bouwvalligheid maakte een einde aan deze fraaie landschapsversiering. Wat meer naar rechts, op de voorgrond, staan vier bomentollen, waaraan de in het najaar opgetrokken bomenstruiken werden geplaatst voor verdere rijping, Geheel op de achtergrond, rechts van de molen, staat de thans keurig gerestaureerde hervormde kerk met toren. De torenklok, Benedicta genaamd, werd in 1484 gegoten door Coenraet Waghevens. In de kerk zijn zerken te zien met evangelisten symbolen, een koperen zandloperhouder op de preekstoel, koperen kaarsenhouders op de banken, een gedenkbord, enzovoort.

26. In de loop der tijden moesten dezeedijken voortdurend worden verhoogd. Deze foto geeft de dijksverhoging weer, in 1930, van de zeedijk langs de Pluimpot van de Geertruidapolder, door middel van smalspoor en kipkarren, getrokken door paarden. De personen heten als volgt: Corn. Geuze Izn., 1. Deurloo Mzn., Z. v.d. Vclde (waterbouwkundige), 1. Bijnagte, G. Bolier, C. Bolier, K. v.d, Werf, C. Goedegebuure (rem mer) en G. BoJier.

K

. " ........

R.A

27. Bij Scherpenisse behoorde het vroegere - thans nagenoeg verdwenen - dorp Westkerke. De hier afgebeelde tekening is een fragment van een landkaart, in 1604 getekend door Daniel Verburgt, vernieuwd in 1698 door Cornelis de Bye en nogmaals getekend door C. Blom in april 1773. Het dorpsstraatje van Westkerke is nog te zien, alsmede de toren, de kerkruine en de Westkerkseberg met voorterrein. Op dit voorterrein stond toen een boerderij en op de terp een ringvormige boombeplanting, Het laatste pand langs het dorpsstraatje (links onderaan) was eens het dorpshuis.

#,12~/./t'r./$t' br;/ /7'71'/ drN.6/~h",/s y""", ~$//'rh. ~/7>"h>h flh"r/.'/7/>u<9/775/r#:e/S- //-Y'':?

-7": ..t:> (JO.

28. De situatie van de Westkerkseberg met omgeving omstreeks 1940. Bij de "berg" zijn nog de sporen van de vroegere ringgracht waarneembaar. Verder zijn nog diverse ovcrblijfselen te zien van het thans nagenoeg verdwenen dorp Westkerke. Ook de kerk met de toren is verdwenen. Tot op heden is de sleutel van de toren - via familierelaties - nog in bezit van een Scherpenissenaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek