Schoonhoven in oude ansichten deel 2

Schoonhoven in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Holten
Gemeente
:   Schoonhoven
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2075-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Schoonhoven in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Korte Dijk. choonhoven,

C~./..~w/li/

19. Dit is de Korte Dijk zoals die er in 1903 uitzag. Op het hoekje rechts, waar de fraaie gaslantaarn hangt, is de Oranjestraat. De zes huisjes rechts, tussen de Oranjestraat en de pastorie van de Hervormde Gemeente, waren de eerste vier huisjes. WeI erg klein, want de huisjes werden in tweeen bewoond. Er waren wel twee kamers, maar er was maar een voordeur. Meestal woonden er dan ook oude dames in om ruzie te voorkomen! De laatste twee huizen waren gewone gezinswoningen. Omdat de huizen niet beantwoordden aan de eisen des tijds, werd er in december 1933 een begin gemaakt met de afbraak. Er werden daarna vijf moderne middenstandswoningen gebouwd, die werden gefinancierd door de heren Groeneveld en G. v.d. Horst. Het werk werd onderhands opgedragen aan G. Prins & Zn. te GrootAmmers (timmerwerk). S. v.d. Oever deed het beton- en metselwerk. Het uitbouwsel bij de pastorie is ook uit het straatbeeld verdwenen. Dat werd gelijk afgebroken bij de verbouwing van de pastorie tot Hervormd Centrum. Ook het huis links werd later verbouwd tot de werkplaats van aannemer v.d. Oever, evenals het huis daarnaast, waarin de familie v.d. Oever vele jaren heeft gewoond.

20. Dit is mejuffrouw Anna de Wit uit de Nes. Om in haar levensonderhoud te voorzien, begon zij ecn groente- en fruitwinkel in 1895, hetgeen zij vijfenvijftig jaar heeft volgehouden. Naast de winkel bezocht zij ook de klan ten aan 11Uis en dat zij een ondernemende vrouw was, bleek wel bij haar veertigjarig jubileum op zaterdag 28 september 1935. Toen had zij in haar winkeltje een druiven- en bananententoonstelling. Als reclame mocht iedereen grabbelen in de grab belton. Bovendien zat tussen elke tros bananen en druiven een briefje waarop verschillende prijzen waren te winnen. Ook kocht zij zelf haar handel in. Dat was in het veilinggebouw in dc Lopikerstraat, thans een gedeelte van de zaak van Wim Hage. Enige prijzen op de veiling op 23 augustus 1935 waren: Dirkjesperen 2 1/2 tot 4 cent, jutteperen 7 tot 9 cent, appels streepzuur 3 tot 5 cent, aardbeien 35 tot 40 cent, tomaten 5 tot 8 cent en pronkbonen 3 tot 5 cent (alles per kilo). Spit skoal 1 tot 2 cent per stuk, kroten 1 1/2 tot 2 cent en wortels 2 tot 4 cent per bas.

? g. S. & W. H. u. .ole S. ~ ,.

Oranjestraat. Schoo Loven .

21. Op de kaart staat Oranjestraat, maar sinds enkele jaren is die naam veranderd in het Klooster. De foto is van rond het jaar 1900. Bijna de hele straat is verbouwd; het huisje rechts moest plaats maken voor de fabriek van Hooykaas, Ret huis ernaast is bijna ongewijzigd gebleven, aileen de gaslamp is verdwenen. Aan de muur daarnaast ziet u het ijzeren hek met daarachter het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk, waarin voor het Iaatst een kerkdienst werd gehouden op 12 juli 1925. Ret kerkgebouw had toen zesendertig jaar dienst gedaan als godshuis. De eerste steen werd gelcgd door dominee M.F.A. Winckel, consulent, Later werd de kerk omgebouwd tot gyrnnastiekzaal en tegenover de toenmalige gymnastiekzaal werd in 1930 de christelijke bewaarschool gebouwd.

22. Hier ziet u een groepje leerlingen van de tekenschool in de Schoolstraat, thans Jan Kortlandstraat. De foto dateert van 1913. Het was drie ochtenden in de week schooL Men kreeg daar vrij voor van de baas bij wie men werkte en het loon werd doorbetaald. De lessen begonnen 's morgens om zes uur tot 's middags half een. Men kreeg er verschillende lessen, onder andere boetseren, graveren en drijven. De leerlingen droegen schorten, welke later zijn vervangen door een overall of een stofjas. Op de foto ziet u, van links naar rechts: Van den Berg (de schoonvader van Cees Peer), Arie Pluut, Henk Schelling, Willem van Dijk, Willem Graves Kooiman, Gerard van Os van den Abeelen, Sander Meyer, Chris Hartman, Arie Landmeter en de onderwijzer F.A. Hoogendijk. Op 1 december 1904 werd de heer Hoogendijk aangesteld. Hij overleed op zesenvijftigjarige Jeeftijd op 12 februari 1935. De school werd opgericht op 14 maart 1895.

SCHOONHOVEN

23. Op deze foto ziet u de ingang van de begraafplaats. De vergroting en de verbouwing van de doodgraverswoning vonden plaats in november 1929. Een van de bekendste doodgravers was Huig van Dam, die meer dan een halve eeuw die functie vervulde en die in die tijd 3528 overledenen een laatste rustplaats bezorgde. In maart 1938 vond de uitbreiding van de oude begraafplaats, tussen de bestaande begraafpIaats en de zogenaamde Pop op de dijk, plaats, Men dempte het gat met grand van de bol, waarbij achttien werklozen te werk waren gesteld. Ze werden dagelijks met het motorbootje daarheen gebracht. De grond werd door zandschippers vervoerd, die ook werkloos waren. In totaal waren er veertig werklozen bij het werk betrokken. Men bracht de mensen 's morgens om kwart voor zeven weg en om vijf uur keerde men's avonds terug. Er was dertigduizend kubieke meter grond gekocht van de heer D.L. Schep.

24. Hier een van de eerste bussen van A. van Ieperen. In het begin werd er aileen op zaterdag gereden, maar met ingang van 23 april 1924 was de busdienst reeds uitgebreid tot drie diensten per dag. Na ongevcer een jaar kwam er nog een onderneming bij, namelijk die van de heer W. Verhoef. Op 3 april 1926 kwam er weer een busondernerning, onder de naam "Het Wapen van Schoonhoven". Een van de oprichters was A. van Alphen uit Schoonhoven. Na enkele maanden stapte Van Alphen uit de vennootschap en werd weer postbode. Na vijf jaar had Van Ieperen zeven bussen en Verhoef drie. De reis naar Utreeht duurde anderhalf uur. Een retourtje kostte in 1926 een gulden en een enkele reis vijfenzeventig cent. Op de foto staat de heer De Haak bij de bus.

25. Toen de hcer A. van Ieperen op 23 aprill924 zijn busdiensten uitbreidde tot drie diensten per dag op Utrecht, deelde hij tegelijkertijd mee dat er nog nooit met een van zijn bussen een ongeluk was gebeurd. Maar op 30 oktober van datzelfde jaar ging de eerste bus te water in de wetering, ter hoogte van de boerderij van Kooiman (het huis dat thans wordt bewoond door de familie Van Egmond). De chauffeur en de zeven passagiers werden allen gered en later bracht men in het dak van de bussen noodluiken aan. Dat de bussen niet zo vast op de weg lagen, kwam omdat ze nog geen twee meter breed waren. Verder ziet u op de foto A. van Ieperen (de man rechts met de lange werkjas) en de jongen met de stropdas is de latere directeur W. van Ieperen.

Houtzagerf en chaverjj "De Lek" SCHOO:NHOVEX

26. Hier de houtzagerij, zoals hij in de volksmond werd genoemd. De fabriek staat nog steeds buiten de Veerpoort en doet thans dienst als groentedrogerij, de Dika genaamd. Veel mensen vonden vroeger werk in dit nieuwe bedrijf, maar de fabriek moest helaas worden verkocht wegens een sterfgeval op 3 juni 1921. Na nog maar enkele jaren in gebruik te zijn geweest, werd de fabriek met machinerieen en gereedschappen in bod gebracht op vijftig duizend gulden, maar het bod werd opgchouden en de fabriek werd dus niet verkocht. Nadat de fabriek jaren had stilgelegen, kwam hij in handen van J. Schep Azn., voor f 8.820,-, die er een graanmaalderij in ging vestigen, Dit was in 1928. Na de oorlog heeft een gedeelte nog dienst gedaan als zilverfabriek, daarna als glasfabriek.

27. Hier ziet u een van de weinige foto's van de visclub "Het Baarsje". De vereniging werd opgericht op donderdag 21 februari 1924 in het cafe van Van der Weg. Het eerste bestuur bestond uit G. SUUI (voorzitter), H. Pardoel (secretaris), J. Roos (penningmeester), D. Korevaar en H. Murk (commissarissen). Er werden drieendertig leden ingeschreven. Thans bestaat de vereniging uit bijna tweehonderd leden. Er was toen nag vis in overvloed, want op maandag 9 januari 1928 liet men de Noodhaven en de Scheepmakershaven met een zegen leeg trekken. In de Noodhaven werd 2270 pond witvis gevangen en 90 pond baars. De volgende dag in de Scheepmakershaven 490 pond witvis en 20 pond baars. Ruim duizend pond vis, die als te klein werd aangemerkt, werd teruggezet.

28. Omstreeks 1900 richtten de gebroeders Ooms uit Ammerstol een me1kfabriekje op aan de Lopikersinge I, tussen Sehoonhoven en Willige-Langerak. Na enige jaren pioniersarbeid te hebben verricht, kwamen er twee nieuwe directeuren, te weten H.N. Valkchenier de Greeve (tevens directeur van de Goudse Melkinrichting) en Peter Klusman. Op maandag 16 februari 1914 werd de complete fabriek publiek verkocht met woonhuis, kelders, ketelhuis, machinekamer, erven, schuren, grond alsmede stoommachines met ketel, zo goed als nieuwe melkpoedermachine, karnkneder en verdere werktuigen. De fabriek werd tocgewezen aan de N.V. Rotterdamsche Melkinrichting voor f 12.700,-. Op 1 mei 1927 werd het Amilko, maar ook dit bedrijf verdwijnt uit Schoonhovcn, alleen de melkontvangst blijft, nog twee jaar, tot 1980. Per 1 september 1978 werd de firma De Gruyter en Van Engelen de nieuwe eigenaar voor anderhalf miljoen gulden, ten behoeve van het Keukencentrum.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek