Schoonhoven in oude ansichten deel 2

Schoonhoven in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Holten
Gemeente
:   Schoonhoven
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2075-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Schoonhoven in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Militair hospitaal, Schoonhoven

39. Op deze foto ziet u reehts het militaire hospitaal en aan de linkerkant is het plantsoen. Het water dat u ziet is het laatste gedeelte van de Zevender, die ook in 1933 door werklozen is gedempt. Op de aehtergrond is nog het kleine brugje te zien dat de verbinding vormde tussen de Sehoolstraat en de Trompertswal. Reehtsaf kwam men bij de rooms-katholiekc kerk en linksaf bij het Melkgat, waar men via de brug naar de Opweg kon. Het duurde tot september 1940 alvorens men via de Oude Haven over de brug naar de Opweg kon. Dat heeft men nog aan de jeugd te danken, want in de oorlogsdagen kon men niet via het brugje in de Sehoolstraat komen. Dat was namelijk een korte tijd afgesloten. De jeugd koos de kortste weg en maakte een pad over de gedempte Zevender. De gemeente vond het een goed idee, dempte het gat met puin en maakte er een grintpad van. Niets is er over van wat nog aan die tijd herinnert; er staan nu praehtige bejaardenwoningen.

40. In 1939 werd de Iuchtbeschermingsdienst ingevoerd. Men werd vrijgesteId van de dienstplicht mits men kon aantonen dat men persoonlijk op bedrijf of zaak onmisbaar was. Het soldij bedroeg f 0,32 per dag. Inkwartieringsvergoeding f 1,- en kostwinners kregen f 0,90 per dag. Later werd dat verhoogd tot f 1,40. Men deed dienst op de grate kerk, bij de eerste omloop, waar men moest kijken naar vreemde vliegtuigen. De eventuele berichten konden worden doorgegeven via een holle pijp, die vanuit een speciaal daarvoor ingericht wachtlokaal naar beneden, in het koor van de kerk, liep. Daar zat dan weer een soldaat klaar om het bericht verder door te geven. De eerste dienstperiode was van 11 april 1939 tot eind mei. In oktober werden de mannen weer opgeroepen; toen moest men dienst gaan doen op de molen, die werd bewoond door De Lange (tegenwoordig door Jo Faay). Dat duurde tot de meidagen van 1940. Op de foto, van links naar rechts op de bovenste rij: Heiman Schenk, Jo Murk, Jo Strayer, Stekelenburg, Arnold Murk, A. Moossen en Arie Stuurman. Tweede rij: C.A. Kerling, Van Berkel, Louw Faay, Jan Heerens en Bart Butselaar. Onderste rij: Tinus Copier, Overbeek, Verroen en Strayer.

Schoonhoven Kanlongerecht en Waarborgkantoor

41. Hier het Doelenhuis, dat dateert van 1780. Het gebouw diende als herberg en in het begin van de negentiende eeuw was er een kostschool in gevestigd. Later kwamen het kantongereeht en het kantoor van de waarborg voor goud en zilver erin. Op de foto ziet u het Doelenplein omstreeks 1911. Rechts nog het hekje waarlangs de Zevender liep. Het muurtje met de poort erin (rechts) werd in 1928 vervangen door een kantoor voor de rijksontvanger. Thans de twee assurantiekantoren van Van Sehaik en De Bruin. Het muurtje links is ook verdwenen, maar de Koningin Julianaboom staat er nog wel. Deze werd geplant op 11 mei 1909, ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana. De gemeenteraad stelde op 11 november 1910 geld beschikbaar voor een eenvoudig hek om de boom. Het werk werd opgedragen aan G. Sperna Weiland, meester-smid alhier, die er een aehtkantig hek om zette voor de som van f 97,50. Het hek is echter verdwenen; aIleen de echte Schoonhovenaren weten nog waar de boom aan herinnert. Het rechter benedengedeelte van het Doelenhuis is thans in gebruik als dienstencentrum voor bejaarden.

Groe! ult eheonheven,

42. Ook in de Nes is er veel veranderd sinds het jaar 1900. De kinderhoofdjes zijn uit het straatbee1d verdwenen. De huizen rechts zijn allemaal verbouwd ofvervangen. Links ziet u het huis van de familie Van Holten; de twee huizen daarnaast zijn in 1976 afgebroken en gehee1 opnieuw opgebouwd in oude stijl. Het derde huisje is nog steeds onbewoond, na de dood van Hendrik Murk op 18 januari 1963. Het vierde huis was reeds eerder gerenoveerd. In het laatste huis, met de dakkapel, woonde de familie ';riffioen, die daar een kruidenierswinkel had. De laatste jaren werd de zaak gedreven door de twee ,ezusters Griffioen. Op 4 oktober 1963 verhuisden zij en werd de zaak opgeheven. Het hoekhuis Meent-Molenstraat werd vroeger bewoond door Griet de Koning, die later verhuisde naar de Lopikerstraat, waar kapper Pince v.d. Aa en kapper Teerds hebben gewoond. Thans is er 't Flatertje gevestigd. Na Griet de Koning ging de familie Hartman op de Meent wonen en begon er een slagerij. Rond de jaren dertig nam Jaap Hartman de zaak van zijn moeder over, tot 1953, waarna de heer Visser, die intussen eigenaar was geworden, de huizen liet afbreken. Hij gebruikte de vrijgekomen ruimte voor uitbreiding van de plateelfabriek.

43. In 1921 werd de muziekvereniging "Toageno" opgericht. De vereniging heeft veel ups en downs gekend; de meeste hoogtepunten werden bereikt onder de directie van de heer B.A. Hoon. 1959 was een die pte punt in de geschiedenis van "Toageno", to en dirigent Hoon hen door de dood ontviel. Na verschillende dirigenten kwam de vereniging in contact met de huidige dirigent, D. van Mourik, die er weer nieuw leven in bracht. Ook kwam er een nieuwe bezetting en in 1972 werd de naam omgezet in "Brassband Schoonhoven". Op de foto op de bovenste rij, van links naar rechts: Aart van Engelen, H. Murk Jzn., H. Murk Azn., A. Straver, Dirk de Kruyf en A. Murk. Tweede rij: T. van Breukelen, J. Geurts, J. Hoek, G. Straver, A. Maat, Jo Faay Lzn., J. Fetter, J. van Engelen Gzn., Fr. van Vliet en W. van Engelen Czn. Derde rij: J. van den Berg, H. Copier, J. Murk, B.A. Hoon (dirigent), A. Mozen, A. de Langen en J. van Engelen Czn. Onderste rij: Piet van Breukelen, Kees Faay, Frans Fransen en Peet Faay. De foto is van 1947.

Langeweistraat.

44. Dit beeld geeft een overzicht hoe de Lange Weistraat er in 1932 uitzag. Rechts ziet u de barbierswinkel van Willem Soeters, waarin vier geslachten lang de klanten werden bediend. 's Morgens ging Soetcrs met lappen stof per fiets de dijk op voor de firma Stekelenburg. Wanneer hij 's middags thuiskwam, dan konden de klan ten dat direct zien, Dan hing Soeters namelijk een grote, koperen scheerbekken buiten aan een ketting, die was bevestigd aan een stang. Naar tijd werd niet gekeken: men knipte en schoor zolang er klanten waren. Verder ziet u links op de foto mevrouw De Lange, Marie Verhaar, mevrouw Verhaar en dan Arie van Elk, de schillenboer. Rechts, met het vest open, is kleermaker Kasting. Ook hier zijn de meeste woningen gerenoveerd en de hekjes op de stoep zijn verdwenen.

45. Dit is een gedeelte van de Lange Weistraat nabij de drukkerij van de Schoonhovense Courant. De eerste courant werd uitgegeven op zondag 4 juli 1869. De drukkerij staat er nag weJ, maar ging over in andere handen, daar men vijf jaar geleden een fusie aanging met de Sijthoffpers, waar de krant thans wordt gedrukt. Op de foto ziet u verder, van links naar rechts: Dorus Driesen (goudsmid 1910-1963), in de deuropening zijn vrouw, dan Jacob Sprong, die ruim achttien jaar de leiding van de buitendienst heeft gehad bij de Schoonhovense Courant. Op vrijdag 12 juli 1940 nam hij afscheid wegens een vaste aanstelling in gemeentedienst. Een van de dingen die hij deed was dubbeltjes ophalen uit de gasmeters. Op vijfenzestigjarige Jeeftijd ging hij met pensioen. De koopman rechts is rnij niet bekend, daar het geen Schoonhovenaar is. Het huisje waar de koopman voor staat kocht de weduwe Renes in 1936 VODr f 900,- van Versluis, die er een koperslagerij had. Het witte huisje was van Evert van der Ree, die er zijn werkpJaats had. Het hoge huis daarnaast is van de famiJie Meyer.

46. Deze foto dateert van ongeveer 1919 en is van de school voor christelijk volksonderwijs op de Oude Haven. Geheel links het hoofd der school, meester A. Sietsema. In 1928 nam hij afscheid, na tweeentwintig jaar hoofd te zijn geweest, Rechts is meester v.d. Bogaard, die van 1 augustus 1912 tot 31 juli 1957 onderwijzer was aan deze school. Verder op de foto, op de bovenste rij, van links naar rechts: Geert van Straten, Lena Bron, Cor Oldenboorn. Ger van End, Bart Pelt Bzn. en Bart Pelt Azn. Tweede rij: Van Vuren, Josien Lamoree, Adrie Bouter, Dora Lauman, mejuffrouw Van Vuren, Mien Hellenthal, Mies Gaillard en Aaltje Ietjeshorst. Derde rij: Jan Stalenburg, Jos van Straten, Henk de Ridder, Michel de Jong, Jo Veer, Piet Gaillard, Van End en Liefhebber. Vierde rij: Daatje Lauman, Stien Stalenburg, Mer Pelt, Lena Pelt, Van End, Janus de Ridder, Henk Liefhebber, Annie de Bouter en Gre Gaillard. Vijfde rij: Jaap Bran, Lauman, Jan de Jong, Van Vuren, De Ridder, Jan Hellenthal, Marie Hellenthal, Van End en Veer.

47. Dit is een foto van de verlengde Lopikerstraat omstreeks 1900. Zoals u ziet stond vroeger op de hoek Wal-Lopikerstraat het zogenaamde poortwachtershuisje. Later is daar het'winkelpand gebouwd waarin thans Foto-Dickhoff is gevestigd. Rechts ziet u het cafe en de uitspanning van de familie Boef. Later van Cor Kavelaar, die het enkele jaren voor de oorlog overnam. Omstreeks 1958 stopte Kavelaar, de grootste drukte was voorbij. Vooral de uitspanningen waar de paarden werden gestald van de boeren die naar de markt en's zondags naar de kerk kwamen, bleven na de oorlog leeg, omdat de boeren per auto gingen reizen. Na Kavelaar sr. heeft zoon Wim het nog een jaar geprobeerd en ook Piet Veen deed het nog een jaar. Daarna ging de zaak definitief dieht en gebruikte de firma H.A. de Lange het als werkplaats. Ook demonstreerde De Lange er de eerste televisietoestellen, waarvoor grate belangstelling bestond. Thans is alles verdwenen en is er eerst op de plaats van de stallen "De Overkant" gebouwd en daarna, in 1975, op de plaats van het cafe, de Handy Shop, een doc-het-zelf-winkcl.

Lopikersfraaf.

48. Zoals u ziet kon de fotograaf LUstig zijn foto nemen in de Lopikerstraat, want auto's waren er bijna nog niet. De bestrating bestond ook nog uit kinderhoofdjes. Verder ziet u links nog een gedeelte van de smederij van Bek. In april 1935 werd dit huis verkocht voor afbraak, zonder de grond, voor f 19,aan de heer Vink uit Stolwijk. Dus de open plaats is er intussen al drieenveertig jaar. In het tweede huis links was de meubelzaak van Bik met in de deurpost Van Oosten, de latere petroleumboer. In het pand is thans de schoenhandel van Porsul gevestigd. Daarnaast was het woonhuis van Bik. De man die zijn hand opsteekt is Frans Bik. De derde van links is Straver. Rechts is de zaak van Van Emmeriks boekhandel. Thans is er de lederzaak van Bep Brands gevestigd. Voor de deur staat mevrouw Van Emmerik. Daarnaast is de winkel van bakker De Hoog, thans bakkerij De Ooievaar. De man met de witte jas is bakker De Hoog en rechts naast hem staat zijn dochter.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek