Scouting internationaal in oude ansichten

Scouting internationaal in oude ansichten

Auteur
:   J.H. van der Steen
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2314-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scouting internationaal in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Het boekje "De Padvinderij in oude ansichten", dat wij in 1975 samenstelden, werd zeer enthousiast ontvangen. Er werd gevraagd om een tweede deel. Dat ligt op dit moment voor u. Om niet in herhalingen te vervaIlen, hebben wij ditmaal voor een iets andere invulling gekozen. Zo staat nu niet de geschiedenis van de padvinderij in Nederland centraa1, maar de internationale ontwikkeling van het spel van verkennen. Uiteraard doen wij af en toe een zijstapje naar Nederland, als dat in het verhaal van pas komt. Om die reden kozen we ook voor een andere titel. Scouting geeft niet aIleen aan dat we hier een internationaal gebeuren beschrijven; scouting is ook de naam waaronder de vroegere padvinders, padvindsters, verkenners en gidsen in Nederland samenwerken. De benaming padvinderij is afgeschaft. U zult bemerken dat wij ons voornamelijk beperken tot beelden uit Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Dat gebeurde allereerst omdat in die gebieden de belangrijke ontwikkelingen in gang gezet werden. Elders werden die nagevolgd. Afbeeldingen daarvan zouden vervelende herhalingen opleveren. Ten tweede werden in die landen de meeste ansichten uitgegeven, Ook ditmaal hebben wij getracht de historie zo veel mogelijk in originele ansichtkaarten zichtbaar te maken. Ook daarom beperkten wij ons tot genoemde landen. Wij moesten ons ook beperken in de tijd en gingen niet verder dan de periode voor de Tweede Wereldoorlog. Voor aIle duidelijkheid vermelden wij dat met nadruk. Bij ons vorige boekje vernamen wij de klacht

dat de katholieke verenigingen nauwelijks aan de orde kwamen. Begrijpelijk, als men weet dat die in 1938 en 1947 ze1fstandig werden, terwijl het boekje slechts de periode tot en met 1937 behandelde. Wie een boek over de middeleeuwen koopt, moet niet klagen dat Napoleon er niet in voorkomt!

Door deze beperking in de tijd komt de verdere ontwikkeling van scouting niet tot uiting. Was in de beschreven periode scouting voornamelijk populair in Europa en de U.S.A., na de Tweede Wereldoorlog volgde een gigantische groei over de gehele wereld, met name ook in Azie, Afrika en Latijns Amerika. Op dit moment tellen de wereldorganisaties van jongens en meisjes samen ruim 22 miljoen leden in 150 landen. De vereniging Scouting Nederland, gevestigd te Leusden, Larikslaan 5, vertegenwoordigt beide wereldorganisaties in ons land en telt momenteel 105.000 leden. De cijfers maken duidelijk dat scouting beslist niet verdwenen is. Integendeel.

Bij de samenstelling van dit boekje kregen wij weer hulp van vele kanten, uit binnen- en buitenland. Met name willen wij hier noemen dr. W.M. van Popta (t 1982), die ons toe stemming gaf kaarten uit ziin unieke, rond 1920 bijeengebrachte collectie te gebruiken. Als dit boekje goed geslaagd is, komt dat vooral door die medewerking.

De oude ansichten geven een levendig tijdsbeeld, omdat juist in deze verzameling niet gebouwen centraal staan, maar jonge mensen, die met vee1 enthousiasme een machtig spel spelen.

1. In de eerste maanden van 1908 verschenen in Engeland voor het eerst en massaa1 Boy Scouts. Jongens, opvallend uitgedost met een grote hoed, ha1sdoek, stok en, meest merkwaardige van al, een korte broek. De knapen waren volgelingen van Robert BadenPowell, de beroemde generaal. Hij had "Scouting for Boys" geschreven, het boek waaruit de jongelui hun inspiratie putten. Hoezeer de ideeen van B.-P., zoals Baden-Powell kortweg genoemd werd, aansloegen, blijkt onder andere uit de oplage van het eigen weekblad "The Scout". Eind 1908 bedroeg die al ruim 110.000 exemplaren.

2. Aan commentaar ontbrak het natuurlijk niet. De bekende illustrator Ernest Ibbetson tekende in 1910 deze komische kaart. Zolang de scouts op de heide waren, viel het nog wel mee. In de steden had den ze het gezang van de straatjongens te verduren: "Here come the Brussel Sprouts, the stinking, blinking louts ... ", veelal gevolgd door de toevoeging "ga naar huis, je knieen wassen! " Nee, het pad van de prille padvinders ging niet uitsluitend over rozen.

3. De kookkunst van de eerste scouts wekte weinig vertrouwen. Wie komt er ook op het idee om buiten te gaan slapen in een linnen tent en zijn potje te koken boven een houtvuur? Alsof er geen zorgzame moeders en gerieflijke woningen bestaan. Nee, het commentaar was niet van de lucht. Het effect was echter averechts. De organisatie bleef groeien.

WHAT LITTLE WE DO, WE'RE 001 G WELL!

4. Niet aIle reacties waren negatief. Deze prachtige kaart is daar een voorbeeld van. Deze kaart, evenals de twee voorgaande, was in kleur uitgevoerd en een geheel Britse produktie. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeid de eerste kaart in dit boekje die, hoe weI in Londen uitgegeven, in Duitsland gedrukt was. Bij deze eerste kaarten valt het op dat de halsdoeken geknoopt werden. Pas in de jaren twintig zou de dasring zijn intrede doen.

Boy cout .-Trackina in the now.-A Hot c nt.

5. Wat trok de jongens aan in scouting? Allereerst het buiten1even. In de eerste jaren van deze eeuw werd vee1 propaganda gemaakt voor gymnastiek, sport en verblijf in de buitenlucht. Scouting bracht de in de steden opgroeiende jeugd naar buiten en bood in p1aats van starre gymnastiekoefeningen een spannend spel, De gein daarvan is door de ons inmidde1s bekende Ernest Ibbetson treffend in bee1d gebracht. Ook deze kaart dateert van 1910.

6. Scouting was niet zomaar een club. Wie lid wilde worden moest de belofte afleggen en zich aan de scoutswet houden. Deze kaart brengt een vroeg installatie-certificaat in beeld, zoals dat te zien is in het Welsh Folk Museum te Cardiff. Rechts bovenaan een foto van Baden-Powell. In de randversiering zijn vaardigheidsinsignes, touwverbindingen en spelmaterialen afgebeeld. Hoe het His Masters Voice-hondje op het certificaat terechtkwam, is ons onbekend. Het beestje kijkt met belangstelling naar de diverse reddingshandelingen waar scouts slechts een hand voor nodig blijken te hebben.

The couts' Evenin "leal.

7. Na buitenleven en wet en belofte vormt het patrouille-systeem een van de pijlers waarop scouting steunt. Ret was een geniaal idee van Baden-Powell om de jongens in groepjes van zes tot acht man in te delen. Een van de jongens treedt op als patrouilleleider. Tijdens spelen en kampen is de patrouille steeds bijeen. Meerdere patrouilles vormen samen een troep, die onder leiding staat van een volwassene, in Engeland Scoutmaster genaamd.

8. AI doende leert men, zegt het spreekwoord. Dat wist B.-P. ook en hij legde er de nadruk op om alles zoveel mogelijk in spelvorm te beoefenen. Zo zien we hier een competitie, waarbij een patrouille de troepkar over een hindernis moet brengen. De kar is uiteengenomen. Een wiel is al aan de andere kant. Nu gaat de bodemplaat ornhoog, terwijl ouders en belangstellenden toekijken. Deze demonstratie yond plaats in Dorking op tweede pinksterdag 1912.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek