Sevenum in oude ansichten

Sevenum in oude ansichten

Auteur
:   J. Janssen
Gemeente
:   Sevenum
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4040-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sevenum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLElDING

Uit de grijze oudheid, waarvan geen enkel geschreven woord tot ons is gekomen, weten we met zekerheid, dat hier mensen woonden. De bewoners van deze streken, lang voor onze jaartelling, hebben hun sporen achtergelaten in de bodem.

Toevallige vondsten geven zekerheid van een populatie in het stenen tijdperk.

Vuurstenen werktuigen werden in de grond geconserveerd. De voorwerpen vertonen duidelijke tekenen van bewerking door mensen. Vuistbijlen, beitels, hamers, pijlpunten en klingen (mesjes) zijn bekapt, geslepen en in de goede vorm gebracht voor het doel, waartoe ze gebruikt moesten worden. De ouderdom van de werktuigjes stelt men nauwkeurig vast naar de staat van verwering, de vindplaats en de manier van bewerken.

Twaalfduizend jaar gel eden waren deze artefacten in gebruik.

De bewoners van het stenen tijdperk lie ten ook brandgraven na en weer wat later (rond 600 v. Chr.) ook urnenvelden.

Het wapen van Sevenum stamt uit de tijd van de verheffing tot eigen heerlijkheid.

Sevenum behoorde tot 1620 tot het gebied van de amman van Kessel. 1 januari 1621 werden de schepenen opnieuw beedigd en ze kregen het landrecht van Gelder, wat voor die bestuurders ook het schepenrecht inhield.

In dat jaar werd Sevenum gerechtigd een wapen te voeren.

Zoals gebruikelijk kwam de kerkpatroon in 't wapen. Rechts in het gedeeld schild staat de H. Sebastianus en links drie lelies, verdeeld in twee boven en een onder. De Bourgondische lelies komen ook in enkele Sevenumse familiewapens voor.

De kastelen Gaesdonck, Schenckenborg en Steinhagen

werden in die tijd uitgebouwd en met grachten omgeven van acht meter breed.

Andere adellijke huizingen zoals Hackfoirt en Erdbruggerhof hadden ook hun adellijke bewoners.

In 1655 heeft de koning van Spanje Sevenum verkocht aan de heer van Horst, Willem Vincent van Wittenhorst, voor 8900 pond Vlaams, dat waren 55400 guldens.

Tot de Franse tijd bleef Sevenum een afzonderlijke gemeente (heerlijkheid) in het land van Kessel. De Fransen voegden graag gemeenten samen, daar zijn vee I voorbeelden van en zo kwam Sevenum bij Horst in 1796.

Sevenum was niet gebaat bij een vereniging met Horst en er is aIle moeite gedaan om hierin verandering te brengen.

Bij de Hollanders, die in 1817 het bestuur in handen had den lukte dat nog niet, maar toen Limburg Belgisch

geworden was kreeg men het klaar. In 1836 kreeg Sevenum zijn zelfstandigheid terug. Koning Leopold I ondertekende het besluit op 13 juni 1836.

In 1 S3 6 werd Pieter Everts burgemeester van Sevenum aileen, nadat hij van 1830 af Horst en Sevenum had bestuurd.

Een woord van oprechte dank ben ik verschuldigd aan allen die foto's voor deze uitgave beschikbaar stelden, speciaal aan oud-burgemeester Everts, die vele gegevens verstrekte en de heer W. Verheyen, die in deze inleiding de geschiedenis van ons dorp op schrift stelde.

Jammer dat er niet meer pagina's beschikbaar waren, want uit een honderdtal heb ik deze foto's moeten selecteren. Ik hoop dat u aan deze fotoserie vee I genoegen zult beleven.

1. De oudst bekende afbeelding van ons dorp is deze pittoreske pentekening van Josue de Grave, daterend rond 1675, waarvan het origineel berust in Maastricht. Opvallend is de rijke begroeiing om de kom met om de kerk heen gegroepeerd enkele primitieve huisjes met strodak. Ze is gemaakt vanaf de tegenwoordige Mgr. Evertsstraat, de oude "Gats".

2. Een van Sevenums kastelen was het huis Steinhagen, daterend uit 1659. Een massief vierkant bouwwerk met zadeldak, waar de Molenbeek eertijds omheen kronkelde. Het had een leien dak en een schuur met strodak. Omstreeks 1920 is het gesloopt en is er waarschijnlijk om economische redenen een nieuwe mod erne boerderij gebouwd. Een gedeelte van de schuur is blijven staan.

; "

3. Oit is een reproduktie van een schilderstuk, dat eigendom is van oud-burgemeester Everts. Het paadje op de voorgrond is de oude "Gats", de tegenwoordige Mgr. Evertsstraat. Het grote huis midden op de atbeelding is het burgemeestershuis van de familie Everts, met links daarachter cafe Bos. Op de voorgrond een "koel", zoals die er verscheidene in de kom lagen en die noodzakelijk waren voor het blussen van brand. Naar schatting dateert dit schilderstuk van circa 1800.

4. Het oude raadhuis, vlak voor de kerk, waar op de bovenverdieping oorspronkelijk de burgemeester aileen zetelde. In de twin tiger jaren werd de eerste secretarieambtenaar aangesteld: Jean van Rensch uit Horst. Beneden is lange tijd school geweest, waar de leerlingen in de winterdag zelf turf moesten meebrengen om het lokaal te verwarmen. Dit historische raadhuis had binnenmuren van turf en werd tegelijk met de kerk verwoest. Het dateerde uit de zeventiende of achttiende eeuw.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek