Sint-Philipsland in oude ansichten deel 2

Sint-Philipsland in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4457-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint-Philipsland in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

17. We kijken hier in de Voorstraat. Veel is in de loop der jaren veranderd. De bornen aan de linkerzijde van de straat zijn inrniddels gerooid. Op de achtergrond zien we tussen de inrniddels gerooide bornen de hervorrnde kerk. Hotel "De Druiventros" is hier reeds verbouwd en zogenaarnd "opgetrokken". Het huisje reehts is in de loop der jaren gesloopt. Indertijd woonde in het reehter huisje Betje Kernpeneers-de Rooy, die nog het zogenaarnde "haakrnutsje" droeg.

18. Links: een markante dorpsfiguur uit Sint Philipsland was smid Ph. Verlinde. Men noemde hem altijd "Flip"! I-lij had zijn smederij in de Voorstraat. In de daarvoor staande stravalje heeft hij menig paard beslagen (van hoefijzers voorzien). Tevens was hij destijds ouderling in de Oud-Gereformeerdc Gerneente, waarvan de kerk elders in dit boekje voorkomt.

Rechts: cen bekende en geliefde hervormde predikant in Sint Philipsland was destijds dominee l.W. Verschoor. I-lij werd op 20 september 1876 geboren. Na zijn theologische studie aan de rijksuniversiteit te Utrecht werd hij in 1903 door het Provinciaal Kerkbestuur van Drenthe toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlands I-Iervormde Kerk. Zijn eerste gemeente was I-Iagestein, waar kandidaat Verschoor op zondag 15 november 1903 zijn intrede deed. In 1910 verwisselde hij zijn eerste gemeente met die van Bleiswijk, waarna hij van 1915 tot 1929 hervorrnd predikant van Poortvliet werd. Daarna stond dominee Verschoor tot 1932 in Nieuw-Weerdinge, om zich op zondag 7 augustus 1932 te verbinden aan zijn laatste gemeente Sint Philipsland, die hij diende tot aan zijn overlijden in 1941.

19. Boven: een bekend predikantenechtpaar uit Sint Philipsland was dominee P. (Pelgrim) Holst-N.P. (Nellie Paulina) Holst-Mesman, die we hier op de foto zien. Hun drie kindercn kijken ons van links naar rechts aan. Het zijn Paulien, Peter en Willem. Dominee Holst werd in 1919 geboren. Na zijn theologische studie aan de rijksuniversiteit te Utrecht werd hij in 1941 door het Provinciaal Kerkbestuur van Friesland toegelatcn tot de evangeliebcdicning in de Nederlands Hervormde Kerk. Van 1 september 1941 tot 4 oktober 1942 was hij hulpprediker te Boskoop. Zijn eerste gemeente was Sint Philipsland, waar hij op zondag 4 oktober 1942 zijn intrede deed. In 1946 vertrok hij naar Woerden, welke plaats hij in 1952 verwisselde met die van Charlois, om in 1962 naar 's-Gravenhage te gaan. Op 18 januari 1970 deed hij zijn intrede in Heerde en sinds 22 september 1974 dient hij de buitengewone wijkgemeente in wording te Naaldwijk, waar hij de opvolger werd van dominee S.G.J. Goverts (voorheen hervormd predikant te Oud-Vossemeer), Onder: een opname van de hervormde pastorie op de Kerkring in Sint Philipsland. Hierin hebben de predikanten, die de Hervormde Gemeente hebben gediend, steeds gewoond. Voor de komst van de laatste hervormde predikant, dominee H. Harkema, is dit gebouw grondig gerestaureerd. We zien hier de pastorie vaar de restauratie!

20. Op deze foto zien we de ouders van de jongens, die tijdens de politionele actie naar Indonesie moesten. We zien ze hier samen met de leden van het cornite, dat de belangen van deze jongens behartigde, van links naar rechts, op de bovenste rij: Paulien Reijngoudt, J. Quist, C. Quist-Moerland, mevrouw Quist-Verstrate, E. Geluk-den Engelsman, J. Geluk, A. Mol, E. Mol-Wagemaker, M. ten Hove-Dorst, H. ten Hove en G. Hooglander. Op de tweede rij: dominee M.J. Arntzen (gereformeerd predikant te Anna Jaeobapolder van 1948 tot 1952), M. Geluk, J. van Dijke, J. Walpot, C. van der Male, Johs. Walpot-Hooglander, Abr. Quist, W. Neele-Wagemaker, J. Neele, L. Quist-Noorthoek, N. Bierens, P. Quist, Anth. Guiljam, Corns.J. van Strien, N. Guiljarn-Smit en dominee E.S. de Lint. Vooraan zitten: P. van Dijke-Stouten, W. Filius-Stouten, L. den Braber, Johs. Filius, Corns. Tiehem, Riek den Braber, J. Tichern-Verwijs, Mars. Wesdorp en M. Wesdorp-Stoutjesdijk.

21. Een aardige opname van het interieur van de hervormde kerk, genomen vanaf de zijde van de kanse!. We zien hier nog het oude orgel dat tijdens de stormramp uit 1953 door het binnendringende zeewater dermate schade opliep, dat het voor het gebruik in de eredienst niet meer geschikt was en moest verdwijnen. Bij de restauratie van dit kerkje zijn de elektrische lampen vervangen door moderne plafondverlichting, terwijl de koperen kroon de kerk thans nog siert.

22. Links: een heel oude opname van de hervormde kerk. Het is een eenvoudig kerkje op een langwerpig achthoekige plattegrond met in het midden een fraaie dakruiter, die midden op het kerkdak staat. Boven de ingang van het kerkje staat het jaartal 1668, zodat aangenomen mag worden, dat het in dat jaar moet zijn gebouwd. Links zien we de deur die toegang gal' tot de consistoriekamer. Let vooral op de ouderwetse schrijfwijze van dit dorp, namelijk St. Filipsland met een hoofdletter F. De op de voorgrond staande paaltjes, die als afscheiding dienden, zijn in de loop der jaren uit het dorpsbeeld verdwenen. Na de stormramp van 1953 werd links van de consistoriekamer een verenigingsgebouw gebouwd.

Rechts: een prachtige opname van het kerkje in de sneeuw. Geheel rechts zien we nog de oude consistoriekamer, die na de watersnood van 1 februari 1953 werd afgebroken. Thans is daar de verbinding tussen de kerk en het nieuwe verenigingsgebouw. Het ijzeren hek, dat het hier zo goed doet, is er ook niet meer.

23. Boven: hier poseren dominee en mevrouw F. van Dieren met hun vier kinderen Ali, Rein, Roel en Anne op de stoep van de hervormde pastorie. Dominee F. van Dieren werd in 1921 geboren. Na zijn theologische studie aan de rijksuniversiteit te Utrecht werd hij in 1948 door het Provinciaal Kerkbestuur van Friesland toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlands Hervormde Kerk. Na van 1948 tot 18 september 1949 als hulpprediker werkzaam te zijn geweest in Dirksland, deed hij op laatstgenoemde datum zijn intrede in zijn eerste gemeente, Hoornaar. Op 19 juni 1955 werd hij door dominee H.J. Smit, die toen in Genderen stond, in Sint Philipsland bevestigd met een predikatie over Handelingen 28: 31. Dominee Van Dieren deed intrede met als tekst Galaten 4 : 19b. In 1961 vertrok hij naar Heusden en sinds 7 juli 1968 dien t hij de Hervormde Gemeente van Hien en Dodewaard.

Onder: een bekend predikant van de Oud-Gereformeerde Gemeente in Sint Philipsland was dominee P. van Dijke. Hij werd op 9 juli 1812 op een boerderij in Sint Philipsland geboren. Aanvankelijk bemoeide hij zich niet met de kerk, doch na zijn huwelijk in 1832 met Peternella Martina Mol werd hij in 1833 belijdend lidmaat van de Nederlands Hervormde Kerk ter plaatse, die hij ook nog enige tijd als diaken heeft gediend. Later voelde hij zich aangetrokken tot de Oud-Gereformeerde Gemeente waar hij op zondag 23 maart 1851 als predikant werd bevestigd. Zijn bevestiger, dominee Ledeboer, had als tekst voor de bevestigingspredikatie gekozen Johannes 18: 33 tot en met 38. In de middaggodsdienstoefening deed dominee Van Dijke intrede met een predikatie over 2 Corinthe 3 : 5. Tijdens zijn ambtsperiode is de kerk in de Achterweg gebouwd. Op 3 maart 1883 overleed deze alom in den Iande geliefde predikant, die ons hier aankijkt met voor zich de opengeslagen Bijbel, waaruit hij zovele malen zijn teksten koos voor de graag gehoorde predikaties!

24. Hier zien we een opname van de Achterstraat, genomen vanuit de riehting van de dorpskom. Reehts kijkt Corrie Wagemaker ons aan. Zij poseert voor het winkeltje van haar ouders, die een winkel hadden in zogenaamd "steen goed" en drogisterijen. In het hoge huis reehts hebben respeetievelijk de bakkers Abr. Stautjesdijk (afkomstig uit Stavenisse), P. de Ruijter en P.C. Beneker gewoond. De bestrating bestond in die tijd nog uit zogenaamde "kinderkopjes". Oak deze woningen zijn ten gevolge van de watersnoodramp van 1 februari 1953 voor het merendeel verwoest. Een totaal verouderd straatbeeld!

25. We kijken hier in de Achterstraat. Links zien we aan de muur een aantal reclameborden voor diverse artikelen die verkrijgbaar zijn in de winkel van H. Plandsoen. In het huis met daarvoor de stenen paaltjes woonden achtereenvolgens kapper W. Meijer en Bas van Dijke, Daarachter ontwaren we de schuren van Johannes Verwijs en die van Adriaan Verwijs (met rieten dak). In de woning daarachter woonde C. Reijngoudt, die getrouwd was met Maatje Bakker. De vrouw met haakmutsje is waarschijnlijk mejuffrouw Noorthoek, die met haar broer, C. Noorthoek, in het huisje rechts woonde. Duidelijk is het torentje van de oud-gereforrneerde kerk zichtbaar. Daarvoor zien we een stapel mutserds, bestemd voor de bakkers Gebroeders Everaers en Braam, die met hun aehtertuin aan deze straat grensden en die hun bakkerij aan de Voorstraat hadden. Op de achtergrond zien we het wagentje van Arie Westdorp uit Anna Jacobapolder, die met petroleum leurde en tevens kolenhandelaar was. Helemaal op de achtergrond zien we nog een gedeelte van de oude school, die ronde ramen had.

26. Een opname van de kerk van de Oud-Gereformeerde Gemeente van Sint Philipsland, die we hier nog in zijn oude toestand aantreffen. Links van het kerkgebouw woonde Johannes Vaders. Later was in dit pand een winkel gevestigd. Vervo!gens woonde Jacob Verhage, die met Isabella Nieuwelink was getrouwd, erin. De vier stenen palen, het ijzeren hek en de klcine paaltjes, alsmede de elektriciteitspaal, komen in het huidige straatbeeld niet meer VOOI. De voorgevel van het kerkgebouw is enkele jaren geleden van een nieuwe stenen muur voorzien. De huidige predikant van deze kerk is de tweeentaohtigjarige dominee L. Gebraad, die sinds 15 april 1958 predikant is van de Oud-Gereformeerde Gemeente van Sint Philipsland, Er worden 's zondags nog steeds drie kerkdiensten gehouden, die goed worden bezocht. Het grootste gedeelte van Sint Philipsland behoort tot dit kerkgenootschap.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek