Sint-Philipsland in oude ansichten deel 2

Sint-Philipsland in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4457-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint-Philipsland in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

27. Een bekend en vooral geliefd predikantenechtpaar in Sint Philips1and zien we hier op de foto. Het is dominee Laurens Boone met zijn vrouw, Pieternella Boone-Rozendaal. Dominee 1. Boone is geboren te Wolphaartsdijk op 1 november 1860 en overleden te Sint Philips1and op 25 april 1935. Zijn echtgenote is geboren op 29 november 1859 te Schore en overleden te Sint Philips1and op 25 januari 1931. Het was zijn gewoonte 's zondags driemaa1 voor te gaan in de Dienst des Woords in het kerkgebouw aan de Achterstraat. A1s bijzonderheid kan worden verme1d, dat hij goed bevriend was met zijn hervormde collega, dominee l.W. Verschoor, die op 7 augustus 1932 in Sint Philips1and predikant werd en dat b1eef tot aan zijn overlijden in 1941. Beide predikanten zijn naast elkaar op de a1gemene begraafplaats in Sint Philips1and begraven. Op de grafsteen van dominee Boone Iezen we het volgende gedicht:

Ach mijn vrienden, treurt tach niet, Als Gij hier mijn grafsteen ziet.

Nu ik hier rust beneden.

Mijn levensloop die is ten end Ik heb het oog op Hem gewend En heb den strijd gestreden.

Mlj/1 ziele is reeds voor den Troon En heeft den Kroon.

L

/

/

28. Hier zien we een oude opname van de Achterweg in Sint Philipsland. Links zien we de schuur met het rieten dak van Adriaan Verwijs, In de straat zien we groentehandelaar Willem van den Bos, die zijn groentewinkeltje op de Oostdijk had en met een handkar zijn waren aan de man bracht. Achter deze groentekar ontwaren we een gedeelte van de oude openbare lagere school. Vooraan, rechts op de foto, zien we een grote hoop mutserds, die werden gebruikt om de oven te stoken van de bakkers Everaers en Braam, die hun bakkerij op de Voorstraat hadden. Duidelijk is de oud-gereformeerde kerk zichtbaar.

29. Links boven: een tweetal bekende predikanten van de Oud-Gereformeerde Gemeente zijn geweest dominee W.H. Blaak die, nadat hij vanaf 1931 aan de gemeente als lerend ouderling verbonden was geweest, op 12 september 1934 als predikant werd bevestigd en deze gemeente diende tot aan zijn emeritaat, dat hem in 1948 werd verleend. Op 11 december 1957 overleed hij in Geldermalsen.

Rechts boven: dominee D. van Leeuwen, afkomstig uit Loenen aan de Vecht is slechts korte tijd predikant geweest en wel van 1950 tot aan zijn overlijden op 13 december 1952. Hij werd opgevolgd door oefenaar L. Gebraad, die in 1956 het beroep naar Sint Philipsland aannam. Op 15 april 1958 werd hij door dominee M.A. Mieras uit Krimpen aan den lJssel tot predikant bevestigd. Deze tweeentachtigjarige predikant dient nog steeds deze gemeente.

Onder: ter gelegenheid van de installatie van de heer H.P. Kleppe tot burgemeester van Sint Philipsland op 11 januari 1927, werd bij de ontvangst in de gemeente deze foto gemaakt. Hierop zien we onder anderen, van links naar rechts: A.M. van Dijke, waarnemend burgemeester, de nieuwe burgemeester, de edelachtbare heer H.P. Kleppe, dan L. Neele, die voorman was op het bedrijf van A.M. van Dijke, J. Roozemond, onderwijzer aan de openbare lagere school en de heer J. Boogert, afkomstig uit Schouwen-Duiveland, die in Sint Philipsland een rnetselbedrijf heeft gehad. De namen van de andere personen die op deze foto voorkomen, kon men ons helaas niet meedelen!

30. Ter gelegenheid van de installatie van de edelachtbare heer H.P. Kleppe tot burgerneester van de gerneente Sint Philipsland werd in de Voorstraat deze erepoort opgericht met het opschrift: "Welkorn". Zoals duidelijk op de foto is te zien, was de Voorstraat in die tijd nog niet verhard. Rechts is nog juist de srnederij van Flip Verlinde te zien. Naast een aantal personen, van wie we de narnen niet hebben kunnen achterhalen, zien we een tweetal ouderwetse auto's, waarschijnlijk van het type "Chevrolet" of "Ford". Op de achtergrond staat achter de born en de hervorrnde kerk. De feestelijkheden von den plaats op 11 januari 1927. De in de Voorstraat staande born en zijn in de loop der jaren uit het straatbee1d verdwenen!

31. Nog een trieste herinnering aan de watersnoodramp van 1 februari 1953 in Sint Philipsland. We kijken hier in de Achterstraat, waar evenals in de andere wijken van dit dorp een ware ravage werd aangericht. De kracht van het binnenstromende zeewater was zo groot, dat er nagenoeg niets van de huizen overbleef dan een puinhoop. De kaarten met foto's van deze ramp werden destijds uitgegeven bij J.M. Neele, Oostdijk 94 in Sint Philipsland.

32. Hier kijken we in de Wilhelminastraat van Sint Philipsland, met nagenoeg allemaal gelijke huisjes en op de achtergrond een viertal woningen met gebroken kap. Tijdens de watersnoodramp van 1 februari 1953 zijn de meeste woningen ten prooi gevallen aan het water. Rechts zien we een hoekje van de tuin van dokter drs. C.A. van Nieuwenhuizen, bedrijfsarts bij de p.LL, die op Zuiddijk 18 in Sint Philipsland woont. Thans is de Wilhelminastraat weer volgebouwd en zelfs uitgebreid. Momenteel staan daar niet alleen stenen, maar ook houten woningen. Dit plaatje houdt de herinnering aan de oude toe stand van deze straat levend!

!33. Een leuk plaatje van de haven in Sint Philipsland. Zo op het eerste gezicht zou men denken dat we naast de molen een hoop suikerbieten aantreffen, maar dat is niet het geval. We hebben hier te doen met een hoop zogenaamde keien, die werden aangevoerd voor de bestrating. De molen "De Hoop" is hier nog volop in bedrijf. Molenaar was destijds W. Meijer, die in de Voorstraat woont. Deze korenmolen, van het type "grondzeiler", is sinds 1 juni 1971 eigendom van de gemeente, nadat deze tot eind 1969 volledig in bedrijf is geweest, Enkele jaren geleden werd dit prachtige molentje gerestaureerd.

34. We gaan thans eens een kijkje nemen op de Zuiddijk. Links woonde mejuffrouw Janna Noorthoek. In het huis waarvoor de ouderwetse auto staat geparkeerd, woonde schoenmaker Willem den Braber. In het hoge huis verderop was metselaar Jacob Sorber woonachtig. Ook P. de Raat heeft daar nog gewoond. Op de achtergrond ontwaren we de korenmolen "De Hoop". Voor deze molen zien we het huisje van Betje Kempeneers-de Rooy, dat in de loop der jaren werd afgebroken. Links zien we de toren van de kerk van de Oud-Gereformeerde Gemeente in de Achterstraat en rechts daarvan is nog juist de watertoren zichtbaar. Rechts Iiggen enkele zeilschepen voor anker. Links lag het zogenaamde "Karreveld", dat na de ramp volledig werd gesaneerd. Van deze oude huisjes in deze wijk is niets meer over! Rechts van de molen staat het zogenaamde "Wachtje", dat in de tijd van Napoleon als wachthuisje werd gebruikt. Vandaar deze naam!

35. We kijken hier op de Zuiddijk in Sint Philipsland. In het huisje rechts woonde Johannes Kempeneers. Het dwarse huisje op de achtergrond is de kruidenierswinkel van H. Plandsoen, aan het begin van de Achterstraat. In het hoge huis op de achtergrond woonde metselaar Jacob Sonke. Later nam P. Wolse, die inmiddels is overledcn, er zijn intrek. Thans woont daar Lauwrina Wolse-Mol met haar zoon. De namen van de op deze foto staande personen konden we helaas niet achterhalen. De bestrating bestond vroeger nog uit zogenaamde "kinderkopjes". Ook dit zien we tegenwoordig niet meer in Sint Philipsland! De lange jongen in het midden, met zijn korte brock, is Jo Verlinde. Deze opname werd in 1902 gemaakt en is een uitgave van P.L. Boone te Sint Philipsland, die zelf ansichten in het dorp verkocht.

36. Hier zien we een naaisehooltje uit Sint Philipsland. Staande poseren, van links naar reehts: mejuffrouw Ooms, die lerares was aan de huishoudsehool in Zierikzee, Prien Elsacker, Marie Mol, Maatje Verwijs en Koos ? (was afkomstig uit Oud-Vossemeer). Vooraan kijken ons aan, zittend: Koos Clarisse, Nellie Quist, Nellie Geluk (kwam uit Sehouwen-Duiveland), Preina van Bendegom (afkomstig uit Sint Annaland), Jo Nouwen, Betje de Masier en Ma Roozemond. Mejuffrouw Van Bendegom zit achter de ouderwetse naaimachine die nog met de hand werd bediend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek