Sirjansland in oude ansichten

Sirjansland in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1930-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sirjansland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Kort voor de Tweede Wereldoorlog heeft de "Vereeniging Tot Behoud der Zeeuwse Klederdrachten" zich met bewogen circulaires gericht tot de plattelandsbewoners en het onderwijzend personeel. Met een beroep op traditie en kunstzin, probeerde deze vereniging het afleggen van de verschillende Zeeuwse drachten tegen te gaan. We reldoorlog en evacuatie brachten echter de doorbraak van het isolement en van de groepscontrole, waardoor men er juist vee 1 sneller toekwam, de dracht af te leggen. De invloed van de massacommunicatiemiddelen en van het toerisme en het afnemen in de betekenis van de normen, die van oudsher in de kleine plaatselijke gemeenschappen golden, hebben dit proces in hoge mate versneld. Zeeland is een gewest dat rijk is geweest aan klederdrachten en het is nog steeds de provincie waar de kostuums talrijker zijn en in grotere verscheidenheid worden gedragen dan waar ook in ons land. Op Schouwen-Duiveland zijn kostuumdragenden min of meer zeldzaam; alleen enkele oudere vrouwen blijven het kostuum nog trouw. Mannen in dracht treft men op ons voormalige eiland allang niet meer aan.

Vijf geslachten, van wie drie in klederdracht, verenigd op een foto, is heden ten dage een zeldzaamheid, maar in wezen was het dat vroeger ook. In Sirjansland is het echter voorgekomen en op deze foto van omstreeks 1917 dus zestig jaar geleden genomen - kunnen we zo'n unieke vijf-geslachten-plaat bewonderen. Deze foto was uiteraard ook in die tijd iets bijzonders en daarom werd ze destijds opgenomen in het gei1lustreerde familieblad "De Prins", dat ook in deze omgeving veel werd gelezen.

In het midden, achter de tafel, zit Adriana Moerzaad, die gehuwd was geweest met L. de Jonge. Links van haar zit de dochter, Pietemella de Jonge, die later trouwde met Kees Klink. Geheel rechts, met handen in de schoot, herkennen we Klazina Klink, gehuwd met Kees Hoogerhuis. Geheel links staat - met zeer aparte hoed - Susanna Hoogerhuis, gehuwd met Jacobus Frans Tintel, en voor zijn moeder staat het zoontje, Johannes Tintel.

17. Een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog werd deze opname van de Dorpsstraat gemaakt. De afgebeelde man is timmerman C. Lansen en rechts van hem zien we zijn werkplaats. Het meisje dat voor de dorpstimmerman staat is Nelly Mol Wdr. en de jongen met de autoped is Jacob Klink Lzn. De twee snoezige meisjes zijn de zusjes Mieneke en Hannie Hanse en de vrouw op de achtergrond, met lange schort voor, is Thona de Jonge-van der Have. In het pand helemaal rechts op de voorgrond was in vroeger jaren de timmermanszaak van Frans Hanse gevestigd. Ook Kees Lansen oefende hier nog het beroep van timmerman uit, doch hij is na de watersnoodramp van 1953 niet meer naar Sirjansland teruggekeerd. Heel kort is hier ook Van Beek nog timmerman geweest en tegenwoordig is in dit pand in het rechtergedeelte de groente- en fruitwinkel en in het linker gedeelte het woonhuis van Leen Dorst (Dorpsstraat 2 en 4).

18. Deze foto dateert van de jaren in de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en laat ons een deel zien van de boerderij "Stelhof", die nu wordt bewoond door J.C. Hanse (Dillingsweg 1).

De bewoners van deze hofstede waren in die tijd J.e. (Koos) Hanse, die was gehuwd met Cornelia de Rijke. De drie afgebeelde militairen waren bij de familie Hanse ingekwartierd, want het was toen mobilisatie. Geheellinks staat landbouwer Koos Hanse, die zijn linkerhand op de rechter schouder van zijn echtgenote heeft gelegd. Rechts van de boerin zit haar moeder, Dina de Rijke-van Hoeve, en dan volgt achter de tafel Greta de Rijke. Vervolgens herkennen we Marien de Rijke en geheel rechts, met bril op en stok in zijn hand, zit Leen de Rijke. V66r de tafel zitten de twee dochters, Dina en Jaone, Bij de boerderij "Stelhof' is tegenwoordig een kleine camping ingericht.

19. We maken kennis met een man die zich voor de kleine gemeenschap van Sirjansland buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt en we bedoelen daarmee postbesteller-kantoorhouder Leendert Klink. Op 15 januari 1930 werd Klink stationhouder van de p.t.t. te Sirjansland. Acht jaar later volgde zijn benoeming tot hulpbesteller en in 1948 werd hij besteller in vaste dienst. In de jaren zestig kreeg hij de rang van kantoorhouder.

Klink was een voortreffelijk ambtenaar, omdat hij zijn taakvervulling nooit liet eindigen op het punt, waar de voorschriften hem dit toestonden. 's Zaterdagsmorgens werd er destijds maar eenmaal besteld, maar het kwam wel eens voor dat er later op de dag nog post in Sirjansland werd aangevoerd. Die post was dan eigenlijk voor de maandagmorgen bestemd, maar wanneer er dan tussen zo'n stapel brieven wel eens een brief uit Canada zat, van een geernigreerde zoon aan een oud moedertje in Sirjansland, dan ging Klink er nog even uit om zo'n brief nog ter bestemder plaatse te bezorgen. Ook wanneer men buiten de kantooruren van het postkantoortje kwam, dan was hij immer bereid zijn dorpsgenoten te helpen. Men maakte daar echt geen misbruik van, maar als het no dig was kon men op de hulpvaardigheid van Klink rekenen. Dergelijke kleine diensten in een kleine gemeenschap als Sir tekenden de figuur van Leendert Klink: een beminnelijk en goed mens, wiens levenshouding werd geschraagd door zijn geloof. De kerk en alles wat daaromheen is nam een belangrijke plaats in zijn leven in. In 1942 werd hij diaken van de Hervormde Kerk, later ouderling, kerkelijk ontvanger en secretaris. Na de ramp heeft hij zich vooral ingezet voor de nieuwbouw van de kerk en buiten zijn normale werk heeft Klink op allerlei terreinen veel goed werk gedaan. Met name in de tijd van de oorlog en de ramp troffen de Sirjanslanders in hem een man die van aanpakken wist. Samen met zijn echtgenote verzorgde Klink ook vele jaren de plaatselijke berichtgeving voor de .Provinciale Zeeuwsche Courant" en de "Zierikzeesche Nieuwsbode".

Omdat het kleine Sirjansland nooit een eigen huisdokter heeft gehad en daarvoor op OosterIand was aangewezen, bracht Klink voor iedereen in het dorp ook de medicijnen van de dokter uit OosterIand mee. Behalve brieven en kranten bevatte de posttas van Klink ook allerlei flesjes medicijnen en doosjes poeders en tabletten, die hij ook nog bij de mensen thuis bezorgde.

Klink overleed op 3 juni 1965 te Sirjansland op de Ieeftijd van bijna achtenvijftig jaar. Hij was een actief, geinteresseerd en vroom man, die zijn sporen heeft achtergelaten in de hechte gemeenschap van Sirjansland, het dorp dat hij zo hartstochtelijk liefuad.

20. Nog een bekende persoonlijkheid in de kleine Sirjanslandse gemeenschap was destijds Marinus Klaas de Ronde. Hij is onder andere bekend geworden door vele door hem van het dorp Sirjansland gemaakte foto's, waarvan een aantal in dit boekje prijkt. De Ronde aanschouwde op 12 mei 1872 te Sirjansland het levenslicht als zoon van Stoffel de Ronde en Lena de Graaf. Hij huwde op 10 juni 1915 te Kats met J annetje Dina Schroevers, geboren aldaar op 13 februari 1878. Zijn dochter Lena werd op 24 mei 1916 te Oud- en Nieuw-Gastel geboren en huwde later met A.C. Struijk. De Ronde genoot lager onderwijs, maar al spoedig kwamen zijn bijzondere kwaliteiten aan het licht. Op verschillende terreinen in het openbare leven was hij de organisator en stuwende kracht. In de bietentijd was hij pee-schrijver bij F. Krepel te Nieuwerkerk, maar in 1915 werd hij aangesteld in vaste dienst bij de suikerfabriek te Standdaarbuiten en volgde overplaatsing naar Dinteloord. Op drieenzestigjarige leeftijd - na zijn pensionering - keerde hij terug naar zijn geboortedorp, dat hem zeer lief was.

Door zelfstudie raakte hij vertrouwd met drie moderne talen en het was in Sirjansland voldoende bekend dat talrijke scholieren van de middelbare school bij De Ronde aanklopten om hulp. Hij vervulde talrijke spreekbeurten om de gedachte van vrijwillig staatspensioen te propageren. Behalve zijn hobby, de fotografie, was hij ook een verwoed maker van verzen en gedichten, die meestal betrekking hadden op Sirjansland. Een laatste gedicht van hem, geschreven kort voor zijn overlijden op 7 september 1959, betrof de nieuwe kerk. De Ronde was een typische vertegenwoordiger van een oud-Sirjanslands geslacht, die een duidelijk stempel drukte op zijn omgeving. Zijn echtgenote, J.D. de Ronde-Schroevers, overleed te Sirjansland op 10 maart 1965.

Als aardige bijzonderheid kan nog worden vermeld dat het oude fototoestel van De Ronde - een zogenaamde platencamera met glasplaten - nog in het bezit is van zijn kleinzoon, Kees Struijk.

Op nevenstaande foto zien we M.K. de Ronde met zijn enige kind, Lena, op zijn knie poseren voor de fotograaf. Rechts: een actiefoto van M.K. de Ronde ergens in Sirjansland. Zo kon men De Ronde in vroeger jaren zijn plaatjes zien schieten, want er werd destijds alleen maar gebruik gemaakt van fotografische glasplaten. Ret gebruik van celluloid filmrnateriaal stond nog in de kinderschoenen. Deze foto werd na de Tweede Wereldoorlog gemaakt door Jac. de Baere.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek