Sirjansland in oude ansichten

Sirjansland in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1930-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sirjansland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Een reisvereniging heeft tot doel gezamenlijk op reis te gaan en omstreeks 1960 trok de Sirjanslandse reisvereniging naar Sehiphol en daar zien we de deelnemers aan de reis, opgesteld voor de K.L.M.-vogel "Edam". Wie er allemaal mee waren gegaan? Hier volgt de serie namen. Staande, van links naar reehts: D. Fluijt, C. de Jonge (met pet), M. van der Maas-Tintel, J. Dorst-van der Maas, P. Quist, A. van der Maas, J. Bouterse-Wesdorp, J.J.H. Bouterse, C. Krabbe, E.M. Hcogerhuis-van den Berge, M. de Jonge-Bolle, J. Hoogerhuis, C. de Jonge, M. van Felius-van der Werf, M. Stuik, Joh. de Ronde (met hoed en horlogeketting), T. Fluijt, L. van Eenennaam, P. Fluijt-Ockerse, B. van Eenennaam-Braber, M. van Zuidland-van der Weele, A. de Graaf-van Ast, C. VerstraatenHoogerhuis, P. de Graaf, J. van Eenennaam , A. Hoogerhuis-Bal, W. Fluijt-Hoogerhuis, H. Kik (uit Nieuwerkerk), J.1. Heule-Kip, A. Heule, J. de Ronde en, geheel reehts naast de propeller van het vliegtuig, M. Verstraaten. Zittend, van links naar reehts: A. Bolle, J. Klink, J. Quist, R. Klink Czn., A. de Ronde, T. Krabbe, J. de Ronde (met alpino) en L.P. van Felius.

27. In vele delen van Zeeland, de Zuidhollandse eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant is de meekrap gedurende eeuwen een voomaam landbouwgewas geweest. Men kon zich op Schouwen-Duiveland de landbouw zonder meekrap niet voorstellen. Reeds in 1326 wordt de meekrapteelt in Zeeland vermeld en in de zeventiende en achttiende eeuw had Zierikzee de grootste meekrapmarkt van Europa. In de tijd dat de meekrapcultuur zijn grootste hoogte bereikte, werkten op Schouwen-Duiveland tweeendertig meestoven. De wortels van de meekrap leverden na de diverse bewerkingen een rode verfstof op. Meekrap was een overblijvend gewas, dat na twee of drie jaar werd geoogst. Juli was de bloeimaand (kleine, gele bloemen), terwijl de wortels vijftig tot honderd centimeter lang werden. Het ging om de wortels, die dus als grondstof dienden voor het kleuren (rood) van textiel, maar ook wel dienden voor medicinaal gebruik. In het "Woordenboek van de Nederlandse Taal" komt onder de samenstellingen het woord "meekroter" voor, dat in de betreffende literatuur wordt opgegeven als een synoniem van meedelver, alsmede het woord krotespitter. Geen erger scheldwoord echter voor de meedelvers dan de kreet: .Krotespitters! " Het meedelven was zeer zwaar werk dat, gezien in het licht van die tijd, behoorlijk werd betaald. De meekrapteelt is ook op Schouwen-Duiveland allang verdwenen.

Ook in Sirjansland stond eertijds een meestoof, "De Eendracht" genaamd. Deze stond ruim honderd meter landinwaarts aan een dreef of wekken van de Molenweg. Momenteel zou men deze plaats het beste kunnen aanduiden achter de brandput aan de Lageweg (toen Molenweg geheten) en tegenover het land- en tuinbouwproduktenbedrijf van H. van Dijk & Zn. B.V. Aan de Molenweg zelf stonden twee huizen onder een kap. In het ene huis woonde Cornelis Stuik, die "stamper" was op "de stove", en in het andere E. Koopman. Bij de meestoof', die we hiemaast zien afgebeeld en die omstreeks 1910 werd gesloopt, stond ook een .vatenhuis", waarin de meekrapvaten werden opgeslagen. Daar bij woonde vrijgezel Piet Stuik, samen met zijn moeder. Stoker op "De Eendracht" was destijds Marien Olree, .Tohan Stuik was droger en Kees Stuik had de functie van "stamper". Ook Willem van Usseldijk is nog "drager" op deze stoof geweest, vandaar ook de ontstane naam "Willem den Drooger". De meestoof werd op 28 april 1856 gesticht en de oprichters waren enkele landbouwers uit Sirjansland. Hun namen staan allen op de gedenksteen vermeld. Deze steen ligt momenteel - in drieen gebroken - op de boerderij .Kortberaad" van P. Heijboer aan de Dillingsweg 5 te Sirjansland.

Onder: op de plaats waar de meestoof had gestaan werd in 1913 de rechts onder afgebeelde boerderij gebouwd. Als herinnering aan de meestoof - het geheel werd op de fundamenten van de "ouwe stove" gebouwd werd de grote herinneringssteen in de muur van de schuur gemetseld. Op de foto is dit duidelijk te zien. Na de watersnoodramp - toen ook deze boerderij was verdwenen - lag de steen bovenop de puinhopen. Nevenstaande foto dateert van ongeveer 1927 en op het moment dat ze werd genomen woonden op deze boerderij de echtelieden D. van Popering en Laurina van Popering, geboren Van de Velde, beiden afkomstig uit Bruinisse. Dochter Neeltje en zoon Jan zitten in de old-timer. Neeltje huwde met Jan Johannes Heijboer, die later vlasser werd.

Inzet: Piet Stuik, vroeger werkzaam op de meestoof "De Eendracht".

28. In het wijde Schouwen-Duivelandse landschap hebben boerderijen door de eeuwen heen steeds een belangrijk en boeiend facet in het geheel gevormd. Vele van de nu nog aanwezige landbouwbedrijven hielden zich drie eeuwen en langer staande, gedurende welk tijdsbestek wel wijzigingen aan gebouwen en ontwikkelingen in werkmethoden optraden, maar waarin de boerderij als zodanig vele stormen trotseerde. Gedurende die lange periode volgden de eigenaars en bewoners elkaar op, soms geslachten lang zonder onderbreking, dan weer vormden ze een reeks van telkens wisselende families van zowel eigenaars als pachters.

Hiernaast een afbeelding van de oude, bekende boerderij "Favorite" aan de Dillingsweg te Sirjansland. In de "Zierikzeesche Nieuwsbode" van maart 1909 lezen we dat de familie De Rijke een eeuw in Sirjansland woonachtig was. In 1809 werd Steven de Rijke eigenaar van de hofstede "Favorite". Hij was behalve landbouwer ook kerkvoogd, lid van de gemeenteraad en gezworene van de polder Ooster- en Sirjansland. In 1841 werd hij opgevolgd door Jacob de Rijke, die gezworene was van de eerder genoemde polder, en in 1875 dienden zich als opvolgers aan de gebroeders Leendert en Jan de Rijke. In 1920 overleed Leendert de Rijke en werd Jan eigenaar, die in 1923 werd opgevolgd door zijn zoon Jacob A. de Rijke, die op zijn beurt in 1949 werd opgevolgd door Jan op 't Hof, afkomstig van Kapelle (Zuid-Beveland) en gehuwd met Suzanna Pieternella de Rijke. De op de boerderij aanwezige stamboom laat zien waar de nazaten hun woonplaatsen elders hebben gevonden.

Om nog even op de gebroeders en Jacob Adriaan de Rijke terug te komen, dat waren bekende paardenfokkers. Van een van de paarden, "Cora" genaamd, is een stamboom bijgehouden. Dit paard werd in 1907 gekocht van H. de Bruyne te Colijnsplaat en was de stammoeder van de paarden uit de bekende stallen De Rijke. Dat er ook werd deelgenomen aan tentoonstellingen getuige het feit dat in de jaren twintig op de landbouwtentoonstelling op het Malieveld in Den Haag een eerste prijs werd behaald door een vierspan driejarige merries. De afstammelingen hebben bestaan tot 1953, maar ze zijn verdronken bij de watersnoodramp. Tractoren hebben daarna hun werk overgenomen.

Op deze foto uit circa 1931 zien we dan de oude boerderij "Favorite" in volle glorie, compleet met fraaie oprijlaan en prachtige berkebomen. Geheellinks staat Greta Jansse-de Rijke en de vrouw rechts is Pie Hage. De drie kinderen met de donkere jurkjes aan zijn de zusjes Nella, Suze en Lena de Rijke en die met witte jurkjes zijn Suze Jansse en haar zusje Hennie.

Inzet: nogmaals de boerderij "Favorite" en de gebroeders Jan en Leen de Rijke met rechts Suzanna de Rijke-de Lint en haar dochter Adriana.

29. Vele tientallen schoolfoto's zijn er in Sirjansland in de loop van de jaren genomen, maar slechts weinig gave exemplaren zijn bewaard gebleven. Vooral de oorlogsjaren en de watersnoodramp zijn er de oorzaak van dat bijna iedereen in Sir allerlei familiefoto's en ander fotomateriaal is kwijtgeraakt. Niettemin zijn we er in geslaagd om er voor dit boekje een aantal te pakken te krijgen, al moet er direct aan worden toegevoegd dat de meeste foto's van buiten Schouwen-Duiveland afkomstig zijn, Voor dit doel zijn ze dan ook door vele oud-Sirjanslanders beschikbaar gesteld. We geloven niet dat de in dit boekje afgedrukte schoolfoto's de oudste zijn, maar er staan heel wat kinderen op die nu de vijfenzestig al zijn gepasseerd.

Nevenstaande schoolfoto werd gemaakt in de jaren rond 1900; het preciese jaartal konden we niet achterhalen. Het is tenslotte ook al weer bijna tachtig jaar geleden. De afgebee1de kinderen zijn, op de bovenste rij van links naar rechts: Joh's de Ronde Bzn., C. de Jonge, H. Zandijk Jzn., M. Zandijk Jzn., A. de Jonge Abrzn., P. Visser Jzn. (een zoon van de dorpsveldwachter), lac. Olree Mzn., Adr. Zandijk Jzn. en Joh. Hoogerhuis Czn. De onderwijzeres (links) is Aletta Breas, afkomstig van Zonnemaire. Dan de meisjes, op de onderste rij van links naar rechts: Jacoba van der Have, onbekend, Jannetje de lange Abrdr., Adriana de Rijke Mdr., Jans Zandijk Jdr., Maria Zandijk Jdr., A.P. Hoogerhuis Cdr., Wilhelmina Hoogerhuis Wdr., A.P. Klink Jacdr. en J.C. Hoogerhuis Wdr.

30. Nog voor 1900 deed meester Jac. van der Weele in Sirjansland zijn intrede als onderwijzer. Meester Van der Weele was geboortig van Kortgene op Noord-Beveland, maar zijn standplaats voor Sirjansland was Heinkenszand. In 1909 vertrok hij van hier naar Krimpen aan den IJssel. Zijn dochter Marie, die nu in Voorburg woont, werd in het schoolhuis van Sirjansland geboren.

Hiernaast dan een schoolfoto met meester Jac. van der Weele van omstreeks 1903. Op de bovenste rij, van links naar rechts: meester Jacob van der Weele, Teun van der Have, Jacob de Rijke, Willem Tintel, Jan Verhoek, Johannes Onderdijk, Johannes de Ronde, Johannes Hoogerhuis, Jacob de Rijke, een onbekende jongen en Jacob van der Weele (een zoon van de meester). Op de onderste rij: Jan van der Have, Jane Verhoek, Bet F1uijt, Marie Fluijt, Jane KeeFluijt, Janne Pauw de Rijke, Jans Hanse, To Verhoek, Greta de Rijke en Jane de Rijke. De schoolfoto werd genomen door de bekende fotograaf P.C. van Immerzeel, toen nog te Rotterdam woonachtig, doch later in Zierikzee.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek