Slenaken in oude ansichten

Slenaken in oude ansichten

Auteur
:   F.L.H. Bogman
Gemeente
:   Wittem
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3373-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Slenaken in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Door de herindeling van de gemeenten in Zuid-Limburg op 1 januari 1982 werd Slenaken samengevoegd met de gemeente Wittem. Deze fusie tussen beide gemeenten betekent eigenlijk het terugdraaien van de geschiedenis. Immers, in 1771 verkocht de toenmalige heer van Wittem, graaf Van Pletteberg, uit geldgebrek een deel van zijn grondgebied en dat betrof Slenaken. Ruim vier jaar geleden gaf Slenaken, zij het node, onder het motto Twee Heerlijkheden wederom samen EEN zijn bestuurlijke zelfstandigheid prijs. Geografisch gezien is Slenaken, gelegen in het fraaie dal van de Gulp, een unieke plek. Het is daarom niet verwonderlijk, dat reeds ruim een halve eeuw geleden de eerste toeristen dit uitzonderlijke oord ontdekten. En in de loop der jaren is dit aantal gegroeid tot een getal dat vooral in de zomermaanden het inwonertal verre overtreft. De rust en schoonheid van het dorp en omgeving vormen hiervoor de bakermat.

Nu de voormalige gemeente is opgegaan in een groter

geheel, valt er bij de inwoners een verhoogde belangstelling te constateren voor het eigen en plaatselijke verleden. Men ervaart namelijk dat oude waarden en zekerheden dreigen te verdwijnen en stelt er prijs op nog iets te ontdekken van het authentieke gemeenschapsleven. Deze bundel, met uitsluitend vooroorlogse beelden, wil dan ook een bescheiden bijdrage leveren aan de verlangens die er binnen de gemeenschap leven. De ouderen worden herinnerd aan de tijd van toen, vinden kennissen of familieleden geportretteerd, die mogelijk reeds lang zijn overleden. Misschien ontdekken ze zichzelf, weliswaar nog als jongeling of jongedochter. Voor de jeugd worden hoekjes getoond, waarover hen vaak werd verteld maar die in het huidige straatbeeld niet meer terug te vinden zijn en die ze zich dan ook moeilijk kunnen voorstellen. Wanneer een ieder, na kennisname, zijn of haar eigen vreugde eraan beleeft, dan is het verschijnen van dit boekje reeds zinvol. In elk geval heeft de auteur veel

genoegen beleefd aan de samenstelling en dat wens ik de inwoners, belangstellenden en gas ten ook van ganser harte toe.

Mijn bijzondere dank en waardering aan al degenen die oude toto's of ansichtkaarten leenden of interessante mededelingen verstrekten.

ToepasseIijk bij dit gegeven wil ik u ten siotte een gedeelte van het citaat, uit een in 1906 verschenen korte schets over de parochie Slenaken van de toenmalige pastoor H. Maessen, niet onthouden. De letterlijke tekst Juidt ais voIgt: Wanneer gij nu een schoonen lentemorgen treft en gij ziet den nachtelijken hemel opklaren en in het Oosten zich kleuren met een purpergloed, zoo schoon als geen schilder het op het doek kan brengen, en gij ziet de wolken drijven in dien gloed en als met eerbied terugwijken voor de zon die statig boven den gezichtseinder zich verheft en eene zee van licht over het geheele landschap doet uitstroomen; en gij ziet het bedauwde veld tintelen en glinsteren als ware het

met millioenen diamanten bezaaid en gij hoort in het nabiizijnd bosch het ontwaakt gevogelte zijn koorzang aanheffen en gij vangt de verkwikkenste geuren op die als wierook random u opstijgen uit akker en beemd, zegt het zelf, zoudt gij niet het ongevoeligste alter schepselen moeten zijn, als dat alles u niet in verrukking bracht en gij niet genegen waart uit te roepen: Natuur wat zijt gij schoon! Ia, de natuur is schoon, wonderschoon in het Gulpdal en de bewoners van dat dal mogen wel blijde zijn, dat de algoede God hen zoo rijkelijk heeft bedeeld, maar dan moeten zij ook een danklied aanheffen ter eere van Hem, Die al dat schoon heeft geschonken. Ia, bewoners van het Gulpdal dankt Uwen Schepper met woorden, dankt Hem met daden, dankt Hem geheel uw leven, totdat Hij u overvoere van dit aardsche Paradijs naar het Hemelsche.

F.L.H. Bogman, oud-burgemeester Slenaken

1. Karakteristiek tafereel in de Dorpsstraat omstreeks 1920. Rechts op de voorgrond het postkantoor. Kantoorhouder uit die tijd was Thoma van de Gaar. Op de achtergrond vooruitspringend de woning van de familie Hoenjet-Sproncken en ernaast het woonhuis Loozen. Op de bok gezeten koetsier Lemmens met zijn eerste "openbare" vervoermiddel van Slenaken. Links, met lange witte schort, bakker Leo Vermeeren.

Groeten uit Slenaken

2. Deze schoolfoto dateert van rond de eeuwwisseling, Met bolhoed is meester Bonekamp en rechts het hoofd der school, meester G. Dewez.

3. Deze opname stamt uit het begin van deze eeuw. De kapel, die sedertdien ingrijpend is gewijzigd, is voorzien van een steen met Jan de Ney 1715. Tegen het einde van de achttiende eeuw werd, in verband met de slechte toestand van de parochiekerk en nadien wegens nieuwbouw, in deze kapel een aantal jaren de mis gelezen. Achter de kapel bevindt zich nog een gesloten put van vijftig meter diepte, die in vroegere jaren diende voor drinkwater in het gehucht Heyenrath.

4. Deze unieke opnamen uit 1909 geeft de hele schooljeugd weer. Links meester J. Tonnaar en rechts het schoolhoofd meester G. Dewez, die deze functie tot 1937 bekleedde ...

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek