Sluis in oude ansichten deel 1

Sluis in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A. van Beijsterveldt
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4458-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sluis in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Sluis is in zijn lange en bewogen gesehiedenis dikwijls het strijdtoneel van oorlogen geweest. Doeh Dimmer waren de verwoestingen zo groot als die, welke de Tweede Wereldoorlog over Sluis heeft gebracht. Vele typisehe geveltjes, oude herenhuizen en historische plekjes gingen onherroepelijk verloren. AIleen het stadhuis en de vroegere Hoofdwacht, waarin thans de brandweergarage is ondergebracht, werden gerestaureerd.

WeI heeft men getracht bij de wederopbouw de oude karakteristieke sfeer enigszins te herstellen en men kan gerust stellen, dat men daarin vrij aardig is geslaagd. Maar toeh zijn de veranderingen vrij groot. Eehter niet alleen als gevolg van de oorlog. Ook de moderne tijd, met zijn snelverkeer en een toerisme dat zieh niet enkel meer tot de zomermaanden be-

perkt, heeft ertoe geleid, dat er van het "vooroorlogse Sluis" weinig is overgebleven.

Natuurlijk domineert het prachtig gerestaureerde stadhuis, met in de toren Sluis' meest gefotografeerde burger "Jantie van Sluis", nog het stadsbeeld. Maar verdwenen zijn de Belgisehe elektrische tram en de stoomtram van de SBM, die vroeger in het zomerseizoen duizenden toeristen naar Sluis braehten. De terrasjes, nog steeds een aantrekkelijkheid voor Sluis, moesten belangrijk worden ingekrompen, als gevolg van de eisen die het toegenomen gemotoriseerde verkeer stelt. Ook betekende de laatste wereldoorlog, door de vernieling van de sindsdien Dimmer herstelde syphons te Oostkerke, het einde van Sluis als havenplaats. Reeds lang was door de verzanding van het Zwin de betekenis van Sluis als voorhaven van de

belangrijke handelsstad Brugge vervlogen. Maar het op last van keizer Napoleon tijdens de Franse overheersing met behulp van Spaanse krijgsgevangenen gegraven Kanaal Brugge-Sluis, dat bedoeld was om Brugge weer een directe verbinding met zee te geven, gaf aan de Sluisse Kaai, vooral in het najaar, tijdens de suikerbietencampagne, een drukke bedrijvigheid. Ook de attractie voor de toeristen om met de Jacob van Maerlandt, met aan het stuur de alombekende kapitein Stienstra, Sluis te bezoeken kwam te vervallen. Ook het niet-terugkeren na de bevrijding van het Franse pensionaat St.-Joseph, dat met zijn vijfhonderd leerlingen vanaf 1906 een belangrijke invloed op de Sluisse samenleving heeft gehad, is ongetwijfeld van betekenis voor de wijzigingen, die zich in de laatste dertig, veertig jaar in Sluis hebben voltrokken.

De bedoeling van dit boekje is om u aan de hand van een aantal toto's en ansichtkaarten een indruk te geven van het "oude" Sluis, maar daarbij tevens voldoende aanknopingspunten om daarin het huidige Sluis terug te kennen.

U zult daarbij constateren, dat de volgende dichtregels, die onze bekende stadgenoot Johan Hendrik van Dale zo'n honderdtal jaren geleden schreef, nog steeds aetueel ziin:

Van al mijn oude pracht mocht ik haast niets behouden Mijn haven is verzand: de keur der praalgebouwen

Mijn trotscb en sterk kasteel, ligt in het stof vergruisd; Mijn scheepvaart is gesloopt; mijn handel is verhuisd; Nog roost mijn ingewand der Bruggelingen blaken;

Nog voel ik Parma's vuist mij tot een puinhoop maken; Nog kwijn ik aan de wond, die mij de Fransman sloeg Voor zulk een kleine stad lofs, liefs en leed genoeg.

1. Het stadhuis, zoals het er rond 1930 uitzag. Tussen 1896 en 1900 was dit prachtige gebouw door de bekende architect dr. Cuypers en de toenmalige gemeenteopzichter L. Noest gerestaureerd. Op de benedenverdieping waren toen de raadzaal, burgemcesterskamer en de gemeentesecretarie gevestigd. Bij de restauratie na de Tweede Wereldoorlog, onder leiding van de architect van Monumentenzorg E. Canneman, werd het Belfort weer in oorspronkelijke staat teruggebracht. De raadzaal neemt nu de gehele benedenverdieping in beslag, terwijl de burgemeesterskamer en de secretarie thans op de vroegere "Schavotzolder" zijn ondergebracht.

Sluis-Holland. Stadhuis

SLU1S, IlAADZAAL ,STADHUISl

2. Het interieur van de vroegere raadzaal, dat met de zich daarin bevindende kunstschatten in oktober 1944 geheel verloren ging. Bij de restauratie werden de veelzeggende spreuken op de balken niet meer aangebracht. Deze luidden toen:

1. In Gods hand zijn wij ende onze woorden ende aile wijsheid

2. Hij is wijs die veel verdraagt, hij is dwaas die altijd klaagt

3. De nijd is een monster dat aileen ziet wat het niet bezit.

3. Een gezicht op de Groote Markt te Sluis omstreeks 1910. Op de voorgrond ziet u de muziektent, waarop het Sluisse muziekgezelschap Apollo haar concerten gaf, maar die in 1965 gesloopt is wegens gebrek aan parkeerruimte. lets meer naar achter staat de Wiihelminaboom, die in 1898 bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina werd geplant en die gespaard is gebleven.

4. De voormalige Hoofdwacht rond 1910, toen nog zonder toren. Het gebouw diende, tot de functie van Sluis als garnizoensplaats in het midden van de negentiende eeuw verviel, tot wachtgebouw van de in Sluis gelegerde soldaten. De toren werd er eerst in 1951, gefinancierd door adoptiegelden ten behoeve van de wederopbouw van diverse Nederlandse gemeenten zoals Blokker, Maarssen en Maarseveen, bijgebouwd om dienst te doen als slangendroogtoren voor de brandweer, die thans in dit gebouw een onderkomen heeft gevonden. Op de plaats van de toren was in 1910 het "prison" (gevangenis), waarin zwervers en dronkaards werden opgeborgen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek