Sluis in oude ansichten deel 3

Sluis in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Emile Buysse
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4460-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sluis in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

8. Een souvenir van meer dan tachtig jaar oud, genom en bij de brouwerij "De Witte Leeuw" van J ac. Nic. Metz, hoek Zuiddijkstraat-Kapellestraat, Uiterst rechts: de heer Metz, tweede van rechts Piet Gevaert (met bierpuJ), derde van rechts een Sluizenaar, die later schoenmakertje was in ... Rijssel (Frankrijk) en vijfde van rechts is Jan Vervaeke, altijd met pijp en algerneen bekend als "Jan van Ham". (Hij was de vader van Louis Vervaeke van de S.B.M.) "Jan van Ham" bleef een bekende figuur, die tot in de jaren twintig altijd was te vinden "an 't tramgat", Hoogstraat, beter bekend als ,,'t gat van Sare" (Sarah Voskamp, die er vlakbij woonde).

Slildhuis

9. Er bestaan tientallen ansichten van het stadhuis met belfort van S1uis. Het "monument" is nog altijd het symboo1 van "de vrije stede" en het midde1punt van het goede Sluis. Een typisch bouwwerk, waarin. men de Vlaamse oorsprong van de plaats, die in 1290-1291 stadsrechten krceg, nog duidelijk ziet. Hiernaast een prentkaart van voor 1908. De dichter Jan Eekhout, in 1900 in Sluis geboren, schreef er in 1926 over (voordat zijn eerste dichtbundel " Louteringen" in 1927 verscheen) in het gedicht "Oud Stadje":

Klein, wankel stadje in grljze schemering. De toren: grauw en ernstig op het plein. Wat huizekens errond die peinzend zijn,

aan stille dingen van herinnering. ...

}

1 7 ~

10. Een van de raarste prentkaarten die ik ooit heb gezien is deze, een uitgave van J.J. Ossewaarde te Sluis. Zij werd blijkbaar speciaal gemaakt voor de gemobiliseerde jongens, die naar huis wilden schrijven, en ook voor de toeristen, getuige het opschrift Groete uit Sluis. Het toppunt is de Franse "vertaling" eronder: Saluer de l'Ecluse! Boven die "Groete" nag een toppunt, want daar staat een Zeeuws boerinnetje nota bene in de kelder van de Stenen Beer. Zeker is dat Ossewaarde met dit document een uniek stuk toevoegde aan de grate collectie ansichten van Sluis!

GROET UIT SlUIS.

i (VillA "ROO~ENOORD:')

11. "Groet uit Sluis" met een zicht op "Villa Roosenoord", het buitenhuis van de familie Blankert. Een ansicht van ver voor 1910. In 1914 werd de villa gekocht om het "Christelijk Tehuis voor Ouden van Dagen" te worden. Rechts, achter de man met paard (een zekere De Wolf), stond het tuinmanshuis van "Roosenoord". Nog jaren na 1914 woonde daar "vrouw Blaas", in Walcherse dracht, die na de dood van haar man "Jas" Goethals in dienst had genomen, reden waarom men hem "Jas Blaas" noemde. Goethals was de koster van de hervormde kerk. Rechts van de straatlantaarn staat het echtpaar D. de Smit-de Bruijne, mijn overgrootouders van grootmoeders zijde (Suzanna de Smit, getrouwd met E.J. Buysse). Ret waren ook de overgrootouders van de tegenwoordige gebroeders J. du Fosse (wethouder), Connie du Fosse (Kalkboei), Cor du Fosse (Brugge) en Jan du Fosse (Sluis, Kapellestraat).

12. Jammer dat deze ansichtkaart niet was weer te geven zoals ze bijna zeventig jaar is gebleven: in zachte kleuren. Een echt schilderijtje, met een zwaargeladen binnenschip "an de overkant van de Kaaie", een paar ouderwetse Cadzandse boerenkarren onder de lindebomen en met op de achtergrond een reeks van oude gevels, die aIle ten prooi zijn gevallen aan de Tweede Wereldoorlog. Links "Hotel de Bruges", van Cammaert, ook cafe-restaurant en boven de deur staat "Afspanning". Ernaast, rechts, het herenhuis waarin, althans na 1920, Kotvis woonde met zijn twee dochters. Ik heb er vaak "gemusiceerd", rond 1924, met onder anderen Oscar Grahame en Raymond Grahame.

13. Een echt unicum is zonder twijfel dit beeld van de vrijwel volledige "bete-pIoeg" van Sluis, dat van 1922 moet dateren. Mannen en vrouwen met hun alaam van schoppen, zware rieken en "betemanden", Velen kennen stellig nog, rechts, Jannes Maas en zijn vrouw Lies. Boven hen, met schipperspetje, Barend Jansen uit de Kapellestraat. Vooraan, vijfde van rechts, Descamp en zevende van rechts is Benjamin ("Bije") Baas, met de pijp! Geheellinks, met snor, Hendrik de Krijger (Rie Kryger). Maar elk van deze mensen uit Sluis is weI het type van de hard werkende man ofvrouw, die de arbeid "in de beten", van tien tot twaaif uur per dag, niet schuwde!

14. Op het eerste gezicht heeft die oude brandspuit niets met de "Sluusse betentied" te maken. Toch wei! Wanneer de bietentijd voorbij was, bleven Kaai en straten onder het spekgladde slik liggen. Maar juist dan had de brandweer van Sluis oefeningen om te zien of de oude slangen niet :ll te lek waren, of de drie spuiten het nog wei deden en om het slijk "weg te blazon". Zij dienden vanzelfsprekend ook, wanneer er echt een brand moest worden bestreden, zoals in 1926 in de Westeree, op een boerderij met een schuur vol vias. De spuitjes werden in het beste geval door een paardje naar de plek des onheils getrokken. Van de drie antieke "meubels", die in ,,'t spuitekot" achter het stadhuis stonden, bleef er maar een brandspuit van 1861 over: deze!

SLUIS. - KIID!!:

15. Een stukje van de Kaai, een brokje Meerminnestraat en op de achtergrond het belfort en een deeltje van de Zuiddijkstraat. Deze ansicht (uit 1925-1926) vermeldt geen naam van de uitgever. Maar zij werd (licht gekleurd, heel mooi! ) iets later verkocht in de souvenirwinkel van mejuffrouw Gusta van Damme. Haar vader had er zijn graanmagazijn. Naast het hoekhuis van Van Damme zien we links de fraaie oudhollandse gevel van de woning en winkel van de gebroeders Le Roy, die sterke dranken en tabaksartikelen verkochten. Jammer dat Joh. le Roy, een der eerste autobezitters van Sluis, een "garagepoort" liet aanbrengen in het geveltje ernaast. Geheellinks staat hotel ,,'t Hofvan Brussel", dat tot 1924 werd gehouden door de heer en mevrouw Eugene Janssens-Beyaert, voordien door de weduwe Beyaert. Na 1924 kwam de familie Hiller-Kist er wonen.

16. In 1842 werd het muziekgezelschap "Apollo" opgericht, maar .Jiet muziek" vie! helaas uiteen. Een ander groepje "van blazers en strijkers" ontstond. In 1878 werd "Apollo" weer opgericht, maar bovenstaand groepje moet ook nog nadien zijn blijven bestaan, omdat deze foto blijkbaar na 1880 en voor 1885 is gemaakt. Er staan Sluizenaars op wier namen men nog kent, onder anderen Jan Hooftman op de voorste rij, tweede van links, en nummer 5 is Pee Gevaert. Tweede en derde van rechts, bovenaan, zijn respectievelijk Jan Gevaert en Lo van Rie. Volgend jaar zal "Apollo" honderd jaar bestaan. In 1928 nam heel Sluis aan de luisterrijke viering van het vijftigjarige bestaan deel,

17. Een dochter van de familic Hennequin verzond in augustus 1903 deze "carte postale" (staat er achterop) aan een vriendin. Een merkwaardig zicht van de hele Dinsdagstraat, van de St.-Pietersstraat (rechts het oude St.-JanskerkhoD tot op de Markt (midden achteraan) en de hoek's Heer Boudewijnstraat, vroeger ook "Subboudenstraat" geheten. Zelfs heel de Dinsdagstraat werd vaak zo genoemd en ook zei men wei "Het Windgat", welke naam voorkomt op prentkaarten van voor 1909. Toen de huidige koningin Juliana was geboren, werd het de Julianastraat. In bijna de gehele Dinsdagstraat werd eeuwen geleden markt gehouden van pluimvee, zuivel en soms koren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek