Sluis in oude ansichten deel 4

Sluis in oude ansichten deel 4

Auteur
:   Emile Buysse
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4461-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sluis in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Een prentkaart van omstreeks 1902. Het tafereel, een schilderijtje op zichzelf, lijkt wel te wijzen (zie de lading, uiterst rechts, op het diepliggende schip) op de late zomer, met het spoedige begin van de bietentijd. Ik meen wel dat in het grote huis, midden rechts, to en al notaris James woonde. Geheel links is een stukje te zien van het "Hotel de Bruges" van de familie Bernard Cammaert. In die tijd woonde in het huis links van woning en kantoor van notaris James nog weI de schrijver mr. Frans Erens, die kantonrechter in Oostburg was, doch die in Sluis rand 1895 zijn verrukkelijk proza schreef, gewijd aan de "Drie Stille Steden": Damme, St.-Anna ter Muiden en Sluis, en in 1906 uitgegeven door S.L. van Looy (Amsterdam) in de bundel "Litteraire Wandelingen".

10. Laat mij eens teruggaan naar het jaar 1909, bijna zeventig jaar ge1eden, met de prachtige foto van "de kop van de Kaoie". Aan de overzijde staat een van de huizen van de gebroeders Le Roy, het aloude hotel "Rof van Brusse1", toen nog van weduwe F. Beyaert, en naar links toe staat de woning waarin weduwe Beyaert en later de heer en mevrouw Eug. J anssens-Beyaert gingen wonen, op de hoek van de's Heer Boudewijnstraat. Verderop het andere hoekhuis, waar later De Roeck zijn herberg had en na hem H. Hesse1ink, die met Jan Eekhouts zuster, Nellie, was getrouwd, en waar in de jaren 1924-1926 het "Sportlokaa1" was van de voetba1c1ub "Trap Door". Ret gaat hier voora1 om de drie mannen, rechts van de pomp. Links Sjef de Jonge, die zijn cafe had aan de overkant van de Kaai, "De Stad Sluis" genaamd, waar later Van Konijnenburg woonde (die ook koetsier was). Na hem was dat Ed. de Paauw, voorzitter van "Apollo", in en na 1914-1918. Na diens dood woonde Marien M.G. Sanders er enige tijd, die met Tine de Paauw was gehuwd die nu nog, herfst 1978, 1eeft in het bejaardentehuis "Coensdieke", Aardenburg. Na Marien Sanders werden de heer en mevrouw Fl. en Maria Dusarduyn-Pierets de hote1- en cafehouders van "De Stad Sluis". Verder bij de pomp: bakker-patissier Piet Wemaer (hoek Meerminnestraat-Oude Kerkstraat) en Beerends, in die tijd hoofd van de openbare lagere school.

11. Zeer zorgvuldig bewaar ik thuis, bij mijn kleine schatten, een bordje van geglazuurd aardewerk, met een tafereeltje in zwart en wit van een paar kinderen in een landschap. Ik kreeg dat "telloortje" van mijn tante Laura Vermeulen-Buysse, toen ik tien jaar werd. Zij kocht het bij "de rneisjes Beun". Daar ben ik vaak geweest, in die winkel op de hoek Kapellestraat-Beestemarkt; ook met moeder op de boven-achterkamer, rond diezelfde tijd , omdat juffrouw Feyen juffrouw Roos van de kantwerkschool en de openbare lagere school er "in de kost waren".

Een foto van de familie Beun had ik tot voor kort nooit gezien; deze is ongeveer uit het jaar 1900. Van links naar rechts: Koos Beun, Francois Beun (staande), to en de molenaar van "De Brak", en zijn echtgenote met haar zeer ouderwetse muts. Dan Kee Beun en de (blinde) zuster van Koos en Kee, die heel mooi en nauwkeurig kon haken en breien.

12. De hervormde kerk van Sluis, die in 1824-1825 werd gebouwd om de in 1811 afgebrande Sint-Janskerk te vervangen, want dat was toch voordien de hervormde kerk. De Hervormde Gemeente van Sluis bestaat thans vierhonderd jaar.

In Sluis denkt men we1eens dat de in 1944 verwoeste hervormde kerk in de plaats kwam van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, die ouder was dan de Sint-Janskerk. In dat schone bedehuis, dat lang voor 1329 al bestond, beyond zich onder meer "de kape1 der Oosterlingen" ("Oosterlingen" waren koop1ieden van de Duitse Hanze, voora1 uit steden rond de Oostzee), welke kape1 in 1423 werd gesticht door de stad Sluis tot lafenis van de zielen dergenen, die bii een twist op Triniteitsdag 1436 te Sluis het leven hadden verloren, schreef J .H. van Dale in 1871. (Triniteit is de dag toegewijd aan de Heilige Drievuldigheid, de zondag na Pinksteren.)

Eglise Protestante a "E c Ius e Hervormde Kerk te S lui s

, ,

.

-r-r: .. ~.

13. Dit jaar, 1978, bestaat de Hervonnde Gemeente van Sluis dus vierhonderd jaar. Tot 1811, toen de kerk door brand werd vemie1d ("door de onvoorzichtigheid eens loodgieters", schreef J.H. van Dale in 1871), gebruikten de hervormden de prachtige St-Janskerk, die reeds voor 1330 bestond. Overigens konden ook de Sluisse katho1ieken er hun kerkelijke diensten weer houden, vanaf rond 1750, reden waarom het kerkgebouw in tweeen werd verdee1d. Lang voor 1500 vereerde het katho1ieke Sluis er de relikwie: het hoofd van Johannes de Doper (schrijft Van Dale), aan welke heilige de St-Janskerk trouwens was toegewijd. In 1823 werd de ruine van de St.-Janskerk geheel afgebroken en in 1948 werden "op het Sr.-Janskerkhof" de fundamenten van de voorma1ige kerk en toren opgegraven en met stukken hard steen in het weiland aangeduid.

Ik mag dan de namen bezitten van vele katholieke en protestante voorgangers, ik geef er maar een: die van de begaafde dichter Judocus Lodensteyn (Delft 1620-Utrecht 1677). Hij predikte in de St.-Janskerk rond 1650. Hij woonde evenwel niet in de hervormde pastorie, die eerst in 1676 in gebruik is genomen. Het huis is er nog: St-Jansstraat-hoek "Schallestraatje", de oude Schalienstraat, zo genoemd naar het hok a1daar, waarin de leitjes van de dakbedekking van de kerk waren opges1agen. De voorgeve1 van die drie eeuwen oude hervormde pastorie is bijna niet veranderd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek