Sluiskil in oude ansichten

Sluiskil in oude ansichten

Auteur
:   W.E.P. Schelstraete en P.J. Baert
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3253-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sluiskil in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. De kanaalovergangen te Sluiskil op 22 januari 1907, kart voor de voltooiing van de nieuwe bruggen. Op de voorgrond dobbert de roeiboot voor het overzetten van personen, met daarachter de pont voor de voertuigen. De eerste brug is de in 1866 gebouwde spoorbrug, met de sloop waarvan men in januari 1908 een aanvang maakte. Daarachter ligt de nieuwe spoorbrug, die op 15 november 1907 in gebruik werd genomen en ten slotte zien we de voetbrug, die op 12 oktober 1907 in gebruik kwam. Deze nieuwe bruggen werden in 1940 en in 1944 door oorlogshandelingen vemield. Links achter de bruggen ziet men de hofstede van Ramond. Later kwam de Cokesfabriek daamaast; het huis werd toen als kan toor gebruikt.

10. Ook aan de westzijde van het kanaal was het in 1940 niet best. Toen de bewoners daar terugkeerden, nadat de troepen waren vertrokken, vonden ze in hun huizen een verschrikkelijke ravage. Men heeft in Sluiskil nooit begrepcn welk militair belang werd gediend door bijvoorbeeld een dood varken in bed te Ieggen of door alle stoelen met een bajonet te doorsteken. Het zou uiteraard te ver voeren om aile vernielingen uit die dagen op te noemen, want het waren er zeer veel. Buiten deze vernielingen was er grote schade toegebracht aan de huizen in de omgeving van de bruggen, want het spreekt vanzelf dat die niet konden worden gespaard. Toen deze bruggen waren opgeblazen, bleef er deze hoop verwrongen ijzer over. Deze vernielingen werden zowel bij de komst als bij het vertrek van de vijand aangericht, want een brug is natuurlijk in zo'n tijd van vitaal belang ...

11. Bij akte van 10 juli 1911 werd opgericht de "Association Cooperative Zelandaise de Carbonisation G.A.",die het stichten van een cokesfabriek te Sluiskil tot doel had. In dat jaar werd door deze n.v. de boerderij met omringende landerijen van de heer Ramond aangekocht. Met de bouw van het bedrijf werd spoedig aangevangen en reeds begin 1913 kon worden begonnen met het stoken van de ovens. De foto geeft een overzicht van de bouw van vier batterijen van veertig Coppee-ovens elk. De gezamenlijke produktiecapaciteit was 300.000 ton cokes per jaar. Wij zien hier de fundaties en een gedeelte van een der in aanbouw zijnde schoorstenen.

Gezlcht op de Cokesfabriek. SLUr KIL.

12. Een overzicht van de Cokesfabriek, kort na de ingebruikstelling in 1913, gezien vanafhet kanaal, ter hoogte van de plaats waar later de Baron Hypolite d'Huartlaan werd aangelegd. Door de Eerste Wereldoorlog werd de aanvoer van grondstoffen gestaakt, waardoor het bedrijf in 1914 moest worden stilgelegd. Het duurde tot maart 1922 voordat de eerste cokes weer kon worden geproduceerd. In mei 1940 werd de cokesfabriek stilgelegd en de AC.Z.C. onder Duits beheer gesteld. Een aanzienlijk deel van het materieel werd weggevoerd naar Duitsland en het bezette deel van Rusland. In 1945 werd getracht een zo groot mogelijk deel van het weggevoerde materiee1 terug te krijgen in Sluiskil. Het duurde tot 1950 voordat een batterij van zesenzestig ovens kon worden gerepareerd en aangestoken.

Losplaats Cokesfabriek. SLUISKIL.

13. Dit zijn silo's van de Cokesfabriek voor de opslag van 25.000 ton kolen, gezien vanaf de westelijke kanaaloever. De twee grote Titan brugkranen, die een schip aan het lossen zijn, torenen hoog boven alles uit en ze geven een machtig beeld van deze fabriek. De Hollandsche Beton Maatschappij moest duizenden palen heien voor de bouw van de kaaimuur en de silo's. Met de toename van de industrie in deze streek ontstonden ook conflicten. Ook Sluiskil en Sas van Gent kregen in 1929 met een staking te maken. Dank zij de goede organisatie van de staking bleven ernstige moeilijkheden uit, Toen agent Verpoorte op 10 juni 1930 in zijn dagrapport schreef: "Einde van de werkstaking op de Cokesfabriek", was er een eind gekomen aan een conflict dat hier niet eerder was voorgekomen.

14. De voetbrug over het kanaal in 1898, gezien vanaf de westzijde. Deze brug werd de "Blauwe brug" genoemd. Aan de oostkant ziet men de woningen van de brugwaehters Adriaansen, Harms en Van Heeke. De woningen, het bruggehoofd en de brug zijn omstreeks 1905 opgeruimd, tijdens de verbreding van het kanaal. Op het terrein aehter de in verte zichtbare huisjes werd later de l' Azote gebouwd. Het westelijke bruggehoofd, op de voorgrond, lag juist tegenover de winkel van FopmaDavid. Dit huis werd in 1898 bewoond door de familie T. Fermont. Naast de winkel van Fopma-David stond het kantoor van de firma Kooman. De brug werd in 1864 gebouwd, ter vervanging van de dubbele houten draaibrug die in 1825-1827 werd gebouwd bij de aanleg van het kanaal.

15. Deze historische foto werd op 25 april 1937 gemaakt ter gelegenheid van het zilveren ambtsjubilcum van Fonteine. Zij werd genom en aan de achterkant van de voormalige woning van de directeur van de A.e. Z. C,; waarin toen was gevestigd het bureau van de Koninklijke Marechaussee te Sluiskil. Diverse bekende figuren uit die dagen, werkzaam bij de Cokesfabriek, de e.N.A. en de Marechaussee van Axel en Terneuzen komen er op voor. Voorts zien wij nog burgemeester mr. Tellegen, M.e. Hack, korpschef van gemeentepolitie, A.M. Verpoorte en A. Postma, agenten van politie te Sluiskil en Temeuzen, de veldwachters R Graefschepe en Ten Haken, Willems, garde van de Cokesfabriek en verder vrienden en familie van de jubilaris.

16. Het is 27 mei 1905 en de kanaa1werken te Sluiskil zijn in volle gang. Op de voorgrond is men bezig de kleine draaibrug te maken, die in het verlengde van de oostelijke kanaaloever kwam te liggen. Het restant van het Axelse Gat is reeds afgedamd en een zuiger is bezig de uit het nieuwe kanaal afkomstige grond op te spuiten, waardoor de later bekende Axelsevlakte ontstond. Geheel rechts ziet men de westelijke kanaaldijk, juist voorbij Stroodorpe. In het midden ligt dus het eiland, dat ontstond tussen de oude en de nieuwe kanaalarm , die men hier op diepte brengt.

17. De ijzeren draaibrug, die in 1905 werd gebouwd over de ingang van het zijkanaal naar Axel, lag in het verlengde van de oostelijke kanaaldijk, die ontstond door het afdammen van de restanten van het Axelse Gat. Dit kanaa1, dat zou worden doorgetrokken tot Axel, werd s1eehts tot de Sassing voltooid. Op de achtergrond zijn de huizen zichtbaar aan de westzijde van het kanaal, tussen de bruggen en Stroodorpe. Toen de I' Azote (N.S.M.) in 1929/1930 werd gebouwd, moest de ingang van dit kanaaltje worden verbreed voor het aan1eggen van een 10s- en laadplaats voor grote schepen, De draaibrug werd toen opgeruimd en er werd een kleine ophaalbrug gemaakt, die meer 1andinwaarts kwam te liggen.

18. Vanaf de ingebruikstelling van de Cokesfabriek werd dagelijks een grote hoeveelheid gas ongebruikt geloosd. Men zoeht naar middelen om dit afvalprodukt te verwerken. Hiertoe werd in januari 1929 te Brussel opgericht de "Compagnie Neerlandaise de l' Azote" (thans "Nederlandse Stikstof Maatschappij"), welke n.v. onder de gemeente Axel drie boerderijen met tachtig hectare landbouwgrond aankocht voor het stich ten van een stikstoffabriek. Met de bouw van deze fabriek werd in datzelfde jaar begonnen. De bouw van deze fabriek viel juist in de periode van grote werkloosheid, zodat hij voor velen een uitkomst was. Deze foto geeft een overzicht van de bouw van dit bedrijf. Het terrein is nog een woestenij, maar de twee grote gashouders zijn reeds voltooid.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek