Sneek in oude ansichten

Sneek in oude ansichten

Auteur
:   H. Halbertsma
Gemeente
:   Sneek
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4310-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sneek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. De oliemolen van de gebroeders Hylke en Herre Kingma aan de Oudvaart gold als de fraaiste van aile Sneker industriernolens. Een gedeelte van de onderbouw is nog aanwezig in een thans ter plaatse staande schuur.

50. De Noorderpoortsbrug op koninginnedag ornstreeks het jaar 1910. Een uitgezochte gelegenheid eens met paarden en rijtuigjes te pronken! Ten behoeve van de stoomtram, die hier een gevaarlijke bocht moet nemen, is een reeks huizen aan de linkerzijde van de Wijde Noorderhorne afgebroken.

51. In tegenstelling tot de meeste andere huizen aan de Marktstraat onderging het stadhuis sinds de voltooiing in de huidige gedaante in 1760 geen verandering meer. Op de achtergrond ziet u de herberg "Onder De Linden", een naam, die toen nog toepasselijk was! Evenals vele andere voorname pan den aan de Marktstraat was deze herberg oudtijds een stins, een hecht getimmerd huis, waarin de stadsadeJ zich min of meer veilig voeide. Sinds de aftocht van de Duitse bezetters op 15 april 1945 moeten wij de waag missen en staart ons nog steeds een lege plek aan.

52. Tot de sierlijke, zeventiende-eeuwse trapgevels welke eens de Marktstraat tot sier waren, behoorde ook dit exernplaar , dat omstreeks het jaar 1885 het veld moest ruimen voor het huidige, heel wat minder fraaie bouwsel. De belendende panden bleven tot op heden wei gespaard. In het huis, geheel overschaduwd door de ervoor staande linden woonde de arts dr. Klaas Halbertsma. De linde voor de trapgevel is flink "gekapitteld", maar men kon het er toch niet geheel zonder doen wegens het verlangen van de meeste huisvrouwen hun gordijnen en meubelen tegen de zan te beschermen.

53. Dit is een opname van de Marktstraat omstreeks het jaar 1870. Op de achtergrond staat het gemeentehuis van Wymbritseradeel, dat indertijd gezet werd op de plaats van het midde!eeuwse Commandeurshuis van de Sneeker Johanniters. De keienbestrating is nog aanwezig. De jeugdige Sneker schonen wisten overigens we! hoe flatteus hun de fleurige dracht met oorijzer en floddermuts stond! Van de oude geveltjes tegenover het Sneker stadhuis is thans vrijwel niets meer over, doch de apotheek op de hoek van de Grote Kerkstraat bestaat nog altijd. Een grate groep kinderen zowe! als volwassenen gunt zich de tijd, de fotograaf in alle rust gade te s!aan; het was voor hun immers ook een grote gebeurtenis .

54. Het Waagplein, voorheen ook Vismarkt geheten, met op de achtergrond het gerechtsgebouw uit de veertiger jaren van de ncgentiendc eeuw. Voordien stond hier een fraaie stins, naderhand ingericht tot het druk bezochte logement "Dc Witte Arend". Links ziet u de in 1945 door brand verwoeste waag, die een eeuw tevoren reeds een ouder waaggebouw had vervangen.

55. Het Schaapmarktplein met de Nauwe Burgstraat omstreeks het jaar 1900. Op de achtergrond staat het voormalige logement "Het Hooghuis", genoemd naar het voormalige "Albada Huis". Rechts ziet u hotel "De Stad Munster" van de heer Stockmann, een Westfaal. Thans wordt de hele gevelwand bijna in beslag genomen door de magazijnen van Vroom & Dreesmann. De Nauwe Burgstraat was een dijkstraat, evenals de Wijde Burgstraat en vormde een onderdeel van de Herndijk, welke Sneek doorsneed. Beide straten hadden hun naam te danken aan de stins "Rodenburg" van de Sneker "podesta" Rienck Bockema. Wegens diens collaboratie met graaf Albrecht van Beieren joeg de burgerij Rienck in het jaar 1399 het land uit en verwoestte zijn stins.

56. Dit is een opname van het omstreeks 1900 verdwenen zeventiende-eeuwse hoekpand SchaapmarktpleinPeperstraat. De bestemming van het pand is zonder meer duidelijk. Aan de smeedijzeren rekken konden de tuigen en zade1s worden uitgehangen. Rechts om de hoek is nog een pothuisje te zien, waarvan er oudtijds ontelbare in Sneek gevonden werden. De ontsierende reclame had anna 1900 haar intrede in Snook reeds gedaan. Ook de oudtijds met trappen gedekte gevel had een flinke veer moeten laten. De Peperstraat was een dijkstraatje , vandaar dat de bodem opliep, zoals op deze foto nog is te zien.

U;IO. R. va der Meul'D. Su.t.

Xieuu·enoord.

nee/,;.

57. Een blik op Leeuwenburg met De Wip. Aan het uiteinde van dit gegraven haventje verrees oudtijds een "wip" of hijskraan, ten behoeve van de boterpramen die hier hun lading nabij de waag kwamen lossen of laden. De straatnaam Leeuwenburg herinnert aan de gelijknarnige stins van de Donia's, die een rode leeuw in hun blazoen voerden. Thans wordt het stinsterrein ingenomen door het Arnicitia Theater.

Hoooend.

neek

Ut1Q. R. v, d. Meulen. Sneelc.

58. Het Hoogend , gezien vanaf de voormalige viers prong van de wateren met het Grootzand, de Singel en de Kleine Palen. De laatste naam herinnert aan de paalwerken, die ter afsluiting van dit water in de Stadsgracht werden geslagen. "De Kleine Palen" verbond het Grootzand met de Woudvaart; gezamelijk vormden zij de overblijfselen van een natuurlijke stroom, welke eenmaal in de Middelzee uitmondde. Deze stroom werd bij het graven van de eerste, dertiende-eeuwse, stadsgrachten doorsneden. Deze waren de Singel en het Hoogend. Bij de uitleg van de stad in de vijftiende eeuw geschiedde dit nogmaals door het graven van de nieuwe stadsgrachten. Evenals de Singel is ook het water van de Kleine Palen uit het stadsbeeld verbannen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek