Sneek in oude ansichten

Sneek in oude ansichten

Auteur
:   H. Halbertsma
Gemeente
:   Sneek
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4310-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sneek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Dit is een foto van de voormalige pottenbakkerij van de heren Stam aan de Kleine Palen. Men handelde er tevens in van elders aangevoerd gebruiksaardewerk, zoals de afbeelding laat uitkomen. Een volledige modellenreeks van het door Stam eenmaal vervaardigde Friese pottenbakkersgoed bevindt zich in het Fries Scheepvaart Museum.

60. Hier staan we op de hoek van Singel, Kleine Palen en Hoogend omstreeks het jaar 1900. De reeks van zijn toppilaster beroofde trapgevel van het Twentsch Bierhuis zou kort daarna onder de grauwe cement worden gesmeerd, terwijl hij zich sinds een twintigta1 jaren evenmin meer in het water kan spiegelen ...

61. Hier ziet u de invaart naar het Grootzand vanuit het Hoogend. Links staat het zogenaamde Fluithuis, in betere toestand dan thans het geval is en nog niet onder het pleister bedolven. Het hoekpand aan de overzijde werd in 1927 verworven door de stichting "Oud Sneek " en gaat betere dagen tegemoet. Helaas is de ophaalbrug er oak al niet meer, maar tach is dit nag altijd het mcest schilderachtige deel van de stad gebleven.

62. Een kijkje op het Grootzand, hartader en ontstaansreden van de stad Sneek op een zonnige herfstochtend omstreeks het jaar 1870. Houten veerschepen verievendigen het overigens uiterst stille beeid. Aanvankelijk was het Grootzand aanzienlijk breder en bleef er amper ruimte over voor verkeer met wagens en karren. Het natuurlijke karakter van het Grootzand blijkt onder meer uit het beloop van de wallekanten. Men spreekt de benaming Grootzand in Sneek uit als "Groatsaan". Ook Bolsward kent zijn "Groatsaan". VermoedeIijk is de schrijfwijze Grootzand niet juist vanwege de ,.verhollandsing". WeI is er verband te zoeken in een waternaam, welke ook in een water ais de Zaan is blijyen voortleven.

63. Dit is nogrnaals het Crootzand, op een zornerse dag rond het jaar 1910. Naast de kinderwagen, heeft ook de fiets nu zijn intrede gedaan. Er bestaat scherp onderscheid tussen de dracht van de stadse dames en die van de boerinnen uit de omgeving, die het oorijzer en de muts trouw bleven.

64. Het hardrijden op de schaats voor de Sneker jeugd op het Grootzand is een oeroude traditie. Het was een erezaak vo or de aanwonenden dit ieder jaar - ijs en weder dienende - te regelen en alle Sneker scholieren kregen er vrij voor. Men reed steeds in paartjes, onderverdeeld naar leeftijd, Carnavalsfiguren verhoogden de pret en verder was er in overvloed chocolademelk te krijgen. De keurmeesters waren zich van hun waardigheid terdege bewust, getuige deze omstreeks het jaar 1920 genomen foto.

:. 1 924 an;all R. v. d. II".;, . S."t.

-~. ~./.

~auwe Burz traat.

65. De Nauwe Burgstraat, gezien vanuit de Wijde Burgstraat omstreeks het jaar 1910. Rechts ziet u op de hoek het kledingmagazijn van de gebroeders Bervoets, het eerste dat door hen in Nederland werd gesticht, doch dit is al weer ter ziele, evenals de linden op het Schaapmarktplein ... Ter hoogte van de plaats waarop de fotograaf zich bevond, stond eenmaal de stins "Rodenburg" van Rienck Bockema, waarnaar beide straten zijn genoemd.

Suupmarkl.

66. Hier een kijkje op de Suupmarkt op een rustige zomerdag omstreeks het jaar 1920. Sommige huizen bezaten nag hun woonhuisfunctie, zoals in het midden links de pastorie van de gemeente, die destijds bewoond werd door dominee Terlet. De dubbele bomenkrans Iangs het verlengde van de gracht, het Kleinzand, is nog ongerept. De Suupmarkt ontleende haar naam aan de "suup" of karnemelk, die hier oudtijds door de boeren in schuitjes werd aangevoerd en te koop aangeboden. De straten aan weerszijden bestonden oudtijds niet. In stede daarvan lagen er smalle voetpaden langs de huizen en het steegje, naast de pastorie was eertijds zelfs een binnengrachtje of .Jtaventje", waarlangs de aanwoners zich met behulp van schuitjes bevoorraadden,

67. Behalve het Grootzand bezat Sneek ook nog haar Kleinzand, een gegraven verbinding tussen het Grootzand en de Oudvaart, welke door de Jouster Pijp van de Stadsgracht werd afgesloten. Deze rustige gracht was sinds de zeventiende eeuw favoriet bij de welgestelde kooplieden, die er vooral in de tweede helft van de achttiende eeuw voor Sneker begrippen vaak kapitale herenhuizen lieten bouwen, waarvan er nu nog enkele, zij het vaak deerlijk mishandeld en onderkomen, over zijn. Achter de huizen bevonden zich smalle doch diepe tuinen, waarvan er aan de zuidzijde reikten tot aan de stadsvesten. Achter in deze tuinen bouwde men soms sierlijke theekoepels, hoog genoeg om vanover de met iepen beplante bolwerken over de stadsgrachten en landerijen aan de overzijde daarvan heen te kijken. Hier een beeld van het Kleinzand op een voorjaarsdag rond het jaar 1900.

68. Aan de betrekkelijk grate welvaart van Sneek heeft het stadsschoon sinds de laatste eeuw een zware tol moeten betalen, omdat vele fabrieken en bedrijven hun expansie zochten binnen de oude vesten. In het linker afgebeelde pand lag de bakermat van de n.v. Tonnerna, het brandde in 1913 af en dateerde uit 1617. Het belendende pand met zijn Lodewijk XVIgevel draagt een Zaans karakter en werd kort na het jaar 1945 gesloopt wegens uitbreiding van de genoemde fabriek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek