Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1

Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   E. Heupers
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4050-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1

E. Heupers

ZALTBOMMEL

W~OEN

OEKJE

ISBN10: 90 288 40508 ISBNI3: 978 90 288 4050 8

© 1968 Europese Bibliotheek - Zaltbommel

© 2009 Reproductie van de vierde druk uit 2004

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zander voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Europese Bibliotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbommel telefoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: publisher@eurobib.nl

INLEIDING

Min of meer alledaagse, schijnbaar zelfs onbeduidende dingen uit het veri eden, bezitten bij een nadere beschouwing hun eigen bekoorlijkheid, een aandachtige en nadere beschouwing alleszins waard.

Elk dorp is een stukje geschiedenis en in ieder gehucht weerspiegelt zich de gang der geslachten, die hun eigen en soms kenmerkende sporen nalieten. Geleidelijk - de laatste jaren in een versneld tempo - vormde zich het uiterlijke beeld. Nieuwe toestanden en technische mogelijkheden deden andere behoeften ontstaan. Zo bestaat elke menselijke nederzetting uit een spiegel, waarin de gang der beschaving is af te lezen. Want de menselijke nederzetting, hetzij wereldstad of dorp, is een cultuurvoortbrengsel bij uitnemendheid.

Daarom is het een goede gedachte geweest van de Uitgeverij Europese Bibliotheek, te Zaltbommel, een deeltje "Soest en Soesterberg in oude ansichtkaarten" op te nemen in haar reeks "in oude ansichten", gezien de toenemende belangstelling voor dergelijke populaire boekwerkjes. De laatste jaren is er immers een stijgen-

de interesse te constateren, niet aileen voor de algemene historie, maar in het bijzonder ook voor plaatseIijke geschiedbeschrijvingen en het daarmee annexe volksleven. Er bestaat nu, in onze moderne tijd, een niet te ontkennen belangstelling voor grootvaders en grootmoeders tijd, als wij het zo mogen noemen. Een tijd die slechts luttele decennia achter ons ligt. De tijd, toen er nog geen vliegtuigen, auto's, bromfietsen, radio en televisie waren. Een tijd zonder lawaai, zonder dreiging van A en H bommen. Een tijd die zich bovenal kenmerkte door zijn rust, zijn tevredenheid en een grote gemoedelijkheid. Toch kende grootvaders en grootmoeders tijd ook zijn problemen, zijn spanningen en teleurstellingen, evenals wij levend in een welvaartsstaat. Het was vooral een tijd van onvoorstelbare armoede, voor ons iets onbegrijpelijks.

Soest (en Soesterberg) was in die dagen nog een gaaf dorp, ongeschonden door flats en nieuwbouw, met een eigen karakter. Boerderijen lagen als een lang uitgestrekte guirlande langs de buurtschappen De Birkt en

langs de aloude Brink. En in de oude woonkernen De Bunt, Het Hart, Achter den Eng en op Soesterberg stonden de typische wit gekalkte, oude huisjes, omgeven door een hofje of een groepje dennebomen, volkomen harmonisch gebouwd en passend in het landschap van weleer.

Een boerenland met uitgestrekte weiden, hoge bouwakkers en onmetelijke heidevelden, doorsneden met onverharde wegen, waarover in de wisselende seizoenen de boerenwagens en karren voortrolden, een enkeIe maal afgewisseld door een deftiger rijtuig getrokken door twee of meer paarden.

Soest was een typische plattelandsgemeente met minder dan 5000 inwoners tijdens de eeuwwisseling, met een overheersend boerenbevolking, naast enkele ambachtslieden en neringdoenden, die werkten voor de agrarische bevolking.

Het oude Soest was een mooi en vriendelijk dorp, waarvan veel, heel veel, voor goed is verdwenen. Veel moois en natuurschoon is opgegaan in de steeds voort-

schrijdende bebouwing. Zeer veel is er ook opgeofferd, dikwijls onnodig, aan de niets ontziende en alles verslindende verkeersmoloch, die niets anders achter liet, dan een wir-war van masten en palen, verkeersaanduidingen en dito tekens. Weinig fraais in het landschap. Maar laten wij niet al te pessimistisch worden. Ook wij zijn kinderen van onze tijd. Laten wij eens bladeren in "Soest en Soesterberg in oude ansichten". De oude prentbriefkaarten en foro's zullen velen met ons een paar genoegelijke uren schenken en al kijkend en lezend wanen wij ons misschien terug in grootvaders en grootmoeders tijd en menigeen zal wellicht met enige weemoed terugdenken aan het verI eden toen grootvader met een hoge hoed op naar de kerk ging en grootmoeder nog in lange rokken rondliep.

Bij het samenstellen van dit boekje hebben wij ons uiteraard moeten beperken wat het aantal atbeeldingen betreft. Lang niet alles kon worden opgenomen wat in het Gemeente Archief van Soest voorhanden is.

E. Heupers

Gezicht op het dorp Soest, vanuit het noorden gezien. Onbekend schilderij - waarschijnlijk 18de eeuw. De Dude Kerk (Ned. Herv. kerk van Soest) is op een uitloper van de Eng gebouwd en ligt op een heuvel. Links het aloude Kerkpad, het voetpad naar de kerk. De Dude Kerk is vermoedelijk gebouwd in de 14de eeuw, eerst het schip van de kerk, daarna de toren en later het koor. Bouwmeester is onbekend.

7

8

R.K. kerk Sint Petrus en Paulus, te Soest. Gebouwd in 1853. Bouwpastoor Mgr. Dr. Willem Steenhoff. Hij was hier pastoor van 10 september 1851 tot 26 december 1880, de datum van zijn overJijden. Op 30 december werd hij begraven op het R.K. kerkhof aan de Steenhoffstraat (Rijksstraatweg), dat door hem in 1876 was vernieuwd en vergroot, Het St.-Josephgesticht werd gebouwd in 1868 (op de foto rechts van de kerk gelegen).

It Kerk, - ~OEd·.

R.K. kerk Sint Petrus en Paulus omstreeks 1915.

9

10

Het Kerkpad of het dorpsvoetpad in de nabijheid van de R.K. kerk ± 1890. Op de weg is een stellage gemaakt om het verkeer met paard en wagen over het Kerkpad tegen te gaan. De boeren maakten vooral in de oogsttijd nog weI eens rnisbruik van de weg, waarover geen vee mocht worden gedreven of bereden met paard en wagen. Eenverbod dat reeds dateert uit de 17de eeuw.

Soest

R. K. Kerk

Kerkpad (nu het Kerkpad n.z. (= noordzijde)) in 1920. De eerste burgerhuizen zijn reeds gebouwd en tasten het landelijk karakter van het oude voetpad aan. Voorheen lagen alleen boerderijen aan het pad.

11

;

/ )

12

Korte Kerkstraat in 1915. Het karakteristieke huisje met aangebouwde schoorsteen is in 1968 nodeloos afgebroken en opgeofferd aan het verkeer. Voordat de Korte Kerkstraat zijn naam ontving was het een gewone weg van de Brink naar de Eng.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek