Someren en Lierop in oude ansichten

Someren en Lierop in oude ansichten

Auteur
:   A. Remery
Gemeente
:   Someren
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2841-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Someren en Lierop in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

In 1904 resideerde in Someren paus Frans ... Zijn wereldlijke naam geven wij u niet. De Somerense lezer komt er wel achter als hij de .zoon" kent. De paus en zijn zouaven trokken mee in de kindsheidsoptocht. Ten jare 1887 werd in Sorneren de H. Kindsheid opgericht. En tot na de 1aatste oorlog trok jaarlijks een bonte stoet van engelen, heiligen, minder heiligen, chinezen, negers, indianen door de straten. De zusters uit de Kerkstraat verdienen nog onze bewondering voor aIle moeite, die ze iedere keer weer hadden om al die honderden kinderen aan geschikte kledij te helpen. AIleen de "gemeen soldaotjes" behielpen zichzeJf.

63

64

Op 12 augustus 1926 werd Burgemeester P. Smulders getnstalleerd. Hij was vanaf 1919 secretaris. Het is een feest geweest, dat in aile uithoeken van de gemeente gevierd werd. Er waren 6 erebogen:

Boerenbond, op de Bult, Heezerbaan, Sluis XI, in 't Dorp en op de SpeeIheuveI. 14 Praalwagens en groepen trokken in de stoet mee. De route? Naar sluis 13, terug naar 12, door 't Eind naar 't Dorp en uitrusten! Om 2 uur naar de SpeeIheuvel, naar Vaarsel en de Bult. Op de Bult werd deze foto gemaakt. Burgemeester en mevrouw in de koets. Mart. Berkers en Piet Sonnemans als garde-d'honneur en de landstorm erachter - Jan Hurkmans Wzn met vaandeI. Van de Bult ging het over de Postel naar Sluis 11.

Het kleine gemeentehuis, met twee ramen aan weerszijden van de voordeur, zal in al z'n voegen gekraakt hebben, toen hetop 12 augustus 1926 de plechtige installatie van burgemeester Smulders had te verwerken. Het burgemeesterlijke paar hier omringd door familie, gemeenteraad en -personeel, erecomite en genodigden voor het bordes van het raadhuis.

65

66

Vijf jaar na dato zou Lierop ophouden een eigen gemeente te zijn. Vandaar nog deze foto uit 1930. Burgemeester J. van Dijk (1858-1937) viert zijn zi1veren ambtsjubileum, verenigd met raad, secretaris en ere-comite. De raadsleden: tweede van links, zittend: wethouder A. Raaijmakers, tweede van rechts, zittend: l e wethouder P. van Asten. Achterste rij, te beginnen met de vijfde van links: H. Aarts, F. van Vroonhoven, J. van den Boomen, H. Vlemmix en A. van BrusseI. Secretaris W. Michels, burgemeester van Heeze, naast mevrouw Van Dijk. Als opvolger van P. Raaijmakers werd J. P. van Dijk in 1905 tot burgemeester benoemd; hij was toen eerste wethouder.

Anno 1905 bestond de postbesteldienst, kantoorhoudend nabij de Speelheuvel, uit de kantoorhouder Franciscus Buijl (1842-1908) - midden - en de twee postbestellers, brievengaarders noemde men ze toen, Antonius F. Jansen (1842-1909) links, zwager van Fr. Buijl en Arnoldus Hubertus (Bertus) de Lau (18551929). Na het overlijden van Franc. Buijl werd het kantoorhouderschap overgenomen door de familie Jansen, aan wier zorgen het postkantoor thans nog is toevertrouwd. Het insigne op het uniform van de bestellers is voor de buitenwereld het bewijs, dat zij de mannen zijn voor het bestellen van de post en het vergaren van de brieven.

68

In de jaren 1914-1926 werd in de Peel ook door Van Thiel-Helmond en de gebroeders Lammers van sluis II turf geexploiteerd, Tegen de Valenpeelsedijk nabij de Kanaalweg stonden loods en werkkeet. Van hieruit liep een spoortje de Peel in. Machinist was Piet Muijen. Antoon Lammers, bouwmaterialenhandelaar/aannemer zien we hier in het midden met naast hem schipper Bardoel.

"Zijn er nog liefhebbers die a.s. Zondag naar den watersnood willen gaan kijken in Boxmeer en omstreken? Aanmelden bij W. Schmitz-Deems". Aldus een advertentie van 15 januari 1926; ondertekend: J. H. van Galen, sluis 11. We zien hier de ondememendejongeman met zijn autobus "Tempus" genaamd, voor de ouderlijke woning. In 1925 liet A. W. van Galen, sluiswachter-telegrafist op sluis 11 dit huis bouwen. Thans wordt het bewoond door de familie Vossen langs de C.H. V. Enkele jaren heeft het busje gereden veelal op Eindhoven en Helmond. De concurrentie zal op de duur te zwaar geworden zijn, Er reden immers ook bussen van Dijkmans, Van Eijk - Van den Boer en Van Asten.

69

'~"rr . or vardappelen

lIT re orneren (:"00, -Ba .m:

I 500 K. 500 K. Kal'
B mesting 700 700 Pat ntkali
per H.A. I 1000 1000 " Th. 1:lk e n rn e
0 400 Zwavelzure-A . mono ,
Op ren t { 21.200 -.400 Gr t
2. 3.100 Klein~-r- ~
er H.A. ., 70

Voor de oorlog was Someren een sterk agrarische gemeente. Daarom hier wat landbouwprodukten: erpel. Het tafereeltje speelt zich af in 1912 voor boerderij wijk A 137, thans Hoevenstraat 32 (Bruijstens). W. Smits = Willeke = Wilhelmus Smits (1875-1958).

Het enthousiasme over de muziek welke de Philharmonie Leende hier ten gehore bracht, was bIijkbaar zo groot, dat men besioot een eigen muziekkorps opse richten: 1874. Deze foto is van 1884, toen FSL haar eerste vaandel kreeg. We geven de namen. Vlnr-onder: Jan Hoefnagels, Harry Verhoijsen, burgemeester J. Verhoijsen, Jan Meeuws, Hein Buskens. Daarachter: Theod. van den Boer, Jan Meesterburrie, ? Schermeij, Theod. Rooijmans, Jan Rooijmans, Willem Bogaarts, Michel Mennen. Links van het vaandel: Jan de Wit, Willem van Weert, directeur Jan Buskens. Boven: Bertus de Lau, Jan van Bree, SjefLammers, Klaasje Verhoiisen, Karel de Vries en Willem van de Konijnenberg.

71

72

Wie zal het mij kwalijk nemen, als ik als lid van de Fanfare een tweede foto van F.S.L. geef? Op 21 en 28 juni 1914 vierde de Fanfare haar 40-jarig bestaan. Het woord is aan "Landbouwbelang van Someren", Ie jaargang. "Op Zondag 21 juni heeft F.S.L. haar 40-jarig bestaan herdacht en de heeren H. de Lau, J. Meeuws en J. W. Buskens, mede-oprichters der vereeniging, een passend huldeblijk aangeboden. Voor de eerste maal kon het gezelschap de nieuwe kiosk betreden, vanwaar nu de vrolijke muziek over den wijden omtrek weergalmde. In deze muziektent bezit Someren een voorbeeld van architectuur en bouwkunst, waarvan de weerga mijlen ver in den omtrek vergeefs gezocht zal worden".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek