Spijkenisse en Hekelingen in oude ansichten deel 1

Spijkenisse en Hekelingen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. de Baan
Gemeente
:   Spijkenisse
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1604-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Spijkenisse en Hekelingen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Een groot deel van de met hu1p van dokter Peppink geboren Spijkenissers zijn hier ten doop geheven. De in 1521 voltooide rooms-katholieke kruiskerk kwam ruim een halve eeuw later in gebruik bij de hervormde gemeente. Uit 1618 stammen de preekstoe1, de kerkeraadsbanken daaronder en het doophek eromheen. Na de Franse tijd is de zolder die u hier ziet onder het oude tongewelf aangebracht. Ret orgel was in 1860 een geschenk van een nazaat van de achttiende-eeuwse ambachtsheerlijke familie "Repelaer van Spijkenisse" .

SPiJK~N!SSE N:::J. HE'<V. KERK

20. Het scheef gezakte benedenstuk van de toren is al rond 1300 gebouwd, het meer in het lood staande bovendeel in de tweede helft van de vijftiende eeuw. De oude 1uidklok uit 1304 is in de vorige eeuw gescheurd - door het vele luiden bij begrafenissen tijdens besmettelijke ziekten - en in 1891 verkocht. De grotere klok uit 1481, van de Utrechtse klokkengieter Steven Butendiic, is gelukkig nog elk half uur te horen. Het afdak tegen de toren was eertijds bergp1aats van de doodgraver op 't oude kerkhof en is later nog als woning gebruikt(! ).

Spijkenisse in vogelvluchl

21. Uit het torenvlaggeluik kijken we ... tot aan de oorsprong van dit dorp bij de rivier. De vroegste vermelding van "het ambacht van Spickenesse" stamt uit 1231. "Spicke" had in die tijd onder andere de betekenis van "spits" en "nesse" wijst waarschijnlijk naar de land tong op de overgang van Maas en Maasmond. De oudste dijk is voor een deel op de oeverwal van een kreek naar de Maas gelegd; dat deel heet nu Voorstraat. Later is die kreek afgedamd en zo ontstond de Nieuwstraat, oudtijds bekend als "den Brabantschen Dijck".

Spuizich}, Spijkenisse.

22. Op en achter de later meermalen verhoogde Voor- en Nieuwstraat lag de woonkern bij de getijhaven. Achter de haven lag het Spui, waar bij elke vloed het water instroomde. Bij eb ging oudtijds de getijkorenmolen draaien en nog eeuwen daarna bleef het water bij eb bruikbaar om middels een sluis de haven schoon te spoelen en op diepte te houden. Daartoe lag midden in het Spui een met riet begroeide verhoging. Achter elk huis lag een houten .. stan". om de was te spoelen of kinderschaatsen onder te binden.

Voorweg te Spijkenisse

23. Al in de middeleeuwen is de Spijkenisser polder vergroot door langs de noordkant van de haven het Noordeinde met aansluitend de Molendijk en de Noorddijk te leggen, Toen is de oude dijk gedeeltelijk afgegraven tot de Dijkwal. Daarlangs lag de Voorweg, die we nu in rustiger omstandigheden aantreffen. Pas in 1875 is besloten "een grintweg van het dorp langs den zoogenaamden Voorweg tot aan den Haertelschen Dijk te leggen". Het Noordeinde met de Voor- en Nieuwstraat waren al eeuwen eerder bestraat.

"' ..?. _~

"'$.",' .,.

i;ON::t£P.

,-j M.I " ?? ,

'?~;":'II II '; .:

--

'"

...... -, ~~..,)o_; J-!,.~' ~

, .~

--

Nieuwstraat te Spijkenisse

24. In 1900 is "de gemeentestraat vanaf de smederij van J. Snijder tot aan den handwijzer bij den Veerweg" door metselaar Glijn Mooldijk van nieuwe klinkers voorzien. Op die handwijzer lezen we: "Pontveer geschikt verklaard voor het berijden met motorvoertuigen". Verder zien we links de herberg van Willem Verboom, oorspronkelijk door Engel Mol gebouwd als vlasbedrijf en in wiens kelder de gereformeerden hun kerkdiensten hielden tot hun gebouw langs het Einde-af eind 1872 in gebruik genomen kon worden.

25. In datzelfde voorjaar 1872 hadden burgemeester H.M. Altink Koops en zijn Spijkenisser raadsleden besloten "vanwege de Gemeente geene bijdrage te verleenen in de kosten van beramingen en plannen ter zake de voorgenomen aanleg van een lokaal spoorweg, op grond van de omstandigheid dat ten aanzien van dezer Gemeente voor de ingezetenen voldoende vervoermiddelen te water aanwezig zijn"! ... Beurtsehipper J. Romeijn en de familie Dekker (die met de veerpont op Hoogvliet voeren) waren het daar volle dig mee eens. Links waeht de veerpont, reehts is de havenmond.

26. Onder leiding van de in 1873 benoemde burgemeester H. de Lint is men er tien jaar later anders over gaan denken en toegetreden tot het Bruggencornite van Voorne en Putten "tot verkrijging eener brug, diedeze eilanden in regtstreekse verb in ding met Rotterdam brengt en den geisoleerden toestand die des winters dikwerf bestaat doet ophouden". Doch het zou tot na de eeuwwisseling duren eer deze foto gemaakt kon worden om de later zo vaak verwenste brug te zien groeien, evenals de Tramdijk door Oostbroek.

27. Pleun Dekker juichte allerminst. Hij exploiteerde het pontveer over de rivier op grond van een vergunning die zijn vader Krijn indertijd gekregen had op voorwaarde dat hij zelf voor aanleg en onderhoud van wegen zou zorgen tussen de Spijkenisser Nieuwstraat en de Hoogvlietse Dorpsstraat. Daarnaast was er de bouw van het veerhuis en knechtswoningen geweest, de aanschaf van pont, roeiboten en rijtuigen en was bij de havenmond ook het Pontegat gegraven om de pont bij ijsgang te kunnen beschutten.

£9 <5 It

r:it);A'e van A. Vi1)~rill'" bockb andel, gpijk:eniue

28. Door dit alles mocht Dekker behoorlijke tarieven rekenen. Bij storm weer, als de zeilen der wieken van de Spijkenisser korenmolen gereefd waren, betaalde men dubbel,evenzo degene die voor zonsop- of na zonsondergang over wilde. Vooral met hoogtijdagen, bijvoorbeeld met de Heenvlietse paardenmarkt in mei, als vele rijtuigen en honderden paarden overgezet moesten worden,liep dat veer best. Bij het veer legde oak de OudBeijerlandse boot aan am passagiers, vee, melk of andere goederen in te nemen en naar Rotterdam te brengen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek