St.-Jabik en Ouwe-Dyk in oude ansichten deel 2

St.-Jabik en Ouwe-Dyk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   S.H. Buwalda en T. Buwalda-Veenbaas
Gemeente
:   Het Bildt
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5883-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'St.-Jabik en Ouwe-Dyk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Behalve in de Westhoek werd er ook in de Oosthoek een school opgericht, de tweede "bijschool" van St.Jabik. In 1830 bezochten zo'n tachtig leerlingen deze school onder leiding van meester De Vries, die jaarlijks 75 gulden verdiende. Als aanvulling kreeg hij van iedere leerling 60 cent per kwartaal. Na diverse aanpassingen kreeg de Oosthoekster school in 1904 haar definitieve vorm. In 1973 werd zij gesloten omdat er te weinig leerlingen waren.

Maar in 1926 waren er nog voldoende leerlingen om een schoolreisje te maken naar Ameland. Achter, van links naar rechts: de vrouw van me ester Jousma, jufNeeltje van der Weide, Hiltje Kaper (aIle drie met hoed), Jan van Loon, Hendrik Jager, Beimen Kamstra, onbekend, Baukje de Jong, Aafje Kuik, Cornelia (Zus) Louwenaar, ... Rondaan, Thijs Kuik, Sippe Hannema, Sjouke van der Lei, meester A. Jousma, en Doede van der Lei.

Voor: Anne Louwenaar, Siebe Feenstra, Hendrik Kas, Tjik Post, Sytske Jager, Atje Dijkstra, Sytske Boelstra, Cees de Roo en Hotze Buwalda.

Zoals gezegd kaatsten de jongens op het schoolplein, maar ook knikkeren en hoepelen waren jongensspelletjes.

Na schooltijd was er veel te doen. Een van de spelletjes was: .Rovertsy speule." Als het schemerig werd, in de herfst, speelden de jongens "Er zijn geen rovers in het bos"; in de Oosthoek en in de Westhoek werd dat .Beertsy op 'e lap" genoemd. Een jongen was rover of beer, de anderen verspreidden en verstopten zich min of meer. De rover of beer moest de anderen tikken en wie getikt was mocht niet meer meedoen. Hierbij zongenze:

Er zijn geen rovers in het bos, bos, bos Er zijn geen rovers in het bos.

12. Omstreeks 1900 werden in alle Bildtdorpen bewaarscholen (later kleuterscholen genoemd) geopend. In de Westhoek was dat pas in 1949 het geval.

Het gebouw, dat eerst het cafe van Betze Kramer en later een vergaderzaal van de Hervormde Kerk van St.Jabik was geweest, werd door de gemeente het Bildt aangekocht en ingericht als kleuterschool. In 1949 bezochten zo'n veertig kleuters deze school. Onder leiding van beide juffen liepen ze de hele Ouwe-Dyk langs om naar huis te gaan. Op deze foto zijn alleen de twee "grote" jongens vooraan bekend: Sape Nauta en Koert Draaisma. De kleuterjuf rechts is Aukje Fopma.

Nog een bijzonderheid over de .Jierberg fan Betze en Tjerky": de slechte economische omstandigheden in het laatst van de vorige eeuw leidden ertoe dat er op het Bildt de arbeidersvereniging Broedertrouw werd opgericht. Deze oprichting in 1889 yond plaats in genoemde .Jierberg", die toen door 1. Schulp werd geexploiteerd.

13. De Westhoeksterschool werd in 1899 geopend. In 1929 werd het dertigjarig bestaan herdacht en gevierd. Het feest werd gehouden in de .waaie fan Herre Kingma". Op de foto is de feestcommissie te zien. Achterste rij, van links naar rechts: Dirk Bilkert, Daan Dokter (hoofd van de school), Piet Schat, Lammert Fopma, Job Wijbenga, Gelfvan der Leij, Teakele Swart, Doede Postma, Renze Koning, Goffe Jensma, Meindert Dijkstra en Bouwe Dijkstra.

Middelste rij: meester Gerardus Wijngaarden, Tjitske Prosje, Baukje Wallendal, Trijntje Kuiken (onderwijzeres), Neeltje Kuiken en Marie Feitsma (onderwijzeres).

Voorste rij: Klaas Schiphof, Sierd Dijkstra, Hantje Veenbaas, Rein van Noord en Jentje van der Wal.

14. Tien jaar later, in 1939, moest er natuurlijk weer feest gevierd worden. Ook to en is er een foto van de feestcommissie gemaakt.

Achterste rij, van links naar rechts: Marten Kingma, Arjen Miedema, Arjen Keizer, Job Wijbenga, Frits Miedema, Herre Kingma, Johannes Tjepkema, Jentje van der Wal, Johannes Bierma, Teakele Swart en Piet Schat.

Voorste rij: Lammert Fopma, juf Hoogeveen (onderwijzeres), A. van der Wal (hoofd van de school), Piet de Vries en Jan de Beer.

Er zijn in die tien jaar uiteraard veranderingen opgetreden, maar het meest opvallend voor "insiders" is dat meester Wijngaarden niet meer van de partij was. Deze zeer geliefde en muzikale man was vanaf 1895 tot 1933 aan de school verbonden geweest.

In 1920, bij zijn 25-jarig jubileum, zong men hem toe met het volgende versje:

Op dezen dag klink blij gelach Uit aller kind'ren mond

Uit aller kind'ren mond.

Wij wenschen V van harte nu Geluk met dezen stond Geluk met dezen stond.

Vw levenspad, soms doornig wat Gat meest toch stof tot dank

Gat meest toch stof tot dank.

Dat zonneschijn Vw deel mag zijn Uw volgend leven lang

Uw volgend leven lang.

Dat God V spaar, nog menig jaar En V gezondheid geeft

En V gezondheid geeft.

Dat weinig druk, maar vee! geluk Ge verder nog be!eeft

Ge verder nog be!eeft.

PRO G RAM M A

( ~=;=~:=DC2===~=~.===== ?? =

v;,an de faestelijkheden ~!>""II.A.ANDAG 24 JULI en DD!SDAG 25 JULI a. s ,

tar gclegenheid van het ~~~~~~ ~ de _ ~~~;;~~!!~~ ~

.. - --." - - ~ - ~

I te ST. JACOBIPAROCBIE (WESTHOEK)

+:+ + + + + + + + + + + + + + + + + + ~+ +:+ ..

M~~dae 24 Julil Opening van de feeatel~eden in de grote fessttent op het terrein. Aanvang 8e l.~ N.~,-

;

_.

PROGRAMMA I

HH.f: "

1. OpeninesNde door den t '... A., ~an dar We.l.

2. Toespre.sk te houden d091den'heer P. d~ Vries, .. ~oor~ittcr van de ~~de~co~ss1e.

3. Opt.reden van de 'Zangvereniging "ONS CENOECEN". -_~~T1"T-t-+ P A U~Z ·E-",-.,. __ ,- __ .,,It++~"----

4. "He:-inn~ringen 'lit heden en verleden,l.

5. Sluitine. " ,

Voor de~e avond wordt gee~ entree gehev&n.

led f. r i 3 W elk 0 10 ! J,[ u z i e k a a n vi e- zig.

-; -: - :---:-:-:-:-:- :-:-;-

15. Ret programma van de feestelijkheden bood voor elk wat wils. Vooral de humorist Sieger Stap uit Berlikum liet het publiek twee uur lang lachen met grappen zoals: Vader zegt tegen zijn zoon Pyt: .Dou hest fannacht twee broertsys kregen. Een met swart haar en een met wit haar." Zegt Pyt: "Die swarte houwe wij d'rbij, hait!"

Nag een bijzonderheid: de vliegerwedstrijd werd gewonnen door een stervormige vlieger, die door een speciale constructie bromgeluiden maakte.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek