St.-Jabik en Ouwe-Dyk in oude ansichten deel 2

St.-Jabik en Ouwe-Dyk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   S.H. Buwalda en T. Buwalda-Veenbaas
Gemeente
:   Het Bildt
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5883-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'St.-Jabik en Ouwe-Dyk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Dinsdag 25 Juli: 11 u. N.T. Opstelling ~ ~~=~~~~=§~~~~~~~~~~=~~~2~~~ op en bij het plein der O.L.School.

± 11,45 Vertrek van de stoet.

Route: Weathoak - Kadalaterweg- Feestterrein.

De optocht wordt opgeluisterd door mu:r.iek ven "AURORA" te St. Jacobi-perochie.

Voor all ~ g roe P ~ n prijzen ~eaoh1kbaar.

± 1 u.30 - 6 u , N.T ?. XINDERSP)!lLEN op het terrein.

Optreden van den Hear JORNA te Sneak met zijn POPPENKAST. SPREKENDE POP, enz.

6 uur Sluiting.

-:-:-:-1-:-:-:-:-:-:-:-:-

7 u , - 10 u N.T. VOLKSSPELEN.

a. b. c.

ITeren van 16 --.25.-~~ . Dames van 16 -' 25 jaar. Haren en dame" van 25 - 35

jaar . in paren,

door elkaar lot en. _ en ouder in paren,

door elkaar lot en.

d.

Heren en dames van 55'jeer

InleR volkBspelen 10 cent p.p ?

.A~ifte 0)) het terrein tot 'a avonde 6 uur N.T. ~ntrGe feestterrein 12 cent per per soon.

Optreden van den bekenden HUMORIST S. STAP in de feesttent.

VRIJ BAL op de densvloer. Schitterende denemuziek.

KAAR'l'EN verkrijgbaar aan den ingang .van de tent. -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-1-

DINSDAGWDDAG wordt een VLIJroERWEDSTRIJD georganiseerd voor leerlingen, r: oua-leerlingen en ouder-s , OPGAVE bij den heer a. Veenbaas voor ZONDAG a.s.

± 10 uur

De COmrrSSIE

voor . de SCHOOL-en VO.r..KSFEESTEN --

---

16. Er waren in 1939 niet alleen een feestcommissie en een feestprogramma, er was ook het feest zelt, Veel wagens namen aan de optocht deel. Het opstellen was's ochtends om 11 uur bij het schoolplein. De route liep langs de Ouwe-Dyk, via de Kadal en door "de buurt" (St-Jabik), over de Westerdyk weer terug naar het beginpunt.

Er reden niet alleen wagens mee in de optocht. Ook lop end namen veel gecostumeerde leerlingen, oudleerlingen en volwassenen deel aan het spektakel. Was een deel van de route niet bewoond dan reden de voetgangers mee op de wagens.

Op deze foto zien we in Friese klederdracht, van links naar rechts: Jannie Houtsma, Anske Veenbaas, Annie de Vries en Melle Houtsma.

17. Nog een groep deelnemers aan de optocht op de foto gezet. Op het kaartje op de mand staat "tweede prijs", dus moet de foto genom en zijn na de terugkeer bij het schoolplein. Ongetwijfeld stelde het tafereel de Kraamvisite voor. De "klaine pop" of ,,'t poppy" zit bij Hielkje Kuiken op schoot. Van links naar rechts:

Karel Swart, Renske van Noord, Jannechy Nij en Froukje Kuiken. Zittend ervoor: Klaasje Kramer, Maartje Kramer en Hielkje Kuiken.

Van Hielkje Kuiken kan nog gezegd worden dat ze zo mooi kon zingen. Als ze met anderen meezong, dan ging ze meestal over op de tweede stern. Ze zong dan zeer zuiver, een lust voor het oor.

18. De school in de Oosthoek werd bezocht door zo'n tachtig leerlingen. Zij waren allemaal in de leeftijd tussen de 6 en de 10 a12 jaar oud.

Als de kinderen ouder waren, moesten ze gaan werken, meestal bij de boer op het land. Ieder gezin had gemiddeld weI vier of vijfkinderen. Als we een rekensommetje maken wordt het duidelijk dat de bevolkingsdiehtheid zo'n taehtig jaar geleden aanzienlijk groter was dan nu.

Veel van hen staan op deze foto. Het is aan de zuidkant van de Ouwe-Dyk, waar bij de stolp ,,'t Swart Krtis" op paasmaandag kermis was (in het Bildts: "paasmet" of "paas" geheten; "met" is de Nederlandse kermis). Honderden Bilkerts uit de wijde omtrek kon men er dan aantreffen. Geen wonder ook, met al die attraeties, zoals deze praehtig versierde draaimolen!

Rond 1908 zoeht men het vermaak nog dieht bij huis... ~.

GroeL

19. Behalve op de kermis en bij schoolfeesten zocht men ook ontspanning in sport, zang en muziek. Op deze foto is het zangkoor van St.-Jabik te zien.

Boven, van links naar rechts: Maartje Hoekstra, ?, 'l, ?, Berend de Groot en nog twee onbekenden. Tweede rij: Heiltje Bouma, een onbekende, ? Schaaf, meester Unema, Anna Kuiken, Baukje Monsma, Tjik Pereboom- de Bildt en Aal Beerts-Hoitsma.

Voorste rij: ?, Foek Nammensma, Janke van der Wal en Janke Stellingwerf.

Wat er zoal op het repertoire stond van dit koor, is niet bekend. Wel weten we uit overlevering dat er op school en "op 'e dyk" veel werd gezongen, veel meer dan tegenwoordig. Op een koele zomeravond liepen vaak vriendinnen, arm in arm zingend over de weg: "Hoe mooi waar dat! Wij songen heel faak op twee stimmen. De ouweren stonnen dan wel foor de huzzen te histeren. 't Sil wel mooi klonken hewwe foor hur". Een van de versjes was: "Wat het rietvinkje zong".

Wiede wiede wiet, wiede wiede wiet! Mijn nestje zit in het riet. Jongenliefje mag het hooren,

Want je zult het toch niet storen:

'k Zing gerust mijn vrolijk lied:

Wiede wiede wier wiet wiet!

20. In 1895 werd het muziekkorps "Aurora" van St.-Jabik opgericht door meester Gerardus Wijngaarden. Hij was in het begin van die jaren ook de dirigent. Lopend begaf hij zich naar de verschillende dorpen waar hij het korps leidde, en dat tot afstanden van 10 a 12 kilometer!

Door aIle jaren heen was "Aurora" een van de beste korpsen van Friesland. Van 1950 tot 1970 speelde het in de "Super-ere-afdeling".

Op de tweede rij van voren, de vijfde van links, staat de oprichter, meester Wijngaarden, daarnaast Cees Vis. Op de achterste rij , geheellinks Jan Pieters de Groot met naast zich Sip de Bildt, schoenmaker te St.-Jabik. En bovenaan tweede van rechts, Anne Stellingwerf.

De opname is van omstreeks 1925.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek