St.-Jabik en Ouwe-Dyk in oude ansichten deel 2

St.-Jabik en Ouwe-Dyk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   S.H. Buwalda en T. Buwalda-Veenbaas
Gemeente
:   Het Bildt
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5883-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'St.-Jabik en Ouwe-Dyk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. In een tijd dat een deel van het karige week loon op ging aan sterke drank, was het niet verwonderlijk dat er overal geheelonthoudersverenigingen opgericht werden. Ook op 't Bildt.

Deze foto laat ons de Geheel-Onthouders-Zang-Vereniging "Hoop op Zegen" van St.-Jabik zien, omstreeks 1914. Het was tevens een toneelvereniging.

22. In de jaren na 1860 kwam het toneelspel op het platte land in zwang. Vele dorpen kregen rond 1880 hun eigen toneelvereniging.

Op het Bildt gaf het Nut dikwijls een toneelvoorstelling (meestal toneelstukken in het N ederlands, soms een klucht in het Fries als nastukje). Waling Dijkstra en T.G. van der Meulen kwamen ook wel op het Bildt met hun .Winterjounenocht".

Rond de eeuwwisseling werden door de Geheel-Onthouders-Toneel-Vereniging vaak propagandastukken opgevoerd. De maatschappelijke nood van de arbeidersklasse werd ook steeds meer een onderwerp dat in toneelstukken werd uitgebeeld.

,;~ -~-~ .. =.~- -r.:», -

~I -~

~ Tooneelclub "Kunst aan 't Yolk." 0

n N

Teeneel- Voorstelling I

op Zaterdag 25 December i; I

en Vrijdag 31 December ~It

BIJ "

H. KOLK te St. Jacobi-Parochie. i'

OP TE VOER£.'i STV"KKE:-;':

1. Getrapten.

D:'2.m.1. i!l.. vie: bedrijve:l., bel'cr:u door L"'TE O:SS~[A:-;.

Peeseaee :

do Heee D. Dt GROO ??

~Icj. xr, I'csrxcxcs,

)Iej. .. LuGwATlR.

de Heee A. BClIo:STXA.

Wilbelm Cct1Sk:lu~ Vrou'l't' ~o.sicke.

KIL"':I. Ge:lSkke. bun decater Bcra:;ao ?e=old, ba.ok .??. ercer Paul $tteliog, ~I.:boudcr,

COC1::::l.c':UUl vao Gecsicke Jacob Leoxkc, ~l.."""Ufoemcr 00 re<;,ucsteclChnjycr ? Helc::l& Lo::1%l.:c, I.:cllocn:l . ":l.:'I. Wao:n:.% ?..?

! Behrens. procu~tieb.otlder

de Heer J. Kl:Ill:..

;Icj. j, S':'O:>:EI)lU::K..

de Hoc: COR~. HotxSTRA. de Heer J. 'JS LUSL'I.

- PAUZE .

.. De leste joun.

Kiuchtspil fc:'l O. H. ZlJLSTR . .I".

PersoaoC::l:

FeD. Sei:C:l, foarsi::er co lieder de Heee COIl. ??.? HOEXS'tRA .

. Age, :t.rbeider . de Heer I. KCIK..

Yfkc, syn .??? iif ? ? ? :UcJ. T. HOUSTRA.

~~:~jC } bJu be~ :: de )i~J~or ~. D~;KS~~T.

Jeuk:o. burwuf. ? ? ? )loJ.)t POSTHI.'"),lt:S.

v il1e::. sj>,.lfe':l: fe:l. :!Ilrk ? de Hocr T. VA~ L.!:ssL s,

Hind:;.::. bilrm.:t.ll . de Heer j. TJU'Jta)lJ.,

Grie:., frijste: Co: )Iurk ;fej. 1. S'ro:-'UIU~'"

1a:. (oa."'Si:uer ru :~ ho1.:je de Heer G. KAs.

He.:Lntl'2.. ::lUte: . de Hoar T. WAt.LC"':M.I..

I

!

1:1

i ;1

I'

i :1

Alcoholhoudende dranken I

V I/'

~

~ Er worden geen ]1 geschonken.

J. Na afloop vrij bal.

~ ~

23. De rederijkerskamer "Het Noorden" voerde in 1916 het toneelstuk "Dolle Hans" op, geschreven door Jan Fabricius. De foto hiernaast laat een aantalleden zien, die de ploeg van dit toneelstuk vormden.

Van links naar rechts: Sip van Gelder, Jan Pieters de Groot.

Daarvoor, zittend: Klaas van der Mei, Jacob Spoelstra, Trijn Post en Meindert Dijkstra. Staand: Daan van der Geest en een onbekende.

24. Niet aIleen in de dorpen werden er toneelgezelsehappen opgerieht, ook aan de Ouwe- Dyk floreerden die gezelsehappen.

Deze afbeelding toont ons de (naamloze) toneelploeg van de Ouwe-Dyk, ten westen van de Kadal. De opname is gemaakt tussen 1912 en 1917. De uitvoeringen vonden plaats in een van de vele herbergen die de Ouwe-Dyk rijk was.

Deze toneelspelers poseerden voor de camera in de vroegere herberg Transvaal, to en beheerd door "baas" Nieuwenhuis, die be halve kastelein ook wagenmaker was.

Staand, van links naar reehts: Fedde Ganzinga, Johannes Nieuwenhuis, Joris van Kammen, Wiebe Bierma, Hinke Koning, Jurjen Hoekstra, Maartje Valk en Gelf Bierma.

Zittend: Meindert Dijkstra en Klaasje Meijer.

25. Niet aIleen in de Westhoek, ook in de Oosthoek, ten oosten van de Kadal, was een, eveneens naamloos, toneelgezelsehap opgerieht.

De eoulissen van hun pas opgevoerde toneeIstuk "In moarntiid nei de priisutdieling" (gesehreven door Zwart) dienden als aehtergrond voor deze opname. Het gezelsehap werd gefotografeerd op de "peerdestraat" van Douwe Bierma (een boer in de Oosthoek).

De personen zijn, van links naar reehts: Fedde Krottje, Tjitske H. Buwalda, Piet Sjoukes van der Lei en Sytse H. Buwalda. De laatstgenoemde was timmerman in de Oosthoek, maar tevens amateurfotograaf. Deze foto is niet door hemzelf gemaakt, maar weI met zijn toestel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek