Stadsschutterij en stadsomroeper Ambassadeurs van Sloten

Stadsschutterij en stadsomroeper Ambassadeurs van Sloten

Auteur
:   M.G.H. Hendriks
Gemeente
:   Gaasterlân-Sleat
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5370-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Stadsschutterij en stadsomroeper Ambassadeurs van Sloten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. In 1990 ontving de Stadsschutterij Sloten de cultuurprijs van de gemeente Gaasterlan-Sleat, Op het hordes van het gemeentehuis te Balk staat het gezelschap trots te stralen voor deze zojuist ontvangen onderscheiding.

GESCHUTDEMONSTRA TIES

Sedert de oprichting van de vereniging zijn de gezamenlijke activiteiten van de schutters en de stadsomroeper een schot in de roos gebleken om meer bezoekers naar de stad te krijgen.

Waren het in vroeger jaren bezoekers op wier komst geen al te hoge prijs werd gesteld en met man en macht buiten de poorten moesten worden gehouden, heden ten dage zijn de bakens in dit opzicht geheel verzet. De promotie van de stad staat hoog in het vaandel geschreven.

Naast de seizoen-gebonden verzorging van de wekelijkse geschutdemonstraties komen de schutters met hun kleurrijke aanhang ook regelmatig in beeld bij tal van andere plaatselijke evenementen. In toenemende mate komen er aanvragen binnen om ook elders op te treden.

27. Commandant Henk van Netten begeleidt zijn schutters tijdens de wekelijkse rondgang door de stad.

CUL TUURPRIJS

Binnen en buiten de provincie heeft het folkloristische gezelschap een goede naamsbekendheid gekregen. In de landelijke pers werden waarderende artikelen geschreven over deze culture Ie ambassadeurs uit de kleinste stad van Friesland. Radio en televisie werden me de hierdoor op het spoor gezet, hetgeen leidde tot diverse verzoeken om voor een groot publiek te laten zien wat de Slotenaren letterlijk en figuurlijk in huis hadden.

Via bekende programma's als "Weg van de snelweg", en "NCRV-kerkepadroute" werd het culturele erfgoed van het verleden als monumentale schoonheid van het heden volop in de etalage geplaatst en uitgestraald over het gehele land.

Samen met de schuttersverenigingen van Naarden en Bourtange, waar de tradities rondom deze aloude activiteiten eveneens op levendige wijze inhoud wordt gegeven, zorgt de stadsschutterij Sloten ervoor dat de zeldzame edelsteen van de stad in aile schoonheid glanzend wordt gehouden.

Plaatselijke en provinciale autoriteiten alsmede bekende Nederlanders werden in de gelegenheid gesteld om het eerste schot af te vuren.

Deze unieke cultuurdragers mochten voor hun werkzaamheden eind 1990 de cultuurprijs van de gemeente Gaasterlan-Sleat in ontvangst nemen. Een terechte waardering, die brede ondersteuning vond in niet aileen de plaatselijke gemeenschap maar ook bij zeer velen in en buiten de provincie Friesland.

28. In tal van plaatsen in het land wordt de stadsomroeper van Sloten gevraagd medewerking te verlenen aan het welslagen van beurzen, braderieen en andere lokale evenementen. Haringsma in aetie tijdens de traditionele zomermarkt te Balk.

DONATEURS

Sinds de oprichting van de vereniging een feit is geworden, is zij niet meer uit het plaatselijke mozaiekpatroon van activiteiten weg te denken.

Verspreid over de diverse j aren is er medewerking aan maar liefst 160 optredens verleend. Deze behelsden tal van activiteiten in de stad, in de provincie Friesland als elders in het land. Meermalen werd meegewerkt aan smaakmakende programma's op radio en televisie.

Allerwege heeft de vereniging Stadsschutterij Slaten brede waardering mogen ontvangen voor de manier waarop het levende openluchtmuseum - dat Sloten in feite is - onder de aandacht is gebracht. De stijging van het aantal donateurs voor de vereniging is daarvan een sprekend bewijs.

am de aantrekkelijkheid van de eigen optredens buiten de stad nog meer kleur te geven is een rnobiel kanon aangeschaft.

29. De feestelijke .Lnschieting" van een zojuist gesloten huwelijk. Een evenernent, waarvoor steeds vaker een beroep op de medewerking van de stadsschutterij wordt gedaan.

DE STADSOMROEPER

"Hoort, burgers, hoort". Een oud geluid, dat vanaf de middeleeuwen tot aan het begin van deze eeuw opklonk in de straten van de dorpen en steden. Aangesteld door de plaatselijke overheid en gebruik makend van een ratel, een bel of gong, werd door hem aandacht gevraagd van het publiek voor allerlei mededelingen of nieuwtjes.

Hij was in het leven van alledag voor de plaatselijke gemeenschap een belangrijke man. Nieuwsbronnen zoals kranten, radio en televisie waren lange tijd voor velen een ongekend begrip. Door de komst van deze media is zijn taak overbodig geworden en is hij gaandeweg uit het straatbeeld en gezichtsveld verdwenen.

Niet overal is dit het geval; er is nog een aantal dorps- en stadsomroepers in den lande actief. Ze hebben het voorwerp, dat bij de uitoefening van dit ambt past, weer ter hand genomen. Op kleurrijke en klankrijke wijze willen zij de nostalgische vertegenwoordiger zijn van het verleden. Een oud geluid in een nieuwe en eigentijdse verpakking.

Ze hebben zich sinds 1987 verenigd in een stichting "Stads- en Dorpsomroepers Nederland" en willen hiermede de voorheen bestaande folklore nieuw leven inblazen. Ze vervullen daarmede een niet onbelangrijke boodschappersrol namens de eigen woon- en leefomgeving, waarin zij geworteld zijn, maar ook in die plaatsen van het land, waar zij in toenemende mate worden gevraagd voor een optreden ter opsmukking van een of ander evenement.

30. "Wij houden van Slaten. Goed he" ... De kinderen van de marketensters te Slaten weten waarover ze het hebben. Goed he ...

HET BRENGEN V AN NIEUWS

Voorheen werd de functie van de omroeper als een ambt gezien en ook als zodanig door de plaatselijke overheid met een officiele aanstelling gewaardeerd. Evenals dat het geval was met het uit de tijd geraakte ambt van de lantaarnopsteker.

Om het ambt van stads- of dorpsomroeper te kunnen uitvoeren, waren er plaatselij k richtli j nen opgesteld waaraan de functionaris moest voldoen. Zo zijn in de hierover bestaande bronnen richtlijnen terug te vinden, waarin omschreven wordt "dat de stadsomroeper burger en ingezetene van de stad moet zijn, duidelijk konnen leezen en schrijven en goed verstaanbaar roepen." (Stadsarchief Den Bosch).

In artikel7 van dit Bossche reglement staat voorts vermeld .xlat hij gewoonlijk om acht uur moet beginnen; echter bij aankomst van visch, of andere extra-ordinaire gevallen zoo dikwijls en op die tijden als het zal worden verzogt of aangezegt."

In deze methodiek van nieuwsoverdracht deed de omroeper onder meer mededelingen over een of andere verkoping of van verloren en gevonden spullen. Hij trad niet aileen namens het stadsbestuur op, maar ook particulieren konden tegen betaling van een vast tarief van zijn diensten gebruik maken. Zo kreeg hij bijvoorbeeld in Den Bosch (we zitten dan ongeveer in de Franse tijd rond 1800) een gulden voor de melding van de aankomst in de haven van een schuit met mosselen.

Bij het uitdragen van zijn mondelinge boodschap volgde de omroeper veelal een vaste route door de stad of het dorp; in opdracht van de nieuwsverstrekker moest de boodschapper ook op strategische plaatsen stil staan om de inhoud van de boodschap zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek