Stadsschutterij en stadsomroeper Ambassadeurs van Sloten

Stadsschutterij en stadsomroeper Ambassadeurs van Sloten

Auteur
:   M.G.H. Hendriks
Gemeente
:   Gaasterlân-Sleat
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5370-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Stadsschutterij en stadsomroeper Ambassadeurs van Sloten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. De Stadsschuuerij Sloten in de straten van het Rotterdamse Overschie.

RONDOM DE STADSOMROEPER VAN SLOTEN

In de klassieke oudheid bestond er een kenmerkend gezegde: "Nomen est omen", hetgeen zoveel betekent als: de naam is reeds een voorteken. Voorzover dit gegeven op Sloten kan worden toegesneden, lijkt dit wonderwel het geval te zijn.

De naam Haringsma is onlosmakelijk met de geschiedenis van het oude vestingstadje verstrengeld en loopt als een rode draad door de historie van Sloten.

In het voorafgaande is beschreven hoe het machtige geslacht van de familie van Harinxma zijn stempel heeft gedrukt op het ontstaan van de stad en de manier, waarop zij ertoe he eft bijgedragen om dit kleine stukje grondgebied te beschermen tegen wateroverlast en allerlei indringers. Vanuit de toenmalige Harinxma-stins werden de lijnen uitgezet waarlangs grotendeels het reilen en zeilen van het leven in de stad verliep. De legendarische klank, die verbonden is met de naam Haringsma, vinden we terug in de persoon van Pieter Harinxma, die in 1523 wordt benoemd als hoofdman van de , .Ratelwacht". In voorkomende gevallen moest hij met zijn mannen de functie van "Roepcer" (dat is omroeper) en "Ratelaer" uitoefenen.

Het was ook weer ene Haringsma, die aan het hoofd stond van de stadswacht bij de verdediging van de stad tijdens de fameuze aanval door het bierschip in 1588.

32. De stadsomroeper van Slaten is een felbegeerd ,,foto-object" geworden.

PIETER HARINGSMA

De geschiedenis herhaalt zich. In het kader van de feestelijkheden rondom het 700-jarig bestaan van de stad werd er een beroep gedaan op Pieter Haringsma om de kledij en de functie van de vroegere stadsomroeper uit de mottenballen te halen. Hij zou als smaakmaker moeten fungeren bij het tekst en uitleg geven van de geschutdemonstraties.

Haringsma kweet zich zo goed van zijn taak en kreeg zelf zoveel aardigheid in de luidruchtige verklanking van zijn rol, dat hij sedertdien niet meer de bij deze functie behorende outfit aan de kant he eft kunnen doen. Wat als eenmalig festijn was bedoeld, groeide uit tot een traditie.

De man met de legendarische voor- en achternaam werd een bekende Nederlander, die de door hem uitermate serieus genomen taakopdracht tot een glansrol heeft weten uit te bouwen.

33. Stadsornroeper Pieter Haringsrna in actie tijdens het "Flaeyelfees!" (Oogstfeest} in Oude- en Nieuwehorne.

PIETER W ABES DE VRIES

Overigens weet de huidige stadsomroeper, dat hij nog niet zo heel lang geleden een voorganger in Sloten heeft gehad. De functie als zodanig is tot aan het midden van deze eeuw in het stadje inhoud gegeven.

Deze voorganger van de huidige stadsomroeper is Pieter Wabes de Vries geweest, een man met een grote uitstraling. Hij zou bij de oudere poorters nog bekend zijn als degene, die geheel in lijn met de terzake bestaande traditie, allerlei nieuwtjes bekend maakte. Hij kondigde onder meer aan, dat de viskar er aan kwam; hij haalde de deelnemers aan de elfstedentocht binnen en liet zich horen en zien bij tal van evenementen, die er in de stad op touw werden gezet.

Zoals gezegd, Pieter Haringsma had zozeer de smaak te pakken gekregen van dit klankrijke ambt, dat het sedertdien een duidelijk stempel heeft gedrukt op zijn leven.

34. De vereniging van stads- en dorpsomroepers in Nederland organiseert ieder jaar een nationaal kampioenschap, waarbij de deelnemers een vrije en een verplichte tekst moeten omroepen. Door een jury wordt bepaald wie er het best aan de opdracht heeft voldaan. Op de foto: een aantal deelnemers (waaronder de stadsomroeper van Sloten) tijdens het tournooi in Ravenstein.

MIDDELEEUWSE KLEDING

Hij is het welsprekende bewijs geworden van de opvatting, zoals die destijds door de vaderlandse dichter Joost van den Vondel werd verwoord: "De liefde tot zijn stad en land is een ieder aangeboren."

Het spectaculaire optreden van deze stadsomroeper tijdens de viering van het 700-jarig bestaan van Sloten heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen, dat een traditie tot nieuw leven werd gewekt. Het heeft geleid tot de oprichting van de Vereniging Stadsschutterij Sloten.

Als actieflid van deze vereniging gafhij metde in middeleeuwse kledij gestoken groep schutters, de marketensters en de eveneens in toepasselijke klederdracht gehulde kinderen kleur aan het festijn.

Gewapend met hoorn en ratel, gekleed in traditioneel kostuum, zwarte schoenen met gesp, op het hoofd een zwarte vilthoed met daarop een bonte pauwenveer, trok Haringsma in het jubileumjaar avond na avond er vroegtijdig op uit om de aandacht van het publiek te vestigen op de komende happening. Hij bezocht de toeristen, die langs het water een pleisterplaats hadden gevonden en vervolgens trok bij de stad in. Met luide en goed verstaanbare stem - bewonderaars zeggen dat hij een stem beeft als een kanon - droeg hij onverstoorbaar zijn boodschap voor: "Hoort, burgers hoort: Hedenavond zal om acht uur bij de molen het oude kanon worden afgevuurd. Zegt het voort."

Onderweg liet hij de ratel klepperen en bracht hij de eeuwenoude oproep van zijn voorgangers tot leven met de mededeling "Boargers fan Sleat, stean op. It is dei"; voor de bezoekers van de stad en de op het water vertier zoekende toeristen vertaalde bij deze zegswijze. ("Burgers van Sloten, staat op, de nieuwe dag is aangebroken".)

35. De Slotense stadsomroeper aan het werk in het Zeeuwse Tholen, waar hij op 26 augustus 1991 voor de vijfde maal beslag legde op het nation ale kampioenschap stadsomroepen.

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

Haringsma, die op goedgebekte en humoristische wijze uitleg gaf over het hoe en waarom van de gang van zaken rondom de geschutdemonstraties door de stadsschutteri j , kreeg geleideli j k aan steeds meer naamsbekendheid. In de stad ging hij op verzoek de stadswandelingen voor de toeristen verzorgen, hij werd een graag geziene gast om op bruiloften als ceremoniemeester op te treden of om elders een winkel te openen. Meermalen kreeg hij een uitnodiging om via de schrijvende pers, de radio en televisie uitleg te geven over het hoe en waarom van zijn eigentijdse boodschappers-activiteiten, waarvan hij zelf zegt "dat het een leuke maar ook boeiende uit de hand gelopen hobby is geworden." Kortom: hij werd een attractie.

Zijn populariteit nam sterk toe, nadat hij zich in de nationale kring van stadsomroepers op zijn eigen wijze had kunnen uitleven tijdens onderlinge wedstrijden. Vele malen werd zijn optreden met de hoogste waardering gehonoreerd; tijdens provinciale en nationale kampioenschappen - zoals die in toenemende mate in aIle delen van het land werden gehouden -legde hij beslag op een eerste plaats. Tussen 1984 en 1991 behaalde hij maar liefst vijf nationale titels.

Tijdens dit soort happenings moeten de deelnemers twee teksten voordragen. Een verplichte over de plaats waar ze zijn en een vrije tekst.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek