Stein in oude ansichten deel 2

Stein in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.J. Munsters
Gemeente
:   Stein
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1864-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Stein in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Het godsdienstig leven werd in Stein. in het begin van deze eeuw sterk bevorderd door pastoor Frans Portz (1898-1918) door mid del van een congregatie van Onze Lieve Vrouw voor jonge mannen. Met een rnedaille ornhangen werden ze gefotografeerd rond het beeld van Maria. Staande, van links naar rechts: Ned Houben uit de Steeg, Peer van Mulken (koster), Hub. Vaessen en Martien Muris van het Keerend. Zittend: Jannes Houben uit de Hei, pastoor Portz en Sjeng Houben van de Berg.

10. Pastoor Hub. Rongen (1918-1941) ijverde voor de godsdienstige sfeer in het open bare leven door de godsvrucht tot het Heilig Hart van Jezus, Koning van liefde. Daartoe Iiet hij in 1925 een monument oprichten in de parochie, voorstellend de Christusfiguur, geflankeerd door twee engelen als toortsdragers. De foto toont het beeld onder baldakijn tegen de achtergrond van panelen, te midden van een overvloed aan bloemen en planten.

11. De jaarlijkse huIde aan Jezus' Heilig Hart kon voor pastoor Rongen niet p1eehtig genoeg gevierd worden. De hu1de werd groats opgezet, met spreekkoren tussen een maagdenkoor, wuivend met palmtakken, op het podium voor het monument en de jeugdverenigingen daaromheen, e1kaar afwisse1end in een litanie van zegenspreuken. Op de foto vallen enke1e figuren op, zoals de politieman Vostermans links, zuster Demetria in het midden en pastoor Rongen reehts. Dit bee1d is uit 1934.

12. Monseigneur Lemmens, die zich gaarne een "Mariabisschop" noemde, deed er alles aan om heel het bisdom aan Onze Lieve Vrouw toe te wijden. In Stein gebeurde dat op 31 mei 1937 op het kastee1p1ein v66r de burchtruine. De geestelijkheid, het zangkoor van de fraters van het missiehuis (reehts), parochiele jeugdverenigingen, onder anderen de verkenners op de aehtergrond reehts, en ve1e gelovigen (ten dele op de voorgrond links) brachten hulde aan Onze Lieve Vrouw.

13. In de sacramentsprocessie werden vroeger ook bee1den meegedragen. Hier het beeld van het Kind Jezus, dat door vier meisjes gedragen werd. Onze foto voor het begin van de processie toont de acht meisjes, die om beurten e1kaar afwisse1en. Het zijn Marieke Driessen, Trina Bouts, Tilly Smeets en Trina Meijers. Beneden: Anna Lochs, Maria Horse1s, Net Driessen en Maria Schepers. De foto is uit 1924.

14. Als een halve eeuw geleden de sacramentsprocessie uittrok, werden de straten waar zij langs trok gesierd met processiepaaltjes en vaantjes. Op de straat werd een zandtapijt gelegd en de huisingangen met beelden, bloemen en kaarsen een feestelijk aanzien gegeven, waarbij dan soms nog de kleinste kinderen met gevouwen handjes knielden.

15. De "grote" of plechtige communie op twaalf- tot veertienjarige leeftijd betekende vroeger afscheid van school en begin van het volle leven. Een grote gebeurtenis, die met heel de familie gevierd werd. Jongens en meisjes vormden "communieparen", gingen bij elkaar op bezoek en ook de families werden "geneigd" (genodigd) voor het feest. De communiecanten werden helemaal in het nieuw gestoken, hetgeen soms erg kostbaar was. Een meisje vroeg eens aan haar moeder om een "petticoat". De vader, niet wetend wat dat was, zei verstoord: "Je zult eten wat op tafel komt." Tjeu Goossens en Ne Pepels in korte broek waren zo al sjiek.

16. Een bijzonder middel am geestelijk verdieping te verkrijgen vormde de geestelijke afzondering of retraite, waarvoor in het eerste kwart van deze eeuw versehillende huizen werden opgericht. Zo gingen jonge vrouwen van Stein in 1918 op retraite in Aalbeek. Onder anderen boven reehts: Maria Wijnen, Beth Hermans en Maria Pepels. Tweede rij:

Meehel Smackers-Driessen, Mina Op den Camp, Maria Gubbels, Anneke van Molken, Maria Laven, Maria Op den Camp en Annie Laven. Beneden: Mariekatrien Devoy, drie onbekenden, Beth Vaessen en Anneke Goossen.

17. Een retraitehuis, speciaal voor vrouwen, was er op de Molenberg in Heerlen, Uit Stein waren daar in 1939 op retraite: de dames Dassen-Thewissen, Stijnen-Paulissen, Cath. Coumans-Thewissen, Net Lenaerts-Paulissen, Annecathrien Cleuters-Janssen, Elisabeth Horsels-van Mu1ken, Lena Lenssen-Cleuskens, Martina Janssen-Brols, Trien BrounsG1asmekers, Berb Janssen-Brouns en anderen.

18. Ook mannen werden aangespoord om retraite te maken. Behalve godsdienstige verenigingen bevorderden ook de parochies de dee1name. De kosten voor drie dagen bedroegen slechts f 6,50. Bovendien bestond er voor minder vermogenden een "retraitepenning", waarop men een beroep kon doen om in de kosten tegemoet te worden gekomen. Zo nam in september 1937 ook een zeventigtal mannen uit Stein daaraan deel in het retraitehuis van Spaubeek. We onderscheiden in deze groep onder anderen: Jannes Op den Camp, Willem Thewissen, Laurens Driessen, Tjeu Bouts ...

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek