Stellendam in oude ansichten

Stellendam in oude ansichten

Auteur
:   K. van den Houten
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3218-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Stellendam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

pas lor ie, Sle!l ndam

9. Een gezicht op de pastorie van de Nederlands Hervormde Gemeente vanaf de Eendrachtsweg. Yoor de huizen langs aan de Eendrachtsweg liep destijds een afwateringssloot. De toegang tot de pastorie werd verkregen via een bruggetje, beveiligd met een artistiek hekje en afsluitbaar door mid del van een ijzeren poortje; was deze barriere eenmaal genom en, dan liep de weg verder over een voetpad door een flink begroeide tuin. Van 1902 tot 1921 werd de pastorie bewoond door dominee Hoogendijk, gedurende een ambtsperiode van twintig jaar. De kerkeraad en de pastorale verplichtingen van het ambt bepaalden streng het dragen van een zwart rokkostuum en bijpassende hoge hoed gedurende zeven dagen per week door de weleerwaarde. Daarna kwam in 1923 W. Bouman als godsdienstonderwijzer naar Stellendam tot 1957. Onder zijn leiding is de kerk vergroot met twee zijvleugels en is er een nieuwe consistorie gebouwd.

10. Het interieur van de hervormde kerk. We zien het voorfront van het oude orgel dat in 1894 werd geplaatst. Nadat wekenlang ten gevolge van de overstroming, waterpeil en modder in het kerkgebouw en door evacuatie van de dorpelingen het herstel niet ter hand kon worden genomen werd op 26 april 1953 in de dienst weer voorgegaan door W. Bouman. De tekst voor deze dienst was genomen uit het negende hoofdstuk van het boek Nehemia en weI de verzen 32 tot 36.

11. Nogmaals een foto van het interieur van het kerkgebouw. Hier ziet u het orgel en orgelfront dat werd overgenomen van de Evangelisch Lutherse Gemeente in Amsterdam. De beide bordjes terzijde van de kansel geven de hoogste stand aan van het zeewater, namelijk 3,25 meter, welke stand in de rampnacht werd bereikt. Op het linkerbordje een gedeelte uit Amos 5 vers 8b: "Die de wateren der zee roept, en giet ze uit op den aardbodem: Heere is zijn naam". Op het rechterbordje een gedeelte uit Spreuken 8 vers 29: "Toen Hij de zee haar perk zette, opdat de wateren Zijn bevel niet zouden overtreden; toen Hij de grondvesten der aarde stelde". W. Bouman gaf beide herdenkingsbordjes als herinnering en liet deze in het kerkgebouw aanbrengen.

12. Het interieur van de oude gereformeerde kerk. Op de muren is ook hier duidelijk de inwerking van het zeewater zichtbaar. Dit kerkgebouw werd enkele jaren na de water snood gesloopt en een nieuw kerkgebouw verrees vlak naast het voor afbraak aangewezen gebouw. In de jaren rand de eeuwwisseling hebben de leden van de gereformeerde kerk verschillende malen een eigen predikant gehad, onder anderen de dominees Koppe, VoIten en Taal. Later combineerde men de standplaats met Melissant en kwamen en gingen de dominees De Valk, Los en Netjes. Respectievelijk verwisselden zij de standplaats voor Katwijk aan de Rijn, een kerkgemeente in Canada en bitten aan de Dedemsvaart.

13. Hier de nieuwe en de oude gereformeerde kerk als het ware voor een laatste foto bijeen. In oktober 1956 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen. Duidelijk zijn op de afbeelding de verschillende vormen van architectuur zichtbaar. De strakke zakelijke lijn van het nieuwe bedehuis met kerktorentje en uitgerust met bel en k1epel valt op naast de oude kerk met bouwtrant stammend uit de vorige eeuw. De oude kerk werd in 1865 gebouwd op het terrein van de enkele jaren eerder afgebrande meestoof. In 1870 bedroeg het aantal kerkleden nog maar zesenzestig zodat voor de financiering destijds zeker weI een beroep moest zijn gedaan op de offervaardigheid van het kleine groepje gemeenteleden. Met de bouw van de pastorie werd in 1872 begonnen.

Groete uit Stellendam.

14. De Mr. Iman Caustraat (vroeger zuidoostelijke Achterweg genaamd). Het houten, schuin aflopende, kleine schuurtje was voor de berging van petroleum die was bestemd voor de straatverlichting. De stenen schuur behoorde aan P. Maat en ging in 1920 over in hand en van M. Melissant, die er een klompenmakerij in begon. Ook verkocht hij schoenen en laarzen en had een uitgebreide sortering zaadsoorten in depot. lets verder in de straat beyond zich de stalling voor het ijzeren voertuig dat werd gebruikt voor het ophalen van straatvuil en voor datgene wat, wegens het ontbreken van riolering, eveneens afgevoerd diende te worden. In de volksmond kreeg deze aangelegenheid de naam van .fuccalientrein". De jongen uiterst links is Barend van de Ree. De jongens en het meisje zijn kinderen van G. van Soest.

Uit;.:. C. de ::'t[uo,)" 1 Uuddurp.

J( aoel 20, 6te[[endam. {,(/Z;f..I"-

15. Een foto van de Mr. Iman Caustraat (alias zuidoostelijke Achterweg of KaveI20). Geen wonder dat het gemeentebestuur in 1961 deze spraakverwarring regelde en gelijktijdig de nagedachtenis van mr. Iman Cau daarbij eer gaf, Links op de kaart berner ken we de smederij van Birkhoff. Hij vertrok in 1917 naar Heinenoord, waarna D.F. Oosters de zaak overnam. In 1926 werd op het open stuk grond naast de smederij een plaatselijke elektriciteitscentrale in gebruik genornen, die het dorp als eerste op het eiland van elektrisch licht voorzag en die later werd overgenomen door de "Electriciteits Mij. Goeree-Overflakkee". De heer Bouman was van die plaatselijke centrale de initiatiefnemer. De persoon op de voorgrond, met de handen in de zakken, is W. Braber. In de travalje wordt een paard van hoefijzers voorzien. De zogenaamde veerkaros staat met bomen omhoog terzijde.

16. Gezicht op de Nieuweweg vanaf de brug over de sloot aan de Eendrachtsweg. De personen op de voorgrond zijn, aan de linkerkant van de brug: Jantje van Prooijen, Jaap van de Ree en P. Bakelaar. Aan de rechterkant zit Jan van Soest en staat Cornelis Roon.

Stellendam Ni~uwe We&;

17. De Nieuweweg met op de achtergrond de Eendrachtsdijk. De huizen rechts zijn van Rein v.d, Ree en A.M. Blokland. In de deuropening ziet u een dochter van J. Kievit. De man die naar de fotograaf loopt is W. van Seters.

18. Panorama vanaf de molen met aan de Jinkerkant een gedeelte van de havenkom met daarin gelegen de reddingssloep van A. de Jager. Op de achtergrond dwars langs de oude tramdijk zien we de huizenrij "Stove", met daarachter de garnalen- en vismeeldrogerij van M. Jansen. Op deze foto is de drogerij in nevelen gehuld. Wanneer de wind zuidoost of oost was, lag een groot gedeelte van het dorp onder een blauwgrijze damp en de penetrante gem van het gedroogde zeebanket. Kwam de wind toevallig uit noordwesteJijke richting, geen nood: firma De Jager had eveneens een drogerij en dan liet men uit die hoek bemerken er ook wat van te kunnen! In 1863 werd er aan de Eendrachtsdijk een meekrapdrogerij gesticht, die "De Stoof" werd genoemd. Na het verdwijnen van de meekrapteelt is het gebouw nog lange tijd als garnalenpellerij in gebruik geweest. De huizenrij "Stove" werd in 1943 afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek