Stolwijk in oude ansichten

Stolwijk in oude ansichten

Auteur
:   J.C. Snaterse
Gemeente
:   Vlist
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4028-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Stolwijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

In Stolwijk is van oudsher de veeteelt en de daarmede verband houdende zuivelbereiding - de boter- en kaasmakerij op de boerderij - het hoofdmiddel van bestaan geweest. De grond bestaat uit laagveen en is uitermate geschikt als weidegrond. Sedert een halve eeuw heeft zich ook de tuinbouw ontwikkeld. Voorloper was de hennepteelt en de kleine akkerbouw. Op deze lichte grond en haar bewoners had men destijds het volgende rijmpje gemaakt:

"Licht land, licht yolk, Zo luidt de klok van Stolk". Stolwijk werd destijds Stolk genoemd. De Stolkse kaas werd allerwege vermaard, thans is zij bekend als "Goudse". Het Stolwijkse wapen is een der weinige in den lande dat de voortbrengselen van de grond weergeeft: drie kazen met daarop een stuk boter en daarboven een kroon, Het volgende rijrnpje heeft mede hierop betrekking:

't Vermaaklijk Stolkwiik, door lekkre kaas vermaard, Zag mea dan eenmaal, door het water aangegrepen, Zijn welvaart met den vloed, geweldig medeslepen, doch bloeit weer door den tijd aan nijverheid gepaard"

Mede door gebrek aan personeel wordt de kaasmakerij thans slechts op circa eenvijfde gedeelte van de ongeveer 140 veehoudersbedrijven uitgeoefend. De overige melk wordt naar de melkfabriek elders vervoerd.

Van de industrie kan genoemd worden de cooperatieve landbouwvereniging "Ons Belang", die in het jaar 1912 werd opgericht en nog steeds uitbreidt. Voorts de enkele jaren geleden gevestigde polyesterbotenfabriek "De Hollandse IJssel", die eveneens floreert.

Door de grote behoefte aan turf voor verwarmingsdoeleinden werd in het laatst van de achttiende eeuw het plan opgevat deze gemeente en Berkenwoude voor een groot deel tewervenen. Daartoe werd een vereniging opgericht genaamd "De geoctroyeerde Vervening in de Krimpenerwaard". Het octrooi werd door het provinciaal bestuur verleend op 23 juni 1797. Voor de afvoer van de turf naar buiten de gemeente was een waterweg noodzakelijk en er werd dan ook een vaart gegraven van de grens van Berkenwoude via Stolwijk naar Stolwijkersluis. De schutsluis naar de Hollandse IJssel kwam in het jaar 1800 tot

stand. Er werden enige willekeurige stukken land afgegraven en uitgebaggerd en zo ontstonden er veengaten, de zogenaamde pottevenen, het armengat en andere. Dit zijn geliefkoosde oorden geworden voor sportvissers, Ook ziin er weer enkele veengaten gedempt en tot grasland herschapen. Ter financiering van het geheel, waaronder ook de grondaankoop, werd een obligatielening uitgegeven groot f 550.000,- met een rente van vijf procent per jaar. Tot werkelijke uitvcering van het plan is het niet gekomen. De animo tot de vervening bleek tenslotte gering en de rentebetaling van de uitgegeven obligatielening werd in 1812 gestaakt. Bij koninklijk besluit van 16 december 1853 werd het octrooiingetrokken en in 1857 werden het beheer der werken en de eigendommen der veenderij overgedragen aan het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard.

Stolwijk heeft een hervormde kerk met gemeentetoren die in 1501 is ge bou wd. De toren die ach tendertig meter hoog is, staat ongeveer een meter tien uit

het lood. In 1947 is de toren onder toezicht van Monumentenzorg gerestaureerd en zodanig met pulspalen verstevigd dat verdere verzakking uitgesloten is. Op 14 november 1914 werd de spoorlijn GoudaSchoonhoven geopend. De voorbereiding heeft evenlang geduurd als de tijd dat de lijn in gebruik is geweest. De laatste rit yond plaats op 23 augustus 1942. De rails werden door de Duitsers gevorderd voor het oostfront. Of ze er ooit zijn gekomen is niet bekend. In 1935 werd de drinkwaterleiding aangelegd in combinatie met de gemeente Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude en Vlist (een groot aantal werklozen yond hierbij werk). Voordien werd van gerneentewege voor de kombewoners per schuit drinkwater uit Gouda aangevoerd, dat voor een cent per emmer verkrijgbaar werd gesteld.

Onze bijzondere dank gaat uit naar het gerneentebestuur van Stolwijk dat de foto's en prentbriefkaarten beschikbaar stelde.

1. De zuidzijde van het Dorpsplein met gemeentetoren; het dak van de in 1946 afgebroken hervormde kerk is nog gedeeltelijk zichtbaar. Van links naar rechts ziet u een gedee1te van de vroegere grutterij van de familie De Vreugt met woonhuis (thans kapper Van Pelt), drogisterij Plomp (voorheen Natzijl, oudtijds bierhuis), daarnaast de broodbakkerij van de familie Zijderlaan, vervolgens de schilderswoning met werkplaats van de familie Romeijn, thans cafebedrijf Broer. Het huis met de twee ramen was de vroegere woning van burgemeester J.e. Kroon; daarnaast staat een gedeelte van de tegenwoordige .Polderskamer", vroeger koffiehuis Stoppe1enburg, daarna Noomen. De foto dateert van rond 1910.

2. Gezicht op het Dorpsplein met, van rechts naar links, het oude raadhuis, de wagenmakerij van Van Megeren, het oude brandspuithuisje met de drie geblindeerde vensters en geheel links, tussen twee bomen, de oude smederij van de familie Huisman. Het publiek is samengestroomd ter viering van de verjaardag van koningin Wilhelmina.

3. Nog een gezicht op het Dorpsplein. Voor bakkerij Zijderlaan ziet u de wagen, met kap, staan waarmede het brood in de buurten werd bezorgd, Het voormalige koffiehuis van de familie Stoppelenburg is hier in zijn geheel zichtbaar. Rechts ziet u met hekwerk de "Koningin Wilhelminaboom", geplant in 1898.

4. Gezicht op het Dorpsplein rond 1920. Het plein was nog niet bestraat; wei lag er een voetpad van lJsselstenen langs de woonhuizen. Van links naar rechts ziet u het oude raadhuis, de huidige toonzaal van meubelbedrijf Verwaal, de oude broodbakkerij van Van den Berg, het pand van manufacturier Soet (vroeger schoenmaker Bouter), manufacturier Van Arendonk en broodbakker Mastenbroek (thans Boerenleenbank). Geheel rechts staat Jac de Vreugt Gzn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek