Susteren in oude ansichten deel 2

Susteren in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P. Koolen
Gemeente
:   Susteren
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5877-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Susteren in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Aan het initiatief om een uitgave te verzorgen van een totoen ansichtkaartenverzameling, die een kijk geeft op het oude Susteren is door mij, met enthousiasrne, aile mogelijke medewerking verleend.

Ook voor de toekomst is het van bijzonder belang dat zoveel mogelijk documentatiemateriaal op dit gebied bij elkaar gevat wordt in een boekwerkje, Mijn fotoarchief was niet van die omvang dat daaruit deze uitgave samengesteld had kunnen worden, maar aan de oproep aan particulieren om interessante oude foto's beschikbaar te stellen is in voldoende mate gehoor gegeven, zodat het me de aan deze mensen te danken is dat het benodigde aantal afbeeldingen werd bereikt.

In het jaar 714 had Susteren de naam Suestra. Deze naam is nag verschillende keren veranderd. In het jaar 870 werd het Suestre, in 948 Suestra, in 1174 Suestrensis, in 1201 Swestris, in 1219 Sustris, in 1312 Sustren, in 1348 Suestren, in 1367 Zuestren en in 1421 werd het uiteindelijk Susteren. Ook Susteren ontleent zijn naam aan een beek die te Bronshem ontspringt en in 714 Suestra heette.

De gemeente Susteren is een van de oudste plaatsen van ons land. Zo had men in het begin van de negentiende eeuw twee poorten, de Sittarder Poort en de Veurterpoort, van welke de laatste de stad in verband bracht met de kleine voorstad Veurt, die gevormd werd door een enkele straat. In het jaar 1820 werden be ide poorten afgebroken.

In het jaar 1850 had Susteren 1837 inwoners, die als voIgt verdeeld waren: Susteren met de voorstad Veurt 1100, Dieteren 492, Heide 136, Baakhoven en Gebroek 109. En er waren toen ongeveer 250 huizen.

Susteren heeft veel bekendheid gekregen door de Amelbergakerk. Hier in deze abdij is een aantal belangrijke perso-

nen begraven, onder wie: de H. Vastrada, de vrouw van Alberik; haar zoon de H. Gregorius, de H. Albericus, de bisschop van Utrecht een neef van Gregorius. Ook liggen er de lichamen van koning Swentibold, diens vrouw Oda en zijn twee dochters Benedicta en Cecilia, beiden waren abdis van Susteren. Ook de eerste abdis van Susteren, de H. Amelberga, ligt hier begraven.

Het is aan pastoor Hillen te danken dat deze kerk niet geheel vervallen is, want in 1887 verkeerden de torens en de gehele kerk in een onbeschrijfelijke toestand. In het jaar 1887 is men dan ook begonnen met de restauratie van de kerk, die onder leiding stand van L. Fisenne en dr. Cuypers. Naast de kerk, op het marktplein, beyond zich het oude dekanessenhuis. In dit huis woonden de dekanessen van het adellijke stift. In 1915 he eft men deze gebouwen afgebroken. In 1911 werd L. Tijssen benoemd tot pastoor van Susteren. Pastoor Tijssen trof een grotendeels behoeftige bevolking aan; kleine landbouwers met te weinig grond, pendelaars naar het buitenland en veel werkelozen.

Er werd in die tijd uit avontuurzucht en uit armoede veel gesmokkeld. Ret bracht onrust rnee, drankzucht en vechtpartijen. Over de woontoestand in Susteren was men ook al niet te spreken. Zo bestonden nog vele huizen uit vakwerk en leem en deze huizen waren stuk voor stuk broeinesten van allerlei besmettelijke ziekten, die dan ook in ruime getallen voorkwamen.

Pastoor Tijssen ontmoette in Susteren burgemeester Evertz, beter dan met deze voorbeeldige christen als burgervader had pastoor Tijssen het niet kunnen treffen. Zo werd er in 1902 het klooster van de zusters van de H. Vincentius gesticht. In dit klooster was tot 1958 het Groene Kruis gevestigd. Er waren ook een kleuter-, meisjes- en naaischool ondergebraebt

In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit, waar Nederland van gespaard bleef. In dat jaar waren de Staatsspoorwegen nabij de buurtschap Heide overgegaan tot de aanleg van een enorm rangeerterrein, dat een belangrijke rol ging vervullen in de afvoer van de steenkolen van de Limburgse mijnen, die toen tot expansie kwamen. Het rangeerterrein omvatte een gebied van 28 hectare en met zijn 16 sporen werd het een van de graotste van het land. Er verrezen imposante machineloodsen, kantoor- en dienstgebouwen en werkplaatsen voor het onderhoud van locomotieven. Het meest spectaculaire karwei was de aanleg van een tunnel, die de nieuwe verbinding met de buurtschap Heide vormde. Een en ander had tot gevolg dat zich in Susteren veel personen uit aIle delen van het land vestigden, Hierdoor ontstond de nieuwe woonwijk Mariaveld. In 1918 kreeg Susteren er een tweede kerk bij in Mariaveld. Ook in de oude buurtschap Heide, die voordien min of meer geisoleerd was geweest van Susteren-Kom, kwam leven in de brouwerij. Men bouwde er een complex van 52 woningen en dit werd Kavinksbos genoemd. In de woonwijk Mariaveld ontstond al spoedig de behoefte aan onderwijsvoorzieningen. Aan de Marialaan werd een nieuwe school gebouwd, die in 1922 in gebruik werd genomen. In 1930 kwam er de meisjesschool bij, Susteren was twee pannenfabrieken en een steenfabriek rijk, Ten widen van Susteren was de pannenfabriek "Suestra" (1876-1927). Ten noorden lag de pannenfabriek "Excelsior" en richting Dieteren was de steenfabriek .Sint Josef", beter bekend onder de naam de .Renkaovc" (van 192] tot omstreeks 1945). In en random Susteren lagen drie watermolens en in het kerkdorp Dieteren lag een molen.ln het begin van de 1ge eeuw was de molen met huis eigendom van Lambertus Leurs, na zijn dood in 1844 kwam de mol en in het bezit van de familie Vencken. Van de molenaarsfamilie was

Jeanne Vencken de Iaatste bewoonster. De volmolen was in 1852 in bezit van T.H. v.d. Bergh. In 1910, na een boedelscheiding, werd de heer Peters de nieuwe eigenaar. In 1935 werd de molen verpacht aan Koos Derks (molenaar van beroep), die hier tot 1954 als molenaar werkte. In 1972 werd het bedrijf stilgelegd. De mol en van Katsbeck werd in 1894 gekocht door J.M. Custers, die molenaar was op de Poolrnolen te Holtum. In 1979 moest Jan Custers om gezondheidsredenen het bedrijf sluiten. In 1989 werden de kinderen Willern, Hubertina, Hubert en Adolf Custers eigenaar van de watermolen van Dietercn. Willem en Adolf waren de molenaars op deze watermolen. In 1976 werd deze molen verkocht aan de heer P.W.H. Konings, Hij liet het vervaIlen huis met de molen herindelen en restaureren.

Susteren moet rond 1900 een dorstig dorp zijn geweest, want het telde maar liefst zeventig herbergen. Vier plaatselijke brouwerijen hielden de drankvoorraad op peil. Er waren ook twee belangrijke markten in Susteren, namelijk de S1,Catherinamarkt, die op 25 november gehouden werd; uit de verre omtrek trok men dan naar deze veemarkt; en verder was er nog een jaarlijkse warenmarkt, die op de feestdag van S1, Gertrudis, 17 maart, plaatsvond. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn deze markten afgeschaft.

Dieteren heeft te allen tijden dee I uitgemaakt van de gemeente Susteren. Bij Dieteren ligt de Koppelberg, een heuvel die al in archiefstukken uit 1288 voorkomt. Het was vroeger een versterking in de vorm van een burchtheuvel met gracht. Dieteren was vroeger een Gelders "eilandje" in Guliks gebied.

--~

__ J1 __ ~

-.,.

'''''?-;(

?..

II

I

~..o....J I: ,)(),OOO

.?. ..y--::.,--

'UiCĀ£ ~

1. Plattegrond van de gemeente Susteren uit 1866. Susteren telde toen 1925 inwoners,

o

2. De St.-Salvatorkerk, gebouwd tussen 980 en 1050 in vroeg rornaanse stijl, is een van de oudste kerken van Nederland. Oorspronkelijk bezat de voorbouw van de kerk geen twee torens, maar slecbts een middentoren, geflankeerd door twee klcine zijtorentjes, Door de jaren heen zijn dezc twee torens diverse malcn gcrestaureerd en opgebouwd, zodat men twee torens op gelijke hoogte had. Aan pastoor Hillen is het te danken dat deze kerk voor het nageslacht bewaard is gcbleven. Zoals men op deze foto ziet is het Salvatorplein voor de kerk een geliefde speelplaats voor de jeugd van Susteren.

3. Leerlingen van de lagere school te Susteren. Dit is een van de oudste schoolfoto's in dit boekje. We schrijven 23 mei 1910. Bovenste rij: Ber ROUTS, Giel Egidius Geelen, Vic Schepers, Sjeng Meersmans, Sjeng Meuffels (ontvanger), Leo Olivcrs, Willem Huizinga, Mathieu Huizinga, Lambert Jessen (koster) en Mathieu Weyzen. Derde rij: meester Schutgens, Sjeng van 111Oor, Ber Janssen, Sjaak Peters, Bert Errnans, Ber Lamberrnon, Lenard Errnans, Willem Weyzen (met bordje), Math Lamberrnon, Sef Muyres, Sef Denis, Sjeng of Harie Denis en Harie Custers. Tweede rij: Miep Schutgens, Frans Maassen, Beciel Schutgens, Sjeng Krekelburg, Harie Reynen, Harie Swillens, Welter Savelkoul, Frans Errnans, Sjeng Montforts, Willem Voss, Louis RoUTs, Graat Lamberrnon, ? Errnans, Tru Weyzen, Frans Vaassen, Emma Vaassen en Leonie Vaassen, Eerste rij, knielend: Egidius Huskens, Frans Palmen, Pierre Peters, 't . Graat Weyzen, Door Janssen, Graat Weyzen en Egidius Lambermon.

4. Een afbeelding van Mariakerk en klooster, omstreeks 1925. Nog voor de winter van 1916-1917 inzette, vonden de voorbereidende werkzaamheden plaats voor de bouw van deze kerk. De stenen waren afkomstig van de ringoven van Custers aan de Dieterderweg. In het vroege voorjaar van 1917 kon aannemer Herman van Heiden met zijn werkvolk aan de slag; uitvoerder was Sjaak Simons uit Roosteren. De werkploeg bestond uit circa vijftien metselaars en een achttal handlangers. Vaste kern in de ploeg waren de gebroeders Bocken uit Dieteren en Hanssen uit Susteren. De bouw verJiep volgens plan en in 1918 werd de kerk in gebruik genornen, wat vooraf ging aan een feestelijke dag.

5. Dieteren: sehoolfoto van groep 2 uit 1929. Bovenste rij, van links naar reehts: Lies Lamberman, Maria Custers, Maria Ruber, Cato v.d, Winkel, Anna Meuffels, Maria Penders, Maria Schulpen, Jeanne Fiddelers en Truus Larnbermon. Tweede rij: meester Bovendeerd, Maria Rooyen, Neelke Rooyen, Sophie Schulpen, Lies in 't Panhuis, Eis v.d. Winkel, Lena Rooyen, Truke Pustjens, Mia Walsehot, Melanie Schulpen, Maria Mostard, Cato Fiddelers, Maria Pustjens en meester Ramakers. Derde rij: juffrouw Widdershoven, 7, Adam Bilo. Frits Bilo, Frans Ramakers, Jan Ramakers, 10 Ramakers, Miel Blommart, Frits Blommart, Pierre Pustjens, Schulpen, Wil Pustjens, Harie Slangen, Sef Pustjens, Tjeuke Meuffels, Wil Gotsenberg en Frans van Heiden. Vierde rij: Ton Ramakers, Wil Ramakers, .Jef Fiddelers, Col van de Winkel, Jef Custers, Henk Bolderick, Chrit Custers, Jef Meuffels, Wim Otten, Wil Schulpen, Leo Pustjens, Mathieu Slangen, Jan Penders, Penders en Math Slangen. De drie meisjes op de voorgrond zijn Bertha Rooyen, Maria Winteraken en Bet Koolen.

6. De winkel van Pit Masthof in 1934. Als men naar binnen ging, stond men in de winkel van kolonia!e waren en rechts was de ruimte waar men hoeden en petten verkocht. Dit pand lag op de hoek van Kerkstraat en Raadhuisstraat. De twee dames zijn Betje Wackers en Mia Dahlmans, de drie jongens zijn Piet Sanders, Rein Muyres en Evert Maessen.

7. De Raadhuisstraat rond 1930. De straatverlichting begon haar opmars te maken. Deze verlichting hing aan kabels over de straat en was bevestigd aan daken of gevels van huizen. Helemaal rechts is het pand Lambermon. Het pand waar de grote benzinepomp staat is het cafe van 1. Meuffels. Het pand met de trappen was het raadhuis. Hierin waren een postkantoor en een kleuterschool gevestigd. Achter de poort achter de trappen was de .. brandweerkazerne". Het raadhuis werd in de oorlog flink beschadigd en is na de bevrijding gesloopt. In 1940 was men reeds begonnen met de bouw van een nieuw raadhuis. Helemaal rechts het pand van Masthof, waar een bakkerij en een winkel in koloniale waren was. Vele huizen op deze foto zijn gesloopt of verbouwd.

8. Foto, gemaakt in 1926 op Mariaveld. Van links naar rechts, vijfde rij: Jan Murens, Teun Lempens, Wil Philippen, Wil Erens, Harrie Geelen, Sjeng Geelen, Toon Claessen, Gerard Schrans, Harie Bogaard, Toon Geelen en Van Mouw. Vierde rij: Setta Schrans, Mia Bogaard, Tru Sanders, Cornelia Meerten, Josephina Jessen, Greet Jessen, Ida Cleassens, Lena van Neer, Truus de Beare, An Schwillens, Agnes Janssen en Wies de Beare. Derde rij: juffrouw Janssen. Hubert Philippen, Anna Kopmels, Tonnie Deele;;-, Siska Deelen, Anna Janssen, Corie Antonisse, Betje Reiners, Betje van Neer, Anna Bedaf, Mien Bedaf, Doortje Bedaf, Corrie van Mous, Hein Philippen, Sjeng Jongen en meester Coenemans. Vierde rij: Wim Meerten, Janssen, Chris Sanders. Wil Geelen, Jan Philippen, Mathieu Philippen, 7, De Beare, 7,Janssen, Toke Janssen. Gerda Lempens.Jetje Bedaf, Trees Geelen, 7, Jan Meerten, Anton Janssen en Willie Sanders.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek