Tegelen en Steyl in oude ansichten

Tegelen en Steyl in oude ansichten

Auteur
:   Martin A. Michiels
Gemeente
:   Tegelen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6466-5
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tegelen en Steyl in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Inleiding

De ontstaansgeschiedenis van Tegelen vanafhet begin van onze jaartelling is in de vele reeds eerder verschenen boekwerken op vaak vakkundige wijze beschreven. In deze uitgave wil de samensteller u voorallaten zien, hoe het in onze gemeente in de periode van 1900 tot 1960 reilde en zeilde en hoe Tegelen in de voorbije zestig [aren van aanzien veranderde. De in deze uitgave gereproduceerde ansichten - afkomstig uit de collectie van de samensteller - zijn met zorg bijeengebracht om u een boeiend en zo gevarieerd mogelijk beeld te geven van de gemeente Tegelen.

Het is jammer dat vanwege de beperkte omvang van dit boekje en het ontbreken van de betreffende ansichten het niet mogelijk is geweest alle buurtschappen van Tegelen en Steyl aan bod te laten komen.

am niet in herhaling te hoeven treden wil ik in deze inleiding volstaan met een korte omschrijving van enkele belangrijke gebeurtenissen. We beginnen met het jaar 1 81 5 wanneer Tegelen, ook na de grensbepaling van Wenen, door de Pruisen bezet blijft; het grote twistpunt hierbij bleek de door de Pruisen fel begeerde toegang tot de Maas bij Steyl. Pas na veel geharrewar tussen Pruisen en Nederland vond op 24 februari 1817 de offidele overdracht plaats van de gemeenteTegelen aan het Koninkrijk der Nederlanden. In dat jaar telde Tegelen bijna 900 inwoners.

In het jaar 1854 stichtten Hendrik Kamp en Frans Adriaan Soeten een met stoornkracht aangedreven ijzerfabriek, bestaande uit een ijzersmederij en ijzergieterij: het latere Industria, gelegen aan de Maas. Met het in gebruik nemen van de stoommachine als krachtbron begon in het midden van de vorige eeuw in Noord-Limburg de industnele ontwikkeling op gang te komen. Omstreeks die tijd waren er ook ontwikkelingen van infrastructurele aard, die van groot belang bleken te zijn voor de verdere industrialisering van Tegelen. De twee belangrijkste waren het gereedkomen van de weg Maastricht-Venlo-Nijmegen in 1843; en de ingebruikname van de spoorlijn Venlo-Roermend-Maastricht in 1865.

Tegelen telde inmiddels 2200 inwoners toen in Duitsland de onder Bismarck begonnen Kulturkampf in 1875 zijn hoogtepunt bereikte. Hierdoor zagen velen, vooral katholieke geestelijken en hele kloostergemeenschappen, zich genoodzaakt te vluchten. Zo ook pater Arnoldus Janssen, die in dat jaar uitweek naar Steyl aan de Maas in het katholieke en meer tolerante gedeelte van Nederland, waar hij reeds in september 1875 het Missiehuis St. Michael stichtte. Hieruit ontstond in 1889 de congregatie voor missiezusters (de blauwe zusters) en in 1896 de congregatie van de dienaressen van de H. Geest (de rose zusters). De zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Munster ontvluchtten het Duitsland van Bismarck en vestigden zich in

1876 aan de tegenwoordige Waterloostraat te Steyl. Zij begonnen vrijwel direct na hun aankomst met de ambulante gezondheidszorg en openden op 1 augustus 1927 aan de Schoolstraat te Tegelen het nieuw gebouwde R.K. Ziekenhuis de Goddelijke Voorzienigheid. Ook op het gebied van het onderwijs hebben zij vanafhet begin baanbrekend werk verricht. Zo ziet u bij afbeelding 14 het Vredeshuis waar zij a1 in 1877 beg onnen met het geven van onderwijs.

Begin januari 1926 zette de Maas grate delen van Tegelen en Steyl onder water. HoeTegelen er tijdens de watersnood van 1926 uitzag kunt u zien op de zes tot op heden vrijwel onbekende ansichten van fotograafLouis Bongaerts.

Niet aileen in de inleiding. maar ook bij het samensteilen van de teksten bij de ansichten is enkele malen gebruik gemaakt van de gegevens uit het boek "Geschiedenis van Tegelen" door pastoorTh.W]. Driessen. Voor een meer uitvoerige geschiedschrijving van Tegelen en Steyl verwijs ik u gaarne naar dit prachtige in 1952 uitgegeven boek. Tot slot wens ik u veel leesen kijkplezier met het boekwerkje "Tegelen en Steyl in oude ansichten" .

M.A. Michiels

1 In het jaar 1884 kwamen enkele paters en broeders Trappisten vanuit Westmalle (Belgic) naarTegelen en stichtten er op 12 juni 1884 het Trappistenklooster Ulingsheide (voorheen de bouwhoeve "Ulespot"). Op deze ansicht van voor 1900 ziet u het nieuw gebouwde kloostercomplex (nog) zonder kloosterkerk. In de zuidvleugel rechtsmidden, met torentje, was de kloosterkapel ondergebracht. Het kleine gebouw met het spits toelopende dak voor de zuidvleugel is het overblijfsel van de vroegere bouwhoeve. Geheel rechts de zijvleugel met schoorsteen waarin de wijnstekerij en brouwerij waren ondergebracht. De brouwerij,

vanaf 1891 in bedrijf werd in 1943 wegens gebrek aan grondstoffen stilgelegd.

Gistercienserktoster (Troppisten) Tegelen.

Gezicht des Kloosters (Westl<ant.)

Ansicht des lHosters estseite.

2 Op deze prachtige in 1898 verzonden ansichtkaart (vijfluik) in litho-uitvoering ziet u: linksboven het Missiehuis St. Michael in zijn volle breedte, gezien vanaf de Maaszijde; rechtsboven gezicht op Steyl met onder andere de vroegere Rectoraatskerk St. Rochus; links midden het cafe-restaurant met lusttuin van de weduwe P. Roemen. Dit cafe was gelegen aan de Sint-Mtchaelstraat (op de Paer, zie afbeelding 33). Het gebouw rechts midden was vanaf 1890 tot 1904 het onderkomen van de Missiezusters: in oktober van dat jaar betrokken zij het nieuw gebouwde H. Hartklooster in de Berg. Linksonder het St. Josephklooster met Pensio-

naat van de Zusters der Goddelijke Voorzienigheid aan de Waterloostraat. Deze laatste opname is gemaakt vanaf de Maaszijde.

3 Een van de "Tegelsche Kleibergen" omstreeks 1910. U ziet hier een opname van de "Wambachgroeve" van Alfred Russel gelegen op de Hei aan de Kaldenkerkerweg. Van mechanische afgraving met baggermachines was in deze groeve nog geen sprake. De klei werd hier nog gedolven met behulp van schop, kruiwagen en handkar en getransporteerd over verplaatsbare loopbruggen.

4 De onverharde Grootestraat in 1903. In het midden de paardentram komend vanuit Venlo richting Steyl. De paardentractie was in gebruik vanafmei 1888, waarna in november 191 0 werd overgegaan op motorkracht. U ziet verder de na de grate brand van 1898 pas gereedgekomen Sint-Martinuskerk met haar rneuwe toren, het gemeentehuis en tussen de school en de woning van Caspar Laumans de Kamperschuur.

.«, ~., = , ..

Wilbebniea plein,

5 Huis Aen Geneyndt, ook wel villa Teeuwen genoemd. gezien vanuit de lust- en concerttuin van hotel-restaurant Harmonie]. Hekkens (nadien Hub Thissen). Deze ruin was gelegen op de hoek Posthuisstraat / Engerstraat. Deze in 1899 door architect Franssen uit Roermond geheel verbouwde en gerenoveerde villa is het stamhuis van de familie Paulus (1785-1854) enStephanusTeeuwen (1821-1898) en werd tot 1940 bewoond door Paul Joseph Willem Teeuwen (1861-1940). Rechts tegen de zijkant van de villa ziet U een overgebleven deel van het woonhuis zoals dat voor 1899 bestond.Van 1940 tot 1947 werd de villa tijdelijk bewoond door de

familie Bernard Teeuwen. Vanaf 1947 tot aan de afbraak heeft het gebouw nog dienst gedaan als marechausseekazerne en als dagverblijf voor gehandicapte kinderen.

.:

Sroet .::t '[e;e~en.

r

6 Deze ansichtkaart in Jugendstil werd in 1900 met als opdruk "Gruss aus Steil" uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het door pater Arnold Janssen gestichte Missiehuis St. Michael te Steyl. Op de afbeelding ziet u de de dubbele kerk van het St. Michaelklooster van de Maas uit gezien. Deze kaart, als origineel in meerkleurendruk, werd, zoals vele andere kaarten nadien, gedrukt in de voor die tijd zeer moderne Missionsdruckerei, die in

1 876 was gestart met een kleine handpers.

7 Een opname uit 1902 gemaakt aan het begin van de Spoorstraat, met op de achtergrond nog duidelijk zichtbaar het pand van de weduwe Gitmans (de Buus) gelegen aan de Grootestraat. Rechts de rails van de tramweg VenloTegelen-Steyl. De lange stoet bestond onder meer uit de koninklijke harmonie St. Caecilia en de toenmalige gouverneur van Limburg, jonkheer mr. GustafRuijs de Beerenbrouck. De stoet met de gouverneur was op weg naar het kasteel De Holtmiihle voor een vriendschappelijk bezoek aan de kasteelheer mr. [ohan Hendrik Antony van Basten Batenburg. Laatstgenoemde was lid van de Pro-

vinciale Staten van Limburg en gedeputeerde.

8 Deze vrij oude ansichtkaart uit omstreeks 1900 toont u het kasteel De Holtrnuhle, in die tijd bewoond door de familie mr. ].H.A. van Basten Batenburgde Rijk. Volgens pas to or Driessen in zijn boek "Geschiedenis van Tegelen" ontleent het kasteel zijn naam aan de vroegere bewoners van de 14de tot de I 7 de eeuw, namelijk de familie Van Holtmeulen. Omstreeks 1850 werd het kasteel prachtig gerestaureerd door zijn toenmalige bewoner Louis de Rijk, burgemeester van Tegelen van 1852 tot 1862. Rechts zie u, verscholen achter de bomen, nag net een gedeelte van het oude koetshuis met stallen.

/~i

/«.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek