Tegelen in oude ansichten

Tegelen in oude ansichten

Auteur
:   J.T.P. Thissen en J. Bartels
Gemeente
:   Tegelen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1677-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tegelen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

-

~-----~_.~. ~~~.~.- . . ~~,.,;:.

49. De oude pottenbakkerij "de Middelt" was gelegen aan de Aalsbeek, als eerste huis stroomafwaarts vanaf de graan-en oliemolen van de Holtmiihle. Hier was in de eerste helft van de achttiende eeuw de pottenbakker Geurt Driessen gevestigd. Zijn familie in de vrouwelijke lijn bleef er gevestigd tot in deze eeuw. De laatste honderd jaren waren het pottenbakkers uit de familie Hamans afkomstig uit de buurtschap Wickrath, bij de beroemde Cistercienser abdij Kamp-Aldenkamp , niet ver van Rheinberg.

50. Oude Tegelse pottenbakkerskunst. Links een sierbord uit 1791, rechts een tabakspot uit -1870.

51. Het transport van de klei van de groeve naar de fabriek werd sneI gemoderniseed. Hier ziet u de "kleitram" in de buurt van de Zeven Wegen in 1929. De machinist Ties van Maris. Zijn hulpje, Wortelpin, is inmiddels reeds grootvader.

52. De wacht aan de Maas te Steyl in 1914. Bij Henke Leenen op Steyl was in de cerste wercldoorlog cen militaire versterking ingekwar tierd om eventuele aanvallers de overtocht over de Maas te beletten. Deze foto is genomen voor het huis op het bergske ongeveer waar nu winkel en woonhuis LeenenRossel staan. In het midden zit H. Leenen met een van zijn kleinkinderen. Dank zij de uitstekcnde verzorging van de stoere mannen door moeder Gritje, de vrouw van H. Leenen, is de neutraliteit van Nederland "op 't sioenste plaetske " nooit in gevaar geweest.

53. In 1929 en 1931 heeft de Tegelse middenstandsvereniging in samenwerking met de plaatselijke industrie tweemaal een handels- en industrietentoonstelling gehouden in en rond de gebouwen van de St.-Jozefsehool aan de Grotestraat. Deze twee exposities werden een enorm succes, Er werden vele handelsbetrekkingcn aangeknoopt, waardoor vooral de Tegelse industrie in een breder en beter daglieht kwam te staan. Heel Tegelen beleefde deze cxposities als een groot gemeenschapsfeest. U ziet hier het bestuur afgebeeld: van links naar rechts, zittend, voorzitter Antoon Peters, Karel Crcmcrs die de stuwende kracht was van beide exposities en Frans Clabbers; staandc: seeretaris Harry Thissen, Wulrn Martens, Mathieu Stoffels en Jos. Cruysberg.

54. Zelden is Tegelcn zo trots geweest en er is waarschijnlijk nooit zo mooi versierd als in 1921, toen onze koninklijke harmonie Sint-Caecilia de allerhoogste triomf behaalde. Toen was er op cen concours voor elke afdeling maar een eerste prijs te behalen en die prijs werd op het internationale concours te Eindhoven toegwezen aan Sint-Caecilia onder leiding van Paul Guillaume. Onze koninklijke tclde toen 72 musicerende lcden. De grootste concurrent op het concours was de koninklijke harmonie van Thorn, die de tweede prijs behaalde, Zij stond onder Jeiding van de componist-vioJist Max Guillaume, ecn neef van de directeur van de Tegelse harmonie.

1

55. Toen na de herbouw van de Sint-Martinuskcrk in 1900 Sint-Caecilia terugkeerde naar haar zaal in de Po sthuisstraat, die twee jaren als noodkerk had gediend , bleven enige leden van de harrnonie trouw aan hct lokaal van herberg V.d. Broek (poans) waar men twec jaren gerepeteerd had. Er werd een nicuwe harmonic gevormd met de naam "Voorwaarts"; in de volksmond sprak men van de "Staaf' omdat deze vercniging optrad als stafmuziek van de toen bijna 200 leden tellende schutterij "Sint Antonius"

56. In 1883 kreeg Steyl weer een rnuzikale vercniging "Vriendenkring" nadat de fanfare Concordia, meer bekend als de "Steyler Schraag", in 1868 ten gronde was gegaan, De zangers werden in 1883 gerecruteerd uit de schutterij "St. Sebastianus" die sinds 1872 te Steyl bestond. Het "Steyler zankverein" beoefende eertijds de zang- en toneelkunst, Thans is het een welbekend zangko or.

57. Het Tegelse symphonieorkest "Mignon" in 1919. Het T.S.O. gaat door voor het beste amateurorkcst van Nederland. De oprichting had plaats op 22 februari 1910, in de zaal Th. Crcmers-Cuypers (den Bats) toen Grotestraat 22, nu op nummer 76. De eerstc repetities werdcn gehouden onder lei ding van directeur lac. Bongaerts. Reeds voor de oprichting van Mignon was er een orkest bestaande uit vijf leden van de tamilic Feyen, dat geheel in Mignon werd opgenomen en er de kern van was.

58. De mannenzangvereniging "Excelsior"- werd opgericht in november 1894 in cafe Jos. Houba. De eerste oprichters waren de heren P. Bartels, A. van Alem en de gebroeder s Th. en H. Nooten. Het eerste bestuur werd gevormd door de heren: P. Bartels (voorzitter), Herm. Houba (2e voorzitter), Th. Nooten (secretaris), Joh. Vossen (penningmeester) en W. Cremers, Th. Aarts en A. Flos (bestuursleden). Dcze verenigingg leidt tot op de huidige dag een zeer bloeiend bestaan. In de laatste jaren mocht "Excelsior" Nederland tweemaal vertegenwoordigen in Berlijn, waaruit blijkt tot welk hoog peiJ dit "Zankverein" opgeklommen is. De foto dateert van 1931.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek