Termunten in oude ansichten

Termunten in oude ansichten

Auteur
:   H.G. Dik en H. Doornbos
Gemeente
:   Delfzijl
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4071-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Termunten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Met dit boekje nam u "Termunten in oude ansichten" ter hand. Van harte hopen we dat u met p1ezier de foto's uit vroegere jaren zult bekijken, de bescheiden teksten - meer woorden mochten er jammer genoeg niet worden gebruikt - met be1angste1ling zult 1ezen en dat het boekje goede diensten gaat bewijzen bij het beantwoorden van de vraag, hoe alles hier eenmaa1 was. Binnen het raam der mogelijkheden van deze zeer gewaardeerde uitgave, verzorgd door de Europese Bibliotheek, is het geschetste bee1d van onze gemeen-

te en gemeentenaren, gelegen tussen ongeveer de jaren 1900 en 1930, onvolledig. Misschien kan in de toekomst op eenzelfde wijze aandacht worden besteed aan de tijd na 1930, waardoor ve1e herinneringen blijyen bewaard. Dank zijn we verschu1digd aan de velen die hun fotomateriaal wilden afstaan en aan degenen die bij de verzamelde foto's ook nog hun verhaal wilden vertellen. Aan de heren R. Dallinga en A. Smedes te Wagenborgen, zijn we dank verschuldigd voor het verzamelen van een groot deel van het materiaal.

Woldendorp

1. Het cafe Geertsema op de hoek van de A.E. Gorterweg en de Heemweg, links op de foto, werd aan het eind van de oor1og in 1945 totaal verwoest. Op dezelfde plaats stond voordien ook een cafe, waarvan de kastelein Jan Alberts Geertsema de opkamer beschikbaar ste1de voor het houden van gemeenteraadsvergaderingen en het verrichten van werkzaamheden door de schout, secretaris en assessoren. Rechts zien we de oude hervormde pastorie.

2. Het "Huis der Gemeente" had vele gezichtenl Een korte periode was dit het cafe van Pieter Leeuw - toen het eerste huis ter plaatse en op de foto links - en verplaatste de gemeente haar zetel naar Terrnunterziil. Dit viel - misschien met helemaal toevallig samen met de grootste bloeitijd van de veenkoloniale zeilvaart, toen Ziel nog ,,'t Golden Zieltje" was.

WOLDENDORP

3. Later kwam, vooral ook door aandrang van bewoners uit Wagenborgen, het gerneentelokaal weer op een centrale plaats te Woldendorp terug: in het huis van kastelein Drenth - het latere cafe Bouman, Dijkstra en Vieregge met de lindebomen ter weerszijden van de voordeur - die zijn cafe voor dit doel vertimmerde. De aan de gemeente in bruikleen gegeven kamer bleef buiten de aanwezigheid van het college of raadsleden ter beschikking van de kastelein zodat er, behalve de welsprekendheid van de raad, ook die van de rederijkerij viel te beluisteren.

Woldendorp

Gemeentehuis

4. Nadat eerst nog in het vorige cafe een kamer met wachtkamer was gehuurd, werd de op de vorige foto duidelijk zichtbare schuur, liever gezegd, "doorrit" gekocht en afgebroken, Op deze plaats werd in 1923 een echt gemeentehuis gebouwd. Gedurende de benardste oorlogsjaren was in dit gebouw het distributiekantoor gevestigd. Evenals het ernaast gelegen voorgaande "Huis der Gemeente" werd ook dit gebouw bij oorlogshandelingen in 1945 totaal verwoest.

5. Spoedig na het bouwen van het vrij sobere gemeentehuis werd het gemeenteapparaat steeds omvangrijker en werd de administratie z6 groot, dat ze aileen nog maar in de raadzaal paste. In 1942 werd een naar de eisen van die tijd nieuw gemeentehuis geopend. Ben gebouw dat in 1945 het lot van aile voorgangers zou delen en zwaar beschadigd het bevrijdingslicht aanschouwde. Ret werd nadien tot het huidige gemeentehuis herbouwd.

6. De raad - veertig jaar geleden - in een nog andere wereld geeonfronteerd met andere problemen dan de raad-van-nu en met een heel andere mentaliteit. Hun namen zijn nog Diet vergeten omdat het - ieder op zijn eigen wijs - persoonlijkheden waren die hun stempel drukten op Termunten in haar geheel en bovenal op de eigen politieke gelederen, De oud-bestuurders zijn van links naar reehts: G. Kuiper, J.W. Bos, H. Huizinga, secretaris J.J. Lijfering, A. Veentjer, burgemeester J. Siderius, J. Vos, J.O. Bosker, J. Noordhoff, K. Oosterwold, R. Voorthuis en H. Poortinga.

7. Het Termunterzijldiep, genoemd naar de Termunter Zijl van 1601 en in die tijd gegraven, doorkruist de gemeente van zuid naar noord. Bi] Seheveklap komt het kanaal het Termunter gebied binnen. Het zag er daar vroeger anders uit dan nu. De Heemweg werd ook door het Hondhalstermaar - wij zeggen ,,'t Grootmoar" - doorsneden en het gezapig verkeer tussen Woldendorp, Wagenborgen en Nieuwolda moest met een seherpe boeht twee bruggen passeren. De huidige brug ligt links van de toenmalige brugwachterswoning, De oude boerderij van de familie Everts stond met het vooreind vlak aan het diep.

,"

Uitg. J . Ij lk &. <';0.

8roet uit Jermunterzijl.

8. Wanneer wij stroomafwaarts naar Wartumerklap gaan passeren we, zoals de schippers en "scheuvellopers" vroeger, de plek waar het vroegere "Wit Roeske" stond. Van deze beroemde pleisterplaats, waar geen vergunning op de deur stond maar waar weI jenever te koop was, konden we helaas geen foto bemachtigen. Over de Wartumerklap heen zien we nog de oorspronkelijke bebouwing langs het Zijldiep; het tichelwerk van I. Nijhoff (later van B.G. Derksema), waarvan de branderij, sinds lang een landbouwschuur, slechts over is.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek