Terneuzen in oude ansichten

Terneuzen in oude ansichten

Auteur
:   P.J. Baert
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2902-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Terneuzen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

~ ..?

j f

,

,

I

.i

.i ..? ,.

J .a

J

.?

-

oJ

.J

j

9. De winter van 1928-1929 is zeer streng geweest. Mede doordat de vaart was gestremd door de bouw van de brug over de Middensluis, was het kanaal daar spoedig een prachtige ijsbaan. De ijsclub spande zich in voor het organiseren van wedstrijden, Op de foto zien wij die ijsbaan, met Terneuzen op de achtergrond. Ook op de leiding achter het Java werden wedstrijden georganiseerd. Op 20 februari vond daar zo'n wedstrijd plaats. Enige uitslagen waren: meisjes tot 10 jaar: 1. J aantje Verbiezen, 2. Francina v.d. Stichel, 3. Corrie Hamelink. Jongens 11 tot 13 jaar: 1. Dom Dooms, 2. Pieter Leunis, 3. Adolf Breepoel. Jongens 14 tot 16 jaar: 1. K. Dees, 2. Nico Klaassen, 3. Johan Dhont.

10. De Vluchthaven gezien vanaf de middenkanaalarm, met rechts het zogenaamde eiland en links de vestingwallen, die daar in 1836 werden aangelegd. Het eilandje ontstond bij de aanleg van de vestingwerken. De Vluchthaven, die ook "het Balkengat" werd genoemd, werd in 1836 als vestinggracht gegraven. In 1881 werd deze gracht geschikt gemaakt als ligplaats voor schepen. In 1884 werd ze uitgediept en verbreed, zodat de op de Ioto afgebeelde haven ontstond. Rechts op de achtergrond ziet men de kalkloodsen die de heer Platteeuw daar in 1906 liet bouwen. Op die plaats werd later de betonfabriek "De Hoop" gesticht. Op de voorgrond ziet men onder de steigertjes de balken liggen, die dikwijIs als speelplaats werden gebruikt door de jeugd.

Terneuzen, Vluchthaven met Tramstation.

11. Nog. een beeld van de Vluchthaven, eveneens gezien in de richting van de oostelijke kanaalarm, maar dan rond 1922, Links ziet men de tram op het emplacement. Dit werd aangelegd op de plaats waar voorheen de vestingwal had gelegen, die in 1910 werd afgegraven. Op de achtergrond de trambrug over de oostelijke kanaalarm, die in 1917 werd gebouwd en die in 1940 en 1944 werd opgeblazen. Het station van de Z.V.T.M. werd in 1922 gebouwd aan het emplacement, Het werd later tot woonhuizen verbouwd, die nog aanwezig zijn. Rechts ziet men de schoener van de firma Van Rompu liggen. De Vluchthaven werd gedempt in verband met de bouw van de nieuwe sluizen. Op de plaats waar de schoener ligt werd de weg aangelegd vanaf de Axelsedam naar de nieuwe binnenvaartsluis.

12. De Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Maatschappij werd in 1911 opgericht. Door overnarne van verschillende, reeds bestaande tramverbindingen verzorgde ze vanaf begin 1918 vrijwel aile personenen vrachtvervoer door geheel Zeeuwsch-Vlaanderen. Door de komst van de tram werden veel gemeenten uit hun isolement verlost. Het personen- en postvervoer yond vanaf die tijd op vastgestelde tijden plaats. Ook het goederenvervoer, vooral het vervoer van suikerbieten, was zeer belangrijk. Te Sas van Gent en Terneuzen werden in totaal vier bruggen gebouwd voor de verbindingen over het kanaal, Na vernieling door het oorlogsgeweld werden die bruggen na 1944 niet herbouwd. Op de foto een tramstel op het emplacement, met op de achtergrond de trambrug.

TERNEUZEN

?

Oostzijde v h Kanaal ml Axelbro~

13. De Schependijk in 1909, gezien vanaf de gedeeltelijk afgegraven vestingwal van bastion VI. Geheel rechts ziet men de kolenschuur van Van Rompu. Op die plaats werd het Rijkskantoorgebouw gebouwd. Daarnaast is het huis van de ingenieur van Rijkswaterstaat zichtbaar. Op die plaats werd het Gewestelijk Arbeidsbureau gebouwd. Links ziet men de Schoolweg en achter cafe "La Belle Vue" is de molen aan het Molenzicht zichtbaar, met links daarvan de molen aan de Markt. De oude Axelsebrug zorgt hier nog voor de verbinding over het kanaal. Op de achtergrond ziet men de bomen van de vestingwallen rond het Schietterrein.

TERNEUZEN. Panorama.

14. De oostelijke kanaalarm met de Schependijk, rond 1924 gezien vanaf "De Hoop". Rechts de trambrug die in 1918 in gebruik werd genomen en die in 1940 door de geallieerden werd opgeblazen. Na herstel werd deze brug in 1944 nogmaals opgeblazen, maar toen door de Duitsers. Na deze laatste vernieling werd ze niet herbouwd. Geheellinks ziet men de toegang tot de Vluchthaven. De molen die men ziet, is die van het Molenzicht. Hij werd in 1932 afgebroken. Na ingebruiknerning van de nieuwe sluizen werd deze kanaalarm afgesloten door de Axelsedam. Op de plaats van de Schependijk werd de weg aangelegd vanaf de Axelsedam naar de binnenvaartsluis,

TERNEUZEN

Schultershofstraat

15. De Sehuttershofweg in 1907, gezien vanaf de Tramstraat. Geheel reehts cafe "Het Schuttershof" van de heer Hamerlinek. Hierin werd later de kolenhandel van gebroeders Hamerlinek gevestigd, Op de aehtergrond de houten kolenschuur van Van Rompu. Op die plaats begon men in 1959 met de bouw van het Rijkskantoorgebouw. Geheel links liggen hopen suikerbieten, die daar ieder najaar werden opgeslagen voordat ze in schepen werden verladen naar de fabrieken te Sas van Gent. De boven de huizen zichtbare bomen staan op de vestingwallen.

-'

TERNEUZEN

Rosegracht

16. De Rosegracht, gezien vanaf de Herengracht. Rechts de woning van de ingenieur van Rijkswaterstaat en links van de daarbij behorende tuin, de woning van de sluismeester van de Kleine of Oostsluis. Daarnaast de woning met winkel van Hamelink. J. Tollenaar open de daar op 2 oktober 1889 een winkel in scheepsbenodigdheden. Links het kolenmagazijn van Adriaanssens-Buisrogge. Hier werd in mei 1968 het nieuwe politiebureau in gebruik genom en. Op de plaats van de ingenieurswoning werd het Gewestelijk Arbeidsbureau gebouwd. De naam Rosegracht, die aan deze straat werd gegeven, is een hommage aan ingenieur Rose van Rijkswaterstaat.

17. Bij de installatie van de 2e korpschef van het gemeentelijk politiekorps, die op 1 maart 1927 in dienst trad, werd deze foto van het korps gemaakt. Staand van links naar rechts: J.e. Sol, A.J. Hage, G.W. Verbiezen, B. v.d. Wal, L. Bierens, M.A. Kwaak en A.M. Verpoorte. Zittend: W. van Doorn, korpschef M.C. Hack en J. Witte. Nadat op 21 november 1886 Cornelis Klaassen als Ie ambtenaar van gemeentepolitie was aangesteld werden op 1 juni 1890 Reinhout Kurvink, op 15 maart 1892 Jacobus Pijpelink, op 18 juni 1892 Jacobus Hamelink en op 15 juli 1897 Jacob e. Jolijt aangesteld, met de aanstelling van laatstgenoemde bestond het korps in dat jaar dus uit vijf man, van wie Klaassen de korpschef was. In de loop der jaren werd het korps geregeld uitgebreid, totdat in 1927 de sterkte tien man bedroeg.

18. Het buitensluishoofd van de Oostsluis met links de bomen van het Schietterrein (vestingwal van bastion III) en rechts daarvan die van bastion IV. Op de voorgrond rechts de ingang van het vissershaventje. De bouw van de Oostsluis of Kleine Sluis werd in 1826 aanbesteed. Ze was bestemd voor de kleine binnenvaart. Ze werd voor de scheepvaart gesloten nadat, in 1968, de nieuwe binnenvaartsluis in gebruik was genom en. De hier zichtbare buitenhaven werd daarna gedempt en het sluishoofd werd geheel afgebroken. Ongeveer op de plaats waar men hier de sleepboot ziet varen werd een parkeerterrein aangelegd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek