Terneuzen in oude ansichten

Terneuzen in oude ansichten

Auteur
:   P.J. Baert
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2902-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Terneuzen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

: ?..? -"_ -. :~ -; --: .. ~.'

29. De Grenulaan rond 1903, gezien vanaf de Sehoolweg. Links de vestingwal van bastion VII. Hier werd later de Sehependijk aangelegd, De meeste huizen aan de Grenulaan zijn oorspronkelijk gebouwd als huizen voor militairen. Het was een lange rij lage huisjes vanaf de Korte Dijkstraat tot bij de boeht aan de Tholensstraat. Deze straat werd geheel aangelegd op gronden van de heer Grenu, zodat de herkomst van de naam van deze straat zeker niet onduidelijk is! De straat was indertijd veel smaller en er lag een pad langs de bomen dat was bestrooid met schclpen. Hierdoor werd deze straat lang het Sehelpenpad of Sehulpenpad genoemd.

~er. Eeuzen

Tholenstraat

l:it2:ave van de Geedkoone Winkel Ter Neueee

30. De Tholensstraat kort na 1900, gezien vanaf de Grenulaan. In 1875 kreeg de heer Tholens toestemming om hier huizen te bouwen en een straat aan te leggen, Men ziet dat het lange rijen lage huisjes waren. Deze werden later in vele gevallen herbouwd of opgebouwd. Ze werden gebouwd in het lage deel van Terneuzen, dat was ontstaan toen het kanaal werd gegraven. Rechts op de voorgrond ziet men de werkplaats van timmerman-aannerner Mielcn. Links woonde vroeger oud-wethouder Van Hoek.

TERNEUZEN.

VlooswijkstTaat.

31. De Vlooswijkstraat (links) en de Schoolweg (rechts), rond 1905 gezien vanaf de Grenulaan. In 1908 kreeg de heer Van der Peijl toestemming om het huisje in het midden af te breken en daar een woning met winkel te bouwen. Dit perceel werd nadien overgenomen door de heer De Jonge, die er zijn slagerij in had. Later vestigde de heer Kaijser er een groentewinkel in. Aan het eind van de Vlooswijkstraat ziet men aan de Noordstraat de kleine winkel van bakkerij Koene-Bliek. Op de Schoolweg staan hier nog aan beide kanten born en. De weg werd to en ook wei het "kleine Schulpenpad" genoemd.

32. Het gebouw waarin thans de handelsonderneming van A.C. van der Peijl aan de Schoolweg is gevestigd, werd indertijd als garage voor de Z.V.T.M. gebouwd, Dit is niet het eerste bouwwerk dat op die plaats staat, hoewel het vorige er weI heel anders uitzag. Het was het kruitmagazijn, dat behoorde tot de vestingwerken die in 1830-1839 werden aangelegd. Dit gebouw lag achter de vestingwallen van bastion VI, aan de Schoolweg. Deze weg was vroeger voor het verkeer afgesloten en er stonden aan beide kanten born en. Het kruitmagazijn werd in 1916 gesloopt, waarvan deze foto werd gemaakt. Uiterst links is de molen aan het "Molenzicht" zichtbaar, met daarvoor de huizen aan de Schoolweg. Rechts op de achtergrond zijn de daken van de huizen aan het Schuttershof te zien.

33. De vrijwillige brandweer, gefotografeerd op het Schietterrein bij het Java. De vrijwillige brandweer "Luctor et Emergo" werd op 18 maart 1889 opgericht, nadat J. Wiskerke en Arie H. Donze het initiatief daartoe hadden genomen. In het midden staan de leidinggevende brandbestrijders. Het zijn de heren Ribbens, J. Donze, J. Taze1aar en J. Wiskerke. Op de bok van de eerste wagen staat Dirk de Witte. In maart 1914 werd tot ontbinding van dit brandweerkorps besloten.

34. Op 22 juli 1930 werd in cafe ,,'s Lands Welvaren" door de gezamenlijke winkeliers een vereniging opgericht, die het organiseren van winkelweken tot taak zou hebben, Voorzitter van deze vereniging werd A. v.d. Bruele, terwijl de overige bestuursleden waren: J. Donze, I. Fonteijn, Joh, de Haas en A.F. Mannaert. De eerste winkelweek werd van 25 tot 30 augustus 1930 gehouden. Deze winkelweek kreeg de naam "Terneuzen Klimop". Op woensdag 27 augustus werd een reclamestoet georganiseerd. Van deze stoet werd deze foto nabij de oude Axelsebrug gemaakt. Op de achtergrond ziet men de optocht over de Rosegracht in de richting van de Axelsebrug trekken.

Neuzen wagen met wachters en Eerewacht ,

35. Bij de volgende winkelweken nam men de Neus als kemthema. Men had zich tevens tot doel gesteld een Neuzenmonument op te riehten. Hiervoor werd het "Nosefonds" ingesteld. In de optoehten die tijdens de winkelweken werden georganiseerd, werd een reclameton meegevoerd, die diende voor het inzamelen van gelden voor het opriehten van het Neuzenmonument. Daarbij werd tevens de Neuswagen meegevoerd, een symbolisehe hulde aan het werk ' der voorvaderen. Op de voorgrond was het water van de Sehelde uitgebeeld met een hoog oplopende golf, waarboven de Neus veilig uitstak, De achterzijde werd gesloten door een uitbeelding van dijkverdediging met perkoenpalen, bewaakt door twee dijkwerkers.

36. Nadat van 1930 tot 1935 verschillende winkelweekacties waren gevoerd, werd het idee om een braderie te organiseren uitgewerkt. De medewerking van de winkeliers was vrijwel algemeen en het succes bleef dan ook niet uit. De braderiedagen gaven Terneuzen steeds een feestelijk aanzien en ze trokken belangstellenden uit de verre omgeving, Men presteerde het zelfs om met de Z.V.T.M. een overeenkomst te sluiten, waardoor de bewoners van Zeeuwsch-Vlaanderen voor een dubbeltje naar Terneuzen konden reizen. Ook de winkeliers van de Nieuwstraat, Dijkstraat en Vlooswijkstraat deden hun best om kopers te trekken. Een van de vele poorten stond in 1937 op de Vlooswijkstraat. Op de foto zien wij veel oude bekenden, die in die tijd zaken deden in die buurt.

l.i"i.tg:lve van de Goedkoope Winkel Ter neuxeu,

37. De Herengracht in 1902, gezien vanaf de Rosegracht. Links is een deel van de woning nummer 12 in aanbouw, die inmiddels is afgebroken voor nieuwbouw. In het midden ziet men de De Jongestraat en rechts de molen aan de Markt. Daar waar men de De Jongestraat ziet, was oorspronkelijk een smalle zijtak van het kanaal, met aan het eind daarvan een spuisluis. Deze sluis was een waterkering tussen de oude gemeentehaven (thans de Markt) en genoemde zijtak van het kanaal. Nadat deze zijtak in 1871 was gedempt, werd daarop de De Jongestraat aangelegd. De huizen aan de rechterkant van de De J ongestraat werden later vergroot of opnieuw gebouwd. Enige tijd geleden werden ze gesloopt, evenals het mooie huis uiterst rechts, om plaats te maken voor een nieuw bankgebouw, dat nog zal worden gebouwd.

R. K. H UlP- KERK . in de :- huur '.n den h",,.r J.8.DI)(g· ?.. £K / An d" 00.1 N~.t- SLrlS tf' TER"£UZEN.v an dm 3· Or EM6tR 18++ tot en met Jw I~- DICDOl!R 18~.

38. De rooms-katholieke hulpkerk, die van 3 december 1844 tot 12 december 1849 was gevestigd in de schuur van I.B. de Meijer nabij de Oostsluis. Deze hulpkerk stond ongeveer op de plaats waar thans het gebouw "Pro Rege" staat, aan de De Jongestraat. Links van de schuur ziet men de oude staakmolen. Deze werd in 1853 vervangen door een stenen molen, waarvan de wiekloze stomp nog aanwezig is. Het huisje links van de molen is de latere slagerswinkel van Van der Bent. Door de opening ziet men de rnasten van de schepen die aan de kaai liggen, ter plaatse waar nu de Markt is. De watergang is een overblijfsel van de oude vaart naar Axel. Na demping van deze watergang werd hier de De Jongestraat aangelegd. Op het riool staat een gebouwtje, dat bij het sluisje behoorde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek