Terneuzen in oude ansichten

Terneuzen in oude ansichten

Auteur
:   P.J. Baert
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2902-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Terneuzen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Noord.straat - TER NE -:T,EN

49. De Noordstraat rond 1916, gezien vanaf de Lange Kerkstraat in de richting van de Vlooswijkstraat. Uiterst links het Molenzicht, met daarnaast de woning van gebroeders Taze1aar, waarin J.P. Taze1aar, veel later; zijn radiozaak vestigde, Rechts is nog juist een dee1 van de zaak van coiffeur Van Eijsden zichtbaar, met daarnaast cafe ,,'s Lands Welvaren" van De Vries-Adriaansen. Verder de winkels van Van Sprang (thans Bos), fotograaf Elzinga (thans Krijger), M. de Jonge (Ververs), rijwielhande1aar A. Standaert (Jamin), fotograaf D. But en, op de hoek Noordstraat-Vlooswijkstraat, schoenhandelaar Moggre (thans C.J. Naeije-Verstraeten), De man met de hond is, voor zover bekend, de heer De Feijter.

50. In 1894 werd de firma Gebroeders Tazelaar, handel in ijzerwaren, opgericht. Op 27 mei 1898 werd de eerste steen gelegd voor haar winkel aan de Noordstraat 19. En zie welk een bijzonder mooie voorgevel dit pand kreeg! Helaas moest het etalagedeel later worden gemoderniseerd, zodat het mooie van dit perceel nu niet meer zo in het oog springt. Deze foto is wel op een goed moment gemaakt, met kar en paard van een vrachtrijder of klant voor de deur. Links van de winkel is de woning van de gebroeders J ohan en Arie Tazelaar.

51. Kort na beeindiging van de Eerste Were1doorlog deden geruchten de ronde, dat Belgie aanspraak maakte op Zeeuwsch-Vlaanderen. De Zeeuwsvlamingen reageerden heftig en in aIle gemeenten werden anti-annexatiecornites opgericht. Hevig werd er geprotesteerd door het uitsteken van vlaggen en het bij de grens plaatsen van borden met opschriften die niet konden worden misverstaan. Voor een grote demonstratie vertrok een groot aantal afgevaardigden uit e1ke gemeente naar Den Haag. Voor deze gelegenheid werd het Zeeuwsvlaams volkslied gecomponeerd. Toen het gevaar was geweken, werden grote feesten georganiseerd. Terneuzen vierde op 22 augustus 1919 feest. Een voor die gelegenheid opgerichte boog aan de Vlooswijkstraat zien wij op deze foto.

52. De westelijke vestinggracht (de Veste), met op de achtergrond de vestingwallen van de bastions VIII en IX (het wandelpark) en in het midden daarvan de poterne. De Veste was een voor visliefhebbers geliefkoosde plaats. Tussen de begroeiing was het een ideale plaats om rustig met de hen gel te zitten wachten op een grote paling. In de winter was het een mooie ijsbaan, die beschut lag tussen de hoge wallen. Aan het wandelpark hebben veel Terneuzenaars goede herinneringen overgehouden, want het was vooral de jeugd die daar 's avonds "een wandeling" maakte. De poterne was de plaats waar de firma Ribbens brandbare stoffen bewaarde.

53. De oude wacht en de Sassepoort (rechts), gezien vanaf het wandelpark. Op de achtergrond de Middenkanaalarrn, met daarachter rechts de in 1818 gebouwde rnolen aan het Molenzicht. Achter de wacht de rooms-katholieke kerk aan de Korte Kerkstraat. De poort en de wacltt behoorden tot de vestingwerken die in 1833-1839 werden aangelegd. Kort nadat men in 1961 een aanvang had gemaakt met de bouw van de nieuwe sluizen, werden deze bouwwerken gesloopt. Op deze plaats kwam de buitenhaven van de nieuwe binnenvaartsluis. Op de plaats waar men het kanaal ziet, werd de weg aangelegd vanaf de Scheldekade naar de nieuwe sluizen.

54. Toen een aanvang werd gemaakt met de werken die moesten worden uitgevoerd voordat met de bouw van de nieuwe sluizen te Terneuzen een aanvang kon worden gemaakt, moest de bekende Sassepoort worden opgeruimd, omdat daar ongeveer de buitenhaven zou worden aangelegd. De Sassepoort was een dee I van de vestingwerken die na 1830 rand Terneuzen werden aangelegd. Het was de doorgang in de wallen van bastion VIII. Voor de poort lag de houten brug over de vestinggracht, die hier is afgebeeld. Na de opheffing van de vesting Terneuzen kwam de brug buiten gebruik en de weg vanaf de (toen) nieuwe sIuis naar de stad werd omgelegd rand de poort. Op de brug wandelt Leuntje de Bree (de weduwe L. van Fraeijenhoven-de Bree).

Terneuzen

Weg naar het Nieuwe Kanaal

55. Dit is de weg die van het buitensluishoofd van de oude zeesluis naar het oude kanaal liep. Links is de Sassepoort met brug en een deel van de vestingwal (het wandelpark) zichtbaar. Rechts op de voorgrond het kantoortje van de waterklerken van de diverse cargadoors uit Temeuzen. Rechts daarvan is, op de achtergrond, de molen aan het Molenzicht zichtbaar. Deze weg werd na de Tweede Wereldoorlog zeer verbreed en aan het verkeer aangepast. Nadat in 1961-1962 de werken voor de bouw van de nieuwe sluizen waren aangevangen werd alles, wat nog over was van het oude, opgeruimd. Op deze plaats werd het buitensluishoofd van de nieuwe binnenvaartsluis gebouwd.

'.

56. Een foto die op 4 oktober 1906 werd gemaakt van de Hoekse brug, die toen in aanbouw was. Deze brug werd gebouwd toen de nieuwe kanaalarm werd gegraven naar de in aanbouw zijnde zeesluis. Deze brug, die in de volksmond "de brug van Ko Notebaart" werd genoemd, was gelegen ter plaatse waar later de Terneuzense Scheepsbouw Mij. werd gevestigd. Ze vormde de verbinding tussen de toen ontstane separatiepunt en de nieuwe westelijke kanaaloever. Deze foto werd gemaakt van laatstgenoemde oever. Op de achtergrond ziet men de bomen van Terneuzen. Vrijwel alle verkeer van en naar Terneuzen maakte gebruik van deze brug. Bij de inval van de Duitse troepen, in 1940, werd de brug door de geallieerden opgeblazen en ze werd niet herbouwd. Vanaf die tijd ging het verkeer over de brug die over de zeesluis lag.

57. Een deel van de Zeven Huisjes, een gehucht, dat lag aan de westzijde van het kanaal, ongeveer tegenover het Zuider- en Noorderdok. Aan het eind van deze huizenrij beyond zich lange tijd een overzetveertje, dat met een roeiboot werd uitgevoerd. De overzetter bracht de passagiers naar de noordelijke punt van het Noorderdok, vanwaar men, via de spoorbaan, naar de Baandijk kon lopeno Nadat de werken voor de kanaalverbreding in 1961-1962 een aanvang hadden genom en, moesten de bewoners uit gaan zien naar een nieuw woonoord, omdat alles moest verdwijnen om plaats te maken voor het nieuwe kanaal.

58. Toen in 1922 de zuidelijke kanaalhaven was voltooid, bouwde de firma Nolson daar een grote loods. Dit werd later de loods van "Scheldeveem". Hierin werd het katizout opgeslagen, dat met zceschepen uit Zweden en Denemarken werd aangevoerd. Het kalizout, dat een erg vaste massa was geworden, werd later losgehakt en fijngemalen, waarna het in balen van honderd kilo werd verpakt. Deze foto werd rond 1935 gemaakt van de ploeg van Janus Hamelink. Men ziet rechts de hoop kalizout en links de gevuldc zakken, die klaar liggen voor vervoer naar de landbouwers. Op de voorgrond staat Marien v.d. Wege bij zijn kruiwagen. Links ziet men Daan de Rijke het eerste karretje voortduwen, M. Loof de tweede kar en Michielsen de derde. Naast de derde kar loopt P. Koch met een kruiwagen en achter hem volgt D. Versluis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek