Terneuzen in oude ansichten

Terneuzen in oude ansichten

Auteur
:   P.J. Baert
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2902-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Terneuzen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. In 1934 werd te Terneuzen een wieJerbaan aangeJegd bij de MoJendijk, op de pJaats waar later de ZuidlandschooJ werd gebouwd. De jeugd werd hierdoor gei'nspireerd en velen zag men spoedig op de racefiets. lets ouderen begonnen serieus mee te doen en reeds na de grote wedstrijd van 21 juli vond er een wedstrijd pJaats tussen Rorneijn, Van Houcke, A. Breepoel, Leunis en Jolijt uit Terneuzen, Klaassen uit Sluiskil en Vereecke uit Zaamslag. De jongeren streden op de polderwegen achter Noten. Bovenstaande foto werd in 1934 gemaakt van de junioren. Wij zien daarop veel oude bekenden. De renners zijn, van Jinks naar rechts: Fons Breepoel, Willem Baert, Gijs Kramer, Arie van Driel, Hermie Hartog, Arie Hoornaert en Bernard van Opdorp.

70. Op 15 mei 1882 werd het aanleggen van oesterputten in de buitengronden voor de Noordpolder aanbesteed. Het geheel werd door een dijk omwald en een stenen duiker werd gemaakt voor het doorlaten van Scheldewater. Na herhaalde initiatieven tot exploitatie blevcn de putten later ongebruikt liggen, totdat de heer Vermast rond 1935 het initiatief nam om er een zwembad van te maken. Het "Zeebad Schelde", zoals het werd genoemd, bestond uit drie bassins, waarvan een zwembassin van 40 x 85 meter, een kinderbassin en een kanovijver. Op de achtergrond is het consumptiegebouwtje zichtbaar. De kleedhokjes bevonden zich achter de fotograaf. Door de oorlogsomstandigheden werd het bad gesloten en het werd niet heropend. Op precies dezelfde plaats werd later het huidige zwernbad aangelegd.

71. De oostelijke waterleiding met de wallen van het oostelijk bolwerk, gezien vanaf de zeedijk, ter hoogte van de plaats waar thans de watertoren staat. Uiterst reehts is de vestingwal van bastion III, waaraehter het Sehietterrein lag en waar thans de watertoren staat. Op de aehtergrond de wal van bastion IV. Aehter deze wallag het oude Java. Tussen beide wallen ziet men een laag gedeelte. Als men nu op de plaats van de fotograaf staat, dan ziet men op de plaats van het water de nieuwe verkeersweg. Uiterst reehts staat de watertoren en daaraehter het ziekenfondskantoor. Ongeveer op de plaats waar het lage deellag, staan nu de twee flats "De Veste" en daaraehter ligt het Julianaziekenhuis. Links op de aehtergrond werd de nieuwe rotonde aangelegd.

72. De ijsbaan, die was gelegen naast de Bedekte weg, liep vanaf de Zuidbeer (nabij De Hoop op het punt Tramstraat-Schuttershofweg) tot de Provincialeweg (Axelsestraat, nabij de Dekkerstraat). Ze was vierhonderd meter lang en ze was op 1 december 1893 voor gebruik gereed. Op de achtergrond zijn de huizen van de Dekkerstraat zichtbaar. Links ziet men toeschouwers op het dijkje langs de Bedekte weg. Rechts het consumptiegebouwtje, waar de chocolademelk en ander lekkers ter beschikking van de schaatsers waren. Aan de andere kant van de Bedekte weg was nog een ijsbaan. Dat was de vestinggracht en ook daar werd volop geschaatst. Met prikkelbakjes werden wedstrijden gehouden. Dit was de ijsbaan voor hen die geen toegangsgeld konden betalen, maar minder pret hadden ze zeker niet.

Ter

Jan Steenbergenlaan,

73. De Van Steenbergenlaan, rond 1927 gezien in de riehting van het Schietterein (vestingwal van bastion III). De bouw van deze woningen van de woningbouwvereniging "Werkmansbelang" werd op 13 april 1920 aanbesteed. Rechts op de achtergrond zien we de bornen op de vestingwal. Op die plaats werd de watertoren gebouwd. Deze woningen werden opgeruimd toen het Java in 1968-1972 werd gesloopt. Reehts (niet zichtbaar) bevond zich de leiding waardoor het overtollige water van de Otheense kreek werd afgevoerd. Na dernping hiervan werden daar de twee flats van de woningbouwvereniging gebouwd ("De Veste"). Reehts op de voorgrond verrezen enige gebouwen voor onderwijs.

74. Het oude Java rond 1916, met rechts de Steenkamplaan en op de achtergrond daarvan de Dr. Buijzestraat. In het midden cafe "Juliana" van de heer Bal en links daarvan de Schoollaan. Links op de voorgrond het huis van het hoofd van school C, dat later het Bureau Maatschappe1ijke Zorg werd aan Schoollaan 10. Achter dat huis ziet men school C, waarvan de bouw op 21 juni 1892 werd aanbesteed. Achter de Schoollaan ziet men de bomen aan het Schietterrein. Op de voorgrond de plaats waar de oude wacht heeft gestaan en waar later de winkel van Laurens werd gebouwd (thans Z.V.H.). Op de school en enige huisjes na aan de Schoollaan en Steenkamplaan werden alle huizen op het Java van 1968 tot 1972 gesloopt.

75. De grote of eerste vestingbrug, in 1912 gezien vanaf het Ravelijn, nadat de Axelsepoort reeds was gesloopt. Deze brug lag op de plaats waar later het plantsoen aan de Van Steenbergenlaan werd aangelegd. Ze Jag achter de Huizingabank, tussen de winkel op de hoek Axelsestraat-Van Steenbergenlaan en het verbindingsstraatje tussen de Van Steenbergenlaan en de Steenkarnplaan. De poort stond op de plaats van dat straatje, Links is nog een deel van de vestingwal aanwezig en rechts is die wal reeds afgegraven. Links van de brug bevindt zich de rnilitaire wacht. Op die plaats werd later de winkel van Laurens gebouwd op de hoek Schoollaan-Steenkarnplaan (thans Z.V.H.).Links van de wacht rijst de rnolen aan het Molenzicht op. Recht achter de brug de woning van de ingenieur van Rijkswaterstaat aan de Rosegracht.

T er Neuzen. 1xelscheslraal.

76. De Axelsestraat omstreeks 1927, gezien vanaf de Axelsebrug. Uiterst links cafe ,,'t Schippershuis", Op die plaats werd later het Rijkskantoor gebouwd. Op 9 mei 1913 werd het aanleggen van een weg aanbesteed vanaf de Axelsebrug tot de latere Leeuwenlaan. Deze weg, de Axelsestraat, kwam te liggen op dezelfde plaats als waar de Provincialeweg lag, die in 1833-1839 verviel door de aanleg van de vestingwerken. Achter cafe ,,'t Schippershuis", juist voorbij de Schoollaan, zien wij de kruidenierswinkel van Van Overbeke, die in 1917 werd geopend (thans de winkel van Hamelink). Rechts de rijwielzaak van Mannaert (thans Faas). Tot enige jaren na de Tweede Wereldoorlog bleef dit beeld vrijwel ongewijzigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek