Tinaarlo in oude ansichten

Tinaarlo in oude ansichten

Auteur
:   L. Warners
Gemeente
:   Zuidlaren
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4829-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tinaarlo in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Niet meer te herkennen ...

Deze foto werd genomen in 1915. Het boerderijtje van de familie Bonder stond aan de Schooistraat 5. Het huis (we kunnen nu niet meer van boerderij spreken) is in de jaren tachtig geheel verbouwd. Ret woongenot is natuurlijk nu veel beter geworden, maar de sfeer van het oude boerderijtje is toch weI gedeelteIijk verdwenen. Op de foto staan van links naar rechts: Homan Bonder en Roelof Bonder, beide zonen van Jan Bonder en Niessien Sans. De dochter Hillegien Bonder staat naast haar ouders. Opvallend is de hoofdbedekking van Niessien.

Albert Bonder, een zoon van Jan, bewoonde later de boerderij. Hij was getrouwd met Annechiene Doorten en zij hadden twee zoons, Jan en Jannes.

Het voorhuis werd in 1953 verbouwd en in 1972 werd het boederijtje verkocht aan de familie Kremer. In de jaren tachtig heeft de familie A. Brouwer het geheel verbouwd. Op het ogenblik wordt het huis bewoond door de familie Waszink.

32. Van piano's naar touringcars ...

De produktie van piano's nam in 1921 bi j de firma Alb. Hahn zo toe, dat er gezocht werd naar een grotere fabrieksruimte. Op de Achterste Brink in Zuidlaren (naast de Prins-Bernhardhoeve) stond de niet meer in gebruik zijnde tramremise. Deze twee loodsen werden gekocht en over de weg naar Tinaarlo vervoerd. De firma Alb. Hahn had tegenover het N.S.-station inmiddels een terrein gekocht en daar werden de loodsen achter elkaar geplaatst. In 1922 concentreerde zich daar de fabricage van piano's.

In 1931 werd Huize "Fenix" naast de fabriek gebouwd en verhuisde de familie Hahn naar Vries-Zuidlaren. In 1933 brandde de villa af en werd herbouwd. De crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog deden de produktie van piano's slinken.

De familie Hahn was zeer actiefin het verzet. De heren G. Hahn en Alb. Hahn stierven in 1944 in Neuengamme. In de oorlog werd de gehele inventaris vernietigd. Organisation Todt werd in de fabriek gehuisvest.

In 1949 fabriceerde men toch weer 250-350 piano's per j aar. Helaas werd de produktie in 1966 in Tinaarlo gestopt. Opvallend is, dat de familie Hahn nooit van Tinaarlo sprak, maar altijd Vries-Zuidlaren als woonplaats aangaf. De heer Hahn is jarenlang raadslid van de gemeente Vries geweest. Ook gaf hij zondagschoolles in Tinaarlo. Op het ogenblik rollen er geen piano's meer uit de fabriek, maar zeer moderne touringcars van de busonderneming "Rapide". Naast de fabriek, rechts op de voorgrond, het stationskoffiehuis Brands.

33. "Landkolonie".

In 1892 werd de stichting "Het Hoogeland" opgericht. Het was een vereniging tot christelijke verpleging van bedelaars en landlopers. Deze verpleging is in de loop der jaren heel erg veranderd. De heer W. Endendijk, directeur van "Filadelfia" van 1937 tot 1947 omschreef het als voIgt: "Het waren oude mensen met een bewogen leven achter zich of onvolwaardigen zonder maatschappelijke toekomst, die in 1937 "Filadelfia" bevolkten. Het zijn jonge mensen met nog een leven v66r zich, die nu, in 1947 op "Filadelfia" en "Heidenheim" aan hun toekomst werken." In het begin woonden er dus op , ,landkolonie" , zoals , , Filadelfia" in de volksmond genoemd werd, veel daklozen, later meer voorwaardelijk veroordeelden, voorwaardelijk in vrijheid gestelden en andere maatschappelijk ontspoorden, echter aIleen jongemannen.

"Arbeid heeft een genezende werking." Uitgestrekte tuinen lagen achter het hoofdgebouw en "Filadelfia" bracht veel groente naar de veiling. In de oorlogsjaren ging de heer D. Barelds, die toen aan de Esweg woonde, wel met paard en wagen naar de veiling. Ook kon men meer de industriele kant op. In de vroegere kapel was namelijk een matrassenfabriekje. Ook heeft men hier weI speelgoed voor een speelgoedfabrikant gebeitst en gelijmd.

Op het terrein heeft ook een boerderij gestaan. In 1971 brandde echter de kapschuur af en toen heeft men de laatste vijf koeien ook maar van de hand gedaan.

Op de foto ziet u een kerkje met een toren. In dit kerkje was later de matrassenfabriek. De toren is afgebroken voor 1937.

Yoor 1972 reed men bij Simon Koops (nu familie R. Boerma) de es in, kwam langs "Filadelfia", dan over een houten brug over het Noord- Willemskanaal naar de weg Assen-Groningen.

34. Het Natuurpark te Tinaarlo - nu het Villapark.

"Vele lezers zullen zich herinneren, dat op de lagere school de kennis van Drenthe werd bijgebracht door middel van een schoolplaat, waarop ter linker zijde een hunebed voorkwam; voorts een slingerende zandweg en op de achtergrond wat zandverstuivingen en bosschen. Een kudde schapen met scheper en hond illustreerde de verlatenheid en eenzaamheid van het landschap.

De afwisselende schoonheid van dit landschap werd ontdekt door de thans overleden Groningschen Hoogleeraar Prof. Dr. A. van Veldhuizen. Deze natuurliefhebber wist enige perceelen bosch, weide- en heidegrond in zijn be zit te krijgen en noemde deze bezitting "Adderhorst". (In zijn boekwerk "Op en om Adderhorst" vertelt de hoogleraar over de historie, flora, fauna en volksgewoonten van deze streek). Het heideveld op de voorgrond kreeg aanvankelijk nog geen bestemming, WeI waren er verschillende plannen. Zoo is er een plan geweest voor een kindersanatorium en later voor een tuindorp. Het bleef echter bij plannen, totdat Mr. Molhuysen, toentertijd Burgemeester van Vries, het initiatief nam tot een plan, dat wel tot uitvoering kwam. Het heideveld werd door de Nederlandsche Heidemaatschappij in werkverschaffing herschapen in een natuurpark van ongemeene bekoring. De heideplassen werden uitgediept tot vijvers; breede zandwegen werden aangelegd, terwijl de heide gedeeltelijk werd beboscht op zodanige wijze, dat fraaie doorkijken ontstonden tusschen de beboschte gedeelten." (Uit een oud tijdschrift.)

In het park werd een aantal zomerhuizen gebouwd op een terrein van Y4 tot een Y2 ha. De architect J.H. Emck ontwierp de villa's en verzorgde ook geheel of gedeeltelijk het interieur van de woningen: 1933 - De Zwaluw; 1934-1936 - De Blauwe Reiger; 1937 - De Berkenhof; 1939 - De Kabouter.

Op de foto ziet u "De Kabouter" .

Ais u nu door het Villapark wandelt, dan herkent u deze plek zeker niet. De bomen zijn nog klein, de brug over de vijver is verdwenen en het huis is in 1966 afgebrand. Het Villapark is nu min of meer een bos geworden.

De villa werd bewoond door de familie De Vrieze. De heer C. de Vrieze was leraar Frans aan de HBS in Groningen. Mevrouw De Vrieze woont er nu nog, februari 1989.

De hal van de villa schijnt op een aantal mensen een diepe indruk gemaakt te hebben. In die hal hing namelijk een spreuk en sommige Tinaarloers kennen die spreuk nu nog uit hun hoofd. Hier, bij Constantijn de Vrieze; Zijdt Gij een vriend, wees welkom. Zijdt Gij het niet, keere weerom.

35. Van zwembad naar ijsbaan.

Het zwembad in Tinaarlo was vroeger een heuvelachtig terrein. Dat is op de achtergrond nog duidelijk te zien. In deze steile zandafgravingen broedden toen honderden oeverzwaluwen, een vogeltje, dat nu zeldzaam geworden IS.

Kleine boeren probeerden met het vervoeren van het zand een beetje bij te verdienen. Deze afgraving ligt in het zwembad, daar waar het kinderbad was. Met paard en wagen werd het zand naar de andere kant van de weg gebracht. Daar ligt nu dus de ijsbaan. Hier werd het opgeslagen en later gebruikt voor het aanleggen van wegen, het verstevigen van de spoorbaan enzovoort. De Nederlandse Spoorwegen werden toen de Maatschappij genoemd, vandaar de oude naam Maatschappijgat voor de ijsbaan. Later werd het zand aangevoerd met kipkarren. Veel zand is in de jaren dertig gebruikt voor het aanleggen van het "Woltjer spoor" in Groningen.

Op de foto, van links naar rechts: een opzichter, onbekend, Meine Kruithof, vermoedelijk A. Nijdam, op de wagen Hendrik Koops en Lucas Odding.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek