Tubbergen in oude ansichten deel 1

Tubbergen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G. Oude Vrielink
Gemeente
:   Tubbergen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4472-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tubbergen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Tubbergen. De tegenwoordige Gaarderstraat. Een smalle zandweg, waarop de schimmel van Evers (de Gaarder) loopt en op wiens rug de goede Sint menig jaar door het dorp gereden is. Op de plaats waar deze boerderij stond staat thans het nieuwe gerneentekantoor en zal ook het gemeentehuis gebouwd worden. Het schilderstuk waarnaar deze foto gemaakt is, bevindt zich in particulier bezit te Tubbergen en geeft met haar korenmijten en bomen een prachtig beeld van het landelijke van dorp Tubbergen, hetgeen nog tot na de Tweede Wereldoorlog zo gebleven is.

TUBBERGEN. Oranjestraat-

34

De Oranjestraat te Tubbergen. Daturnsternpel 1923. V roeger was het "De Koffiesteeg" welke in 1908 tot aan de dokterswoning werd verhard. Ook werden in dat jaar verse hillende bornen die rond "de bleeke" stonden, verkoeht. De bleek, waarop men op deze foto nog textiel kan zien liggen, werd in 1823 aangelegd. V 661' het doktershuis staat de burgemeesterswoning (met rieten dak). Op de voorgrond de dubbele politiewoning. In 1866 brand en aan de Koffiesteeg aeht woningen af. De gemeente besehikte toen over een defeete brandspuit voor handkraeht. Aan deze bleek stond ook het huisje van Korven-Sien,

Tubbergen. Openluchtspelen werden te Tubbergen gehouden in 1923 en 1929. In 1929 werd opgevoerd: .Kinderen van enen vader" hetwelk door de toenmalige kapelaan Overmars geschreven was naar de boeken van Karl May. Het stuk werd in "De Haar" dicht bij het dorp, 9 maal opgevoerd en telkens voor plrn. 1500 mensen. Het gehele spel werd door de plaatselijke bevolking gespeeid en de vele paarden die nodig waren kwamen uit aIle delen van de gemeente. De opbrengst zou worden gebruikt voor de zusters van het St.Jozefgesticht. Op deze foto uit 1929 ziet men v.l.n.r. H. Tasche - H. Booyink - J. Eppink - G. Veltman en B. Lohuis. Geheel rechts op de achtergrond ziet men de schietbaan t.b.v. de Burgerwacht Tubbergen en de Vrijwillige Landstorm.

35

36

De Eerw. Zusters Franciscanessen uit Thunen (DuitsI.) hebben in het jaar 1932 een bescheiden bejaardenhuis opgericht aan de Oranjestraat, het St.-Jozefgesticht, in een gedeelte van de woning van blauwverver-koopman J. H. Vos. In oktober 1932 betrokken de eerste ouden van dagen het huis. Op deze foto, welke enkele jaren later gemaakt is ziet men o.a. v.I.n.r. (staande) Aleida Rikhof Manderveen, Hermina Slutken (Kuperan-mina) Tubbergen, Siena Klaassen Albergen. (Zittend) Sanna Oude Belt, Krikkenvrouwleu (gezusters Oude Vrielink) als allereersten opgenomen in het huis op 17 oktober, vrouw Kroeze.

Dorpsstraat Tubbergen omstreeks 1925. Links de woning van Naats (Lenferink) de blauwverver. Daar is nu de nieuwe schoenenzaak gebouwd van Ad. Lenferink. Rechts op de voorgrond het huisje van de gezusters Hartman, verderop Derksen en Pinners, welke laatste ook een blauwververij dreef, Op het eind ziet men de sigaren- en papierwinkel van Oude Reimerink. Voordien woonde er ter Heine (Peulnk-bets) die een cafe had. Thans staat daar de manufacturenzaak van Voorhuis.

37

38

Een dagelijks beeld uit vroeger tijd. De herder met zijn koppel schapen. Op deze foto uit 1925 ziet men de schaapherder Hilbertsjans (G. J. Lansink geb. 1869 overl. 1941) van Hilbert (thans Elferink) aan de es, met zijn schapen op het Hilbertsveld terwijl hij zijn onmisbaar gereedschap "de kloetenschop" bij zich draagt. Momenteel zijn de schapen met hun herder geheel en de heidevelden grotendeels uit de gemeente Tubbergen verdwenen.

Dorpsstraat Tubbergen vanaf cafe Brokelrnan. Rechts het oude postkantoor, alwaar Smits kantoorhouder en brievengaarder was. Op 6 oktober J 928 is het huidige postkantoor aanbesteed. Daarnaast de woning van Mensink (mootsnieder), toen nog van Jansen. Rechts van de toren Kaufmann, manufacturier die met ,,'n pak" (stalen) de boer op ging. Links van de kerk: Lenferink (Batsboer), slager Bekker, alwaar voordien Wolters de sigarenmaker woonde. In 't oude huisje vooraan woonde Mej. Franken (Modenmeejken) naaister. Links daarvan (op de foto niet zichtbaar) woonde Mussen-sienke (rnutsennaaister). Op de plaats van Moden-meejke was later de werkplaats van Handlogten en thans het warenhuis Mensink. Datumstempel 1908.

R. K. Kerk - Tubber en.

Tubbergen

t c at

40

Dorpsstraat Tubbergen uit plm. 1910. Links het winkelpand van Kemperink (de Krester) welke toen en nog vele jaren daama een groot aantal winkel waren voor zijn huis op de straat uitstalde. Midden op de foto het huis van Koopmans en Kloppert) nu ter Beek. Koopmans was directeur van de eerste melkverwerkingsfabriek "La Neerlandia" in Tubbergen. Deze fabriek stond links van zijn woning, aan het begin van de .Koffiesteeg'' thans Oranjestraat. Een wagen met melkbussen beladen staat op deze foto nog voor de fabriek. De fabriek is aangekocht door Koopmans (Derksbakker) welke het in 1927liet verbouwen tot winkel-woonhuis en bakkerij. Op de achtergrond rechts cafe Eysink, het oude raadhuis en de kroeg van Kuperan (Slutken).

Fleringen. De eeuwenoude Kroezeboom - vanwege haar kroezeride vorm zo genoemd - is wei met recht een baken. Het is weI de bekendste boom uit de gehele omgeving. Elke nazomer wordt onder deze boom nog een oogst-danklof gehouden. In 1943 is er een nieuwe kapel gebouwd van Bentheimersteen en eikenhout. De boom met enkele aren grond er omheen is eigendom van de R.K. kerk Tubbergen als erfenis van Jhr. Von Bonninghausen. Bij het zien van deze foto uit 1930 kan men zich een beeld vormen van de tijd toen de R.K. eredienst voor 1795 officieel verboden was en de mensen samenkwamen in deze omgeving voor het houden van erediensten en waarvoor ze bericht kregen van de z.g. Klopjes.

41

Huize Herinckhave, Tubbergen btj Alemlo

42

Huize Herinckhave te Fleringen, Foto uit 1910. Oorspronkelijk het bezit van het geslacht Vlederingen. In 1457 wordt Grubbe beleend met Herinckhave, vandaar de nog gebezigde naam ,,'t Grobbenhoes". In 1723 trouwde een Grubbe met een dochter van Von Bonninghausen welke in 1742 het tegenwoordige Huis liet bouwen. In de nacht van 8 juni 1959 is het hoofdgebouw grotendeels door brand verwoest. In de linker bouwschuur is een prachtige huiskapeJ. Het 80 ha. tellende landgoed was vroeger een waar lusthof. Het geheel is thans overgedragen aan de Kastelenstichting welke van plan is het te restaureren en er een waardige bestemming voor te vinden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek