Udenhout in oude ansichten

Udenhout in oude ansichten

Auteur
:   P.J.M. Wuisman
Gemeente
:   Tilburg
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2874-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Udenhout in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Waar de oude wegen van Oisterwijk naar Loon op Zand en van Berkel naar Helvoirt elkaar kruisen, daar vindt men Udenhout. Dit kruispunt is altijd het hart van Udenhout geweest. In vroeger jaren yond men er de kapel en de school en in het midden van de vorige eeuw bouwde men daar ook het raadhuis en -iets verderop - een nieuwe kerk. Landbouw en bosbouw waren altijd de belangrijkste middelen van bestaan. De voornaamste produkten van de landbouw waren rogge, haver en boekweit. Het achtervoegsel "hout" in de naam der gemeente duidt op de aanwezigheid van verschillende bossen in de omgeving .? In de veertiende eeuw al worden houtverkopingen verrneld, terwijl U denhout een der centra werd van de klompenmakerij. Een andere bron van bestaan yond men in.de schoenmakerij. De Jigging van U denhout nabij de Langstraat en Oisterwijk is daar beslist niet vreemd aan. Daarnaast ontstonden in de vorige eeuw aan de zuidkant van degemeente een tweetal steenfabrieken, waarvan er een ook thans nog in bedrijf is.

Lang IS het aantal mwoners ongeveer gelijk gebleven, In de tweede helft van de vorige eeuw schommelde dit tussen 2.300 en 2.500, terwijl dit getal in deze eeuw groeide tot bijna 4.000 in 1930. Udenhout is altijd een rustig dorp geweest, slechts opgeschrikt door een ramp, zoals in 1852, toen in een enkele nacht zeventien woningen afbrandden of door een feest, zoals in 1897, toen de oudste inwoner lOOjaarwerd.

Het is dan ook niet te verwonderen, dat men deze rust opzocht voor de vestiging van een tweetal inrichtingen voor zwakzinnigen: Huize Assisie nabij de buurtschap Biezenrnortel voor mannelijke en Huize St.-Vincentius aan de Schoorstraat voor vrouwelijke patienten,

Nabij dit laatste gebouw vindt men het kasteel De Strijdhoef, door baron Van Dopff in de achttiende eeuw gebouwd en nog altijd een der markantste gebouwen van Udenhout.

Dit boekje hoopt de lezer en kijker een beeld te geven van U denhout in grootvaders tijd, van ongeveer 1880 tot 1930. De volgorde der afbeeldingen is bepaald door een wandeling, die bij het kruispunt aanvangt, de lezer vervolgens voert door de Kreitenmolenstraat en vandaar via de Biezenmortel, over de Groenstraat naar de Slimstraat. Na een bezoek aan Den Duin en de Schoorstraat belandt men tenslotte weer op het kruispunt. Helaas konden niet van alle punten in deze route geschikte afbeeldingen verkregen worden. Waar inde tekst huisnummers zijn vermeld, werd de huidige nummering gebruikt.

Hierondervolgt een verantwoording van de herkomst der gebruikte afbeeldingen. De eigenaars ervan en vele anderen ben ik dank verschuldigd voor hun bijdragen.

Gemeente Udenhout: foto's nr. 1,2,3,10,11,12, 18, 19, 22,29,30,32,36,37, mevrouw J.J.M. Pijnenburg-Bertens: Uf. 4, 5,8,15,21,23,25,26,27,31,38; C.C.M. v.d.

Bersselaar: nr. 0, 7,13,14,24,28; Eerwaarde Broeder Dionysius nr. 16, 17; P.R.F. Huenges: nr. 33 en omslagfoto; mevrouw G.G. v.d. Brand-Melis: nr. 20; A.P.W. Oerlemans: nr, 35; A.H. Verhoeven, nr, 9; Koninklijke Harmonie: nr. 34.

1. Op het kruispunt stond vroeger de Udenhoutse kapel, die in 1648 overging in handen van de hervormden. In 1788 werd de oude kapel afgebroken en vervangen door het kerkje dat hier is afgebeeld. Hendrik Verhees maakte de plannen voor dit godshuis en baronesse Van Dopff, kasteelvrouwe op De Strijdhoeflegde in 1789de eerste steen. Nade Franse tijd slonk de protestantse gemeensehap dermate, dat het kerkje zelden meer werd gebruikt en onder andere dienst deed als raadzaal. Het raakte hoe langer hoe meer in verval en werd tegen het eind van de vorige eeuw gesloopt. Geheel reehts ziet men de zijgevel van het raadhuis,

2. De Udenhoutsedorps- en later gemeentebestuurders vergaderden vroeger voornamelijk in de kerk of in een der lokalen van de school. Eerst in 1849 werd beg onnen met de bouw van een eigen raadhuis. Architect was de Bosschenaar A. van Veggel, en aannemer P. Daniels uit Tilburg. In 1850 werd het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Uitbreidingen en verbouwingen vonden plaats in 1906 en 1924. Op de achtergrond ziet men de Slimstraat en de muziekkiosk. Deze laatste werd in de o orlogsjaren 1940-1945 afgebroken.

r:

)~"H 5$1: I, :.!:~rlh~_ ' .. I

~ ... -

- .

/ )

/ ,

3. De Kreitenmolenstraat ontleent haar naam aan de reeds in de veertiende eeuw vermelde Kreitenmolen. Nadat de spoorlijn Tilburg-'s-Hertogenbosch was aangelegd en Udenhout in 1881 een eigen station kreeg, werd de naam van deze straat veranderd in Stationsstraat. De oude naam is echter weer in ere hersteld. Tijdens de mobilisatiejaren 1914-1918 had men vanaf het kruispunt dit gezicht op de Kreitenmolenstraat. Links ziet men hotel Sweens.

4. De oude boerderij van Bertens in de Kreitenmolenstraat. Het was een hoeve van het Brabantsezgn.langgeveltype, die in 1911 werd verbouwd en in 1960 werd afgebroken. Afgebeeld is de oorspronkelijke toestand van voor 1911. Op deze plaats vindt men thans de Boerenleenbank.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek