Ureterp in pake en beppes tijd

Ureterp in pake en beppes tijd

Auteur
:   B.L. Hoeksma
Gemeente
:   Opsterland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5884-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ureterp in pake en beppes tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Sinds de jaren twintig werd hier al georganiseerd aan sport gedaan. Voetbal werd een van de favoriete sport en. De moeilijkheid was altijd om hiervoor een geschikt terrein te vinden. Vele boeren waren veel te wijs met hun land om dat voor de voetbalsport beschikbaar te stellen. Aanvankelijk werd dan ook begonnen op een stuk onontgonnen heidegrond aan de hoek van de Mounleane en de Beakendyk. Later werd er gespeeld achter cafe Van der Molen, maar dat terrein was eigenlijk veel te klein. Ten slotte kon een perceel weiland worden gehuurd van H. Nieuwdam. Zijn zoon speelde uiteraard ook mee! Dat terrein lag waar nu de Mounestrjitte en Fugelliet in het uitbreidingsplan Noord liggen.

Toen kwam het voetballen echt goed op gang. Zelfs de vaders van de spelende jongens kregen het te pakken en speelden als veteranen het spel mee. Het was vaak een komisch gezicht als het veteranenelftal in actie kwam. Sommigen speelden gewoon met de lange onderbroek onder de sportbroek! En ze hadden een weeklang stijve spieren als ze een wedstrijd hadden gespeeld!

Maar de huur werd opgezegd en de club (inmiddels v.v. Presto genoemd) moest weer omzien naar een ander terrein. N a lang zoeken en informeren kon een terrein gehuurd worden van W. Aardema, waar nu de volkstuinen achter het pand van dokter Stelma liggen.

Bijgaande foto toont een elf tal enthousiaste jongens die de voorbode werden van v.v. Presto. Staande, van links naar rechts: Douwe M. Oosterbaan, Haaije 1. Bouma, Sietse 1. Bouma, Jeen Haanstra en Jan F. van der Ploeg.

Tweede rij: Gjalt H. Nieuwdam, Gurbe van der Woude en Hille A. Nieuwdam. Voor, zittend: Jan 1. Bouma, Piet Wester en Bonne de Boer.

Ze konden toen nog echt "met de pet ernaar gooien"!

17. De Griene Brege werd in 1920 de vervanger van de oude Tsjerkereedsdraai. Het wegverkeer begon door de ontwikkelingen in de omgeving en de toename van het gemotoriseerde vervoer steeds meer ruimte te vragen. Er werd veel heidegrond in eultuur gebraeht en de vraag naar terpaarde en kunstmest nam toe. Dat moest vanaf de va art vervoerd kunnen worden. Ook vanuit de Kompenije gingen veel stemmen op voor een verbinding met de Ureterper vaart.

Het heeft tot gevolg gehad dat in 1920 de Tsjerkereed werd verhard. Daar er vanaf de vaart ook een verharde weg werd aangelegd naar Drachtster-Compagnie (nu nog Verbindingsweg genoemd), moest er logischerwijze een brug over de va art komen. Dat werd dus de Griene Brege, zoals hij door de aanwoners werd genoemd.

N aast de brug, aan de oostkant van de Tsjerkeleane, werd een opslag gemaakt met een loswal. Daar was het altijd een drukte van belang. De beurtsehippers Van der Wal en Valk uit Bakkeveen lagen hier elke week te lossen of te laden. Voor de schippers was deze opslag ook guns tiger dan die aan de Kettingwyk; ze konden zich dan de vaart heen en terug door deze wijk besparen. De melkbussen staan hier aan de loswal op vervoer te waehten.

De grote boerderij van Bareld Rienks van der Meer was al jaren verdwenen. In hetgeen er nog van stond woonde Anne van der Meulen. N a de wegverharding was ook de bebouwing aan de Verbindingsweg op gang gekomen. Over de brug ziet men al verseheidene woningen aan die weg staan. Het huis reehts van de brug werd bewoond door Kl. Keuning en was gebouwd naast de manufacturenwinkel van R.R. de Boer. Hij had tevens een depot van de C.A.E, waarvoor Johannes Bijker de streek op ging om bestellingen op te halen. De bestelde goederen werden dan door voerman Weis met paard en wagen thuis bezorgd.

Aan de noordkant van de vaart, riehting Vallaat, woonde Willem Doornbos, van beroep schoenmaker en barbier. Daarnaast was hij leedaanzegger en voorganger bij de begrafenisvereniging. Hij was een bijzondere man, die altijd "in" was voor de een of andere grap. Het was altijd oppassen met hem om er niet tussengenomen te worden, vooral op zaterdag tijdens de grote seheerbeurt.

18. De voetbalvereniging Presto was in 1933 al gepromoveerd van de 3e naar de 2e klas van de F.v.E. en succes bleef volgen. Deze foto werd gemaakt in 1938, toen het eerste elf tal onder de enthousiaste lei ding van aanvoerder Roel Keuning kampioen werd van de 2e klasse D van de FVE.

Doordat er verschillende van deze jongens waren gekozen om mee te spelen in het Friese FVB-elftal, werden ook diverse wedstrijden van dit elf tal in Ureterp gespeeld; wel een teken dat er capaciteiten bij deze jongens waren.

De spelers in dit elf tal waren, staande, van links naar rechts: Jan Kruit, Jannes van der Ploeg, Roel Keuning, Ate de Vries en Jappie Keuning.

Knielend: Theun de Vries, Haaije J. Bouma en Hendrik Huitema.

Zittend. Homme Huiterna, keeper Sietse Piekeboer en Piet van der Ploeg.

Ook het bestuur en elftalcommissie kwamen mee op de kiek. Van links naar rechts: Jacob Hoeksma, Bastiaan Aardema, Tjeerd Spa, Jacob van Zanden, Jacob Haagsma en Tjeerd Huitma.

Dat het terreinprobleem altijd een rol heeft gespeeld, blijkt uit het feit dat reeds in 1927 door Plaatselijk Belang bij de gemeente erop werd aangedrongen om een sportterrein beschikbaar te stell en. Maar dat lOU nog 25 jaar moe ten duren!

19. De openbare lagere school aan de Weibuorren in 1932.

Op deze plek werd al in 1829 een school gebouwd. Vele honderden Ureterpers hebben in de loop van 130 jaar op deze plek lezen, schrijven en rekenen geleerd. V66r de Franse tijd (1795-1813) was onderwijs een aangelegenheid van de kerk. Vandaar dat een onderwijzer toen ook koster, doodgraver en voorzanger was. Na de Franse tijd moest het dorp de kosten dragen voor het bouwen van een school. Zo werd in 1874 voor de bouw van de school op de foto een geldlening uitgeschreven onder de belasting betalende inwoners van Ureterp. In 1876 werd deze school, voor 275 leerlingen, in gebruik genomen. Hoofd was meester Allershof, een zeer bekwaam en kundig man, die geweldig veel voor het onderwijs en ook voor de landbouw heeft betekend. De woning voor het hoofd werd aan de overkant van de weg gebouwd.

Na 1900 kwam een terugslag in het aantalleerlingen, doordat het bevolkingsaantal terugliep en door stichting van de christelijke school aan de vaart. De Skoalleane of Skoalreed, zoals hij eerst genoemd werd, heeft zo zijn naam te danken ami deze scholen.

Het beeld van deze foto is volledig verdwenen. Voorbij de Skoalleane was in 1932 alles nog grasland. De eerste woning was die van dokter H. Minkema, die zich in 1925 in het dorp vestigde. Het huis is nog net te zien. Met de woningen van Wobbe Kramer en Rienk van der Leest waren dit de enige tot aan de Mounestrjitte.

Over het schoolplein heen gezien ontdekt men nog de kap van de korenmolen, die in 1925 van de wieken was ontdaan, van Johannes Bouma.

Ureterp had een jaar eerder de nieuwe asfaltweg gekregen. Daarvoor hadden de eikebomen moeten wijken, die aan beide kant en van de weg en langs het schoolplein stonden. Van de kinderen, die ver van school woonden, kwamen de eersten al op de fiets.

20. Groepsfoto van de openbare lagere school uit 1918,1919 of 1920.

Hoofd van de school was meester L. Bosma, die deze functie in 1894 had overgenomen van meester Allershof.

De foto werd gemaakt op de openbare weg voor het schoolhuis, dat - zoals eerder vermeld - aan de zuidkant van de weg, schuin tegenover de school stond. Zoiets kon toen nog gemakkelijk; verkeer op de weg was er maar weinig.

Op de foto, de bovenste rij, van links naar rechts: juffrouw Hilde Hartman, Tj. van der Meer, Geelke Venema, Janke Geerligs, Fimke Roersma, Janke de Jong, Geertje Krans, Dieuke Hoekstra, juffrouw Stobbe en meester L. Bosma.

Tweede rij: een onbekende, Sietse Wiegersma, J. Huitema, Edzer Slaaf, Tj. lest, R. Postma, S. de Graaf, Gosse Sierksma, Douwe Oosterbaan, Roelof de Jong, Aalzen Postma en Sietze Geertsma.

Derde rij: T. Nicolai, Reino Bijma, R. Hoekstra, Ienske Hoekstra, ? Bos, Boukje Posthumus, een onbekende, Tiete Dijkstra, R. Mulder, Stien van der Va art en Fokje Roersma.

Zittend vooraan: Roel Keuning, Hendrik Roersma, een onbekende, Oedze Bijma en Piet van der Ploeg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek