Ureterp in pake en beppes tijd

Ureterp in pake en beppes tijd

Auteur
:   B.L. Hoeksma
Gemeente
:   Opsterland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5884-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ureterp in pake en beppes tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. De omgeving van de christelijke school in de jaren dertig.

Dit is wel een groot onderscheid met de foto die dertigjaar eerder van dezelfde omgeving werd gemaakt. Kon men toen door de bomen de huizen bijna niet zien, nu zijn er veel woningen maar van de bomen is in verhouding maar weinig overgebleven.

Toch valt het op dat er in de voorbijgegane jaren verschillende verbeteringen tot stand waren gekomen. De oude skoaldraai was vervangen door een roy ale ijzeren draai en voorzien van twee deugdelijke en veilige zijleuningen. De Skoalleane had een verharding gekregen, zodat men met een auto vanaf de Weibuorren tot aan de Skoaldraai kon rijden. Ook een deel van de bewoners aan de vaart kon reeds gebruik maken van elektriciteit, wat een he le vooruitgang betekende.

Op de foto is links een dee I te zien van de christelijke school. De bomen rond de school zijn allemaal verdwenen. Ernaast staat de woning van het hoofd van de school, meester D. Agema. Het huis aan de zuidkant van de va art, naast de draai, he eft verscheidene bewoners gehad, onder anderen H. Hoekstra, H. Sietsema en W. Jongsma.

Een bootje zoals hier in de vaart wordt geboomd, was voor vele feartsers een heel han dig vervoermiddel, dat voor allerlei doeleinden gebruikt kon worden. In elke wijk lagen dan ook wel een of meer van deze vaartuigjes. Door de geringe diepgang kon men ze in ondiepe wijken ook goed gebruiken.

De man op het bruggetje achter de stok was Edzer Heidinga. De jongen in de boot met pet Hendrik Hendriks de Vries.

22. Het gemengd zangkoor van Eva Keuning in 1922.

Een naam die jarenlang werd genoemd als het over zang ging, was die van Eva Dijkstra-Keuning, Zij had dan ook de leiding van verschillende koren in ons dorp.

Deze foto geeft een beeld van het gemengd zangkoor onder leiding van bovengenoemde Eva Keuning (zo werd ze meestal genoemd), toen een uitstapje werd gemaakt naar Oranjewoud.

De bovenste rij, van links naar rechts: Klaas Dijkstra, Wiebe Aardema, Pieter Veenstra, Johannes Bouma, Marten Doting, Jelle S. Bouma en Haaije S. Bouma.

Tweede rij: Akke Wesselius, Klaske Zuiderbaan, Trijntje Scheffer, Marie Gorter, Boukje Vonk, Romkje Posthumus, Jantje Geerligs, Minke Pool en Hiltje van der Harst.

Zittend: Aafke van Dijk, Doet Jager, Antsje Jager, Eva Keuning, Aaltje Casimier, Minke van der Brug en Sjoukje van der Burg.

Vooraan, zittend: Hiske de Lange en Antsje Jelsma.

23. De Skoalleane.

Het gebeurde vaak dat er op plaatsen waar een overgang over de vaart was, ook huizen werden gebouwd. Zo was het bij de Griene Brege en zo is het hier ook gebeurd.

Het eerste huis vanaf de vaart werd bewoond door timmerman T. Visser. Een latere bewoner was Jan Lammers, die er een rijwielbedrijfvestigde. Het middelste huis was van Jacob Krol, die in de helft aan de vaartskant een bakkerij liet bouwen en daarmee een goedlopende zaak wist op te zetten. Tot vandaag de dag is daar nog steeds een bakker die warme broodjes bakt (Henk Boonstra). Het rechter huis werd bewoond door me ester Van der Meer, onderwijzer aan de christelijke school. Een latere bewoner was postbode Boonstra. De Skoalleane was aanvankelijk nog een zandpad. Doordat het zandpad steeds intensiever gebruikt werd, met name door de dagelijks heen- en teruggaande schoolkinderen van beide scholen en de kerkgangers vanuit de Weibuorren, kwam de wens steeds meer naar voren om deze zandweg van een verharding te laten voorzien.

Reeds in 1906 werden er plannen voor gemaakt, maar tot uitvoering kwam het niet omdat de door de gemeente gevraagde bijdrage van belanghebbenden op twintig gulden na niet werd gehaald. Jarenlang werd er vergaderd en gepraat, maar er kwam niets uit.

In 1920 besloot de gemeente op de Tsjerkereed een verharding aan te brengen. En alle belanghebbenden van de Skoalleane op de achterste benen: waarom daar wel en hier niet!

Enkele jaren later kwam een actie op gang waarvan bovengenoemde meester Van der Meer de administratie heeft gevoerd. Daaruit valt te lezen dat er met intekenlijsten werd gewerkt, om zo aan de eigen bijdrage te komen. En het lukte: in 1926 werd op de Skoalleane een grintweg aangelegd. Het was echter na twintigjaar wel twintig keer zo duur geworden!

24. Groepsfoto van de openbare lagere school uit 1932.

Het hoofd van de school was van 1925 tot 1935 1. Zwart; het verdere personeel bestond uit meester H. Mulder, juffrouw 1. Terpstra en juffrouw M. Piersma. Deze foto werd gemaakt op het land naast het schoolhuis (op de achtergrond te zien),

Op de foto, de bovenste rij, van links naar rechts: Hiltje P. van der Vee, Janke Onbelet, Grietje 1. Spa, Wikje Popkema, Janke H. Planting, Bontsje S. Minkes en Marijke M. Sietzerna.

Tweede rij: Marten K. van der Veen, Albert L. van der Meulen, Sjirk M. Sietzerna, Minne Geerligs, Jochum Tj. de Jong, Gurbe van der Woude, Sierd Popkema, Lieuwe S. van Veen, Hille A. Nieuwdam en juffrouw Terpstra.

Derde rij: meester H. Mulder, juffrouw M. Piersma, meester 1. Zwart, Grietje H. Spa, Grietje L. van der Meulen, Wietske Tj. de Jong, Roelofke A. Heddema, Sietske 1. Bouma, Rika Jonker, Attje A. Nieuwdam en een onbekende.

Vierde rij: Gjalt S. van Veen, Rinze Huitma, Rein A. Heddema, Gerben H. Bouma, Auke Romkema, Poppe P. van der Vee en Geert Popkema.

Vooraan, zittend: Jan P. van der Vee, Pietje P. van der Vee, Trijntje van der Meulen, Janke Romkema, Sietze H. Bouma en Jan 1. Spa.

25. De Weibuorren omstreeks 1920.

Vanouds was de Weibuorren de streek waar zich vele ambachtslieden hadden gevestigd. Het grootste deel van de bevolking van ons dorp was betrokken bij het boerebedrijf en zodoende kwamen de smeden, wagenmakers, timmerlui, molenaars enzovoort, wel aan hun trekken. Daar de bevolking toenam, vooral na het in cultuur brengen van verschillende heidevelden, nam ook het werk van de ambachtslieden toe. Ook de bouw van nieuwe boerderijen aan de Mounleane en Butewei bracht veel werk.

Deze foto laat de westkant van de Weibuorren zien en is ongeveer genomen vanaf het kruispunt Telle en Mounestrjitte. Links een heg met hoge bomen, waarachter de boerderij stond van Sake de Boer. Hij staat voor de heg met zoontje Bonne aan zijn hand. Het woonhuis waar nu mevrouw Roelsma woont, werd in 1929 in de tuin van de boerderij gebouwd door Hendrik Posthumus. Daarna werd de oude boerderij afgebroken en vervangen door een nieuwe (nu bewoond door mevrouw G. Posthumus). Het huis ernaast was de smederij van Klaas Ibes Bakker, overgenomen van Jurjen D. Keuning. Deze laatste had een woning laten bouwen aan de oostkant van de Weibuorren (zie foto nr. 4).

Achter de bomen de bakkerij van Jurjen Postma, die later zou verhuizen naar de voormalige molenaarswoning aan de Kaltsreed. Koperslager Eelke van der Sluis kwam toen in dit huis te wonen. Rechts, nog net te zien, de boerderij van Bonne Gooitzens de Boer. In het laatst van de jaren dertig werd de boerderij afgebroken om plaats te maken voor het daar nu nog staande zakenpand. Voor het hek staat Klaas Arjens Keuning met zoontje Jappie van wagenmaker Date Keuning die in het ernaast gelegen pand een drukke wagenmakerij had. Dat er weI werk was, is te zien aan de wagens die op het heem en aan de weg staan.

De even eerder genoemde Bonne Gooitzens de Boer bereikte een voor die tijd erg hoge leeftijd. Ais hem gevraagd werd: "Hoe ald binne jo, deBoer?", was zijn antwoord: "Ssst..., se ferjitte my. Ik bin al92."

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek