Ureterp in pake en beppes tijd

Ureterp in pake en beppes tijd

Auteur
:   B.L. Hoeksma
Gemeente
:   Opsterland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5884-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ureterp in pake en beppes tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Ureterp, .Buurt,

26. In 1928 werd door het gemengde zangkoor van Eva Keuning deelgenomen aan een concours, waarbij de hele vereniging weer eens op de kiek kwam. Vergeleken met een aantal jaren eerder, blijken er veel nieuwe leden te zijn bijgekomen. Van deze zangers en zangeressen zijn er nu nog enkele in leven: die hebben inmiddels de leeftijd van de allersterksten bereikt!

De namen van de personen zijn, achterste rij, staande, van links naar rechts: Haaije 1. Bouma, Jelle A. Mulder, Hiltje Hans de Jong, Iskje Jelsma, Tjitske Hans de Jong, Trijntje Posthumus, leidster Eva Keuning, Lies Boonstra, Jantje Geerligs, Joke Geerligs, Klaas Dijkstra, Sietse Geertsma en Tjeerd Huitema.

Knielend: Aafke Schuurman, Martha Schuurman, Saakje Schuurman en Sjoukje van der Burg.

Zittend: Hidzer Gorter, Aukje Casimier, Minke van der Brug, Elle Boonstra, Sib Jager, Tjitse de Roos, Christine van der Heide, een onbekende, Joke Gorter, Wiebe Aardema, Jelle S. Bouma, Jikke Oosterbaan, Aaltje Casimier en Antje Jelsma.

27. De Weibuorren omstreeks 1930.

De Weibuorren had in deze tijd al een heel ander aanzien dan dertigjaar daarvoor. Veel van de bomen aan de noordkant waren verdwenen. Daarvoor in de plaats waren enkele jaren terug de palen voor het elektriciteitsnet geplaatst. En die palen werden mete en voor reclame (ook toen al!) gebruikt, zoals op de foto te zien is:

"Sigaren" bij A. Postmus en .Rijwielen en Motoren" bij 1. Meinsma.

Links op de foto de nieuwe winkel met manufacturen, hoed en en petten van Popke H. Popkerna, later overgenomen door zoon Hendrik. Hij was enkele jaren eerder verhuisd uit het ertegenover staande pand, Naast Popkema stond het huis van smid en rijwielfabrikant Hinne Posthumus. Jacob Meinsma had dit bedrijf overgenomen van de familie Posthumus en handelde verder in fietsen, motoren en naaimachines. Zijn vrouw werd voor het elektriciteitsbedrijf meteropneemster. Hier is het begin gemaakt van wat later uit zou groeien tot garage Meinsma.

Hekjes voor de huizen waren in die tijd wel in de mode zoals men ziet.

Rechts het winkelpand van Andries Postmus, die na het vertrek van Popkema hier een winkel begon in kruidenierswaren en galanterieen. A. Postmus verhuisde in 1939 naar het nieuwe zakenpand dat gebouwd werd op de hoek naast de Telle (zie nr. 25). Bij het ernaastliggende huis van groenteboer O. de Boer, later Bos, was dan ook al een groot reclamebord aan de voorgevel bevestigd. In het dan volgende huis was de bakkerij van Klaas Geertsma. Daarnaast werd het huis met het "gebroken" dak bewoond door de familie Zuiderbaan.

De hoge palen rechts van de weg geven aan dat ook al van de telefoon gebruik kon worden gemaakt, maar er waren in die jaren nog maar enkelen aangesloten.

28. Christelijke Knapenvereniging uit 1939.

Onder leiding van Piet de Vries, wagenmaker in de Weibuorren, en Fokke Donker gingen de jongelingen een dag naar Appelscha met de autobusondernemer Sietse van der Wal.

Staande, van links naar rechts: Haaije Braam, Jan Donker, Willem Horinga, Fokke Donker, J.K. de Vries, Fokke Dijkstra, Piet de Vries, Andries R. Bosma, Sietse van der Wal, Jan Vogelzang en Pieter Jongsma. Knielend: Johannes Oedzes, Hendrik van der Meulen, Folkert Vogelzang, Siebren K. de Vries, Willem Braam, Sip van der Meulen, M. Jongsma, Leendert Wietsma en Broer de Vries.

Zittend: Hilbrand van der Schaaf, Fokke Donker, Hendrik H. de Vries, Harm Dijkstra, Jan Kl. de Vries, Murk Krol, Berend Krol, Johannes P. van der Meulen en Kees Oedzes.

Waar zou deze .jeugd van toen" allemaal gebleven zijn?

29. De Weibuorren vanuit het oosten omstreeks 1920.

Rechts, halfverscholen achter de lindebomen, het cafe, of herberg, zoals het toen genoemd werd, "Onder de Linden". De sloot op de voorgrond lag voor de woning van Jurjen D. Keuning, voormalig smid in het pand dat Klaas Ibes Bakker van hem had overgenomen.

Uiterst links, achter de opgaande bornen, de slagerij van Wietse Schuurman. Later kwam hier slager Willem Bouma en diens zonen Broer en Jouke zetten het slagersbedrijf nu nog voort.

De boerderij ernaast werd bewoond door Pier van der Vee, die hier een timmerbedrijf begon. In de crisis van de jaren dertig zag Pier van der Vee het hier niet meer zitten en emigreerde, aanvankelijk aIleen, naar Zuid Afrika om daar zijn geluk te beproeven. En het ging daar zo goed dat een jaar later (in 1938) het hele gezin daarheen trok. Hun oudste dochter Hil, inmiddels getrouwd, was de enige die hier achterbleef.

Waar P. van der Vee zijn houtopslag had naast de boerderij, werd later een nieuwe woning voor Kees Douma gebouwd (zie nr. 34).

Aan de mensen op de weg is te zien dat er al heel wat gebruik werd gemaakt van de fiets. Een ander vervoermiddel, paard en wagen, was in deze tijd nog volop in de mode, getuige het echtpaar op de wagen dat op het moment van de foto juist de Weibuorren door komt rijden. Een dag te praten naar de familie?

De vrouw aan de slootkant zou juffer Stobbe kunnen zijn, de vrouw van Jurjen D. Keuning.

30. Christelijke zending.

In 1939 werd deze foto gemaakt van degenen die bij het christelijk zendingswerk waren betrokken.

Op de achterste rij de bestuursleden, van links naar rechts: Hielke Wieringa, Jurjen Eisinga, Jannes Donker, dominee Hazenberg, ? Klamer, A. de Jong en Sikke Marinus.

De meisjes op de achterste rij, staande, waren: Minke van der Meer, Aafke Postma, Hielkje Taekema, Harmke Braam, Geelke Boonstra, Geertje de Vegt, Pietje Bouma, Zus van der Meulen en Antje Wieringa. De tweede rij, zittend: Mettje de Vries, Geertje Jongsma, Trijntje Eisinga, Grietje Seinstra en Martje A. de Jager.

Op de voorgrond: Tepske Zijlstra, Trijntje van der Meulen, Anna 1. Kooistra en Ietje Zijlstra.

Oak vo or deze foto zou de vraag gesteld kunnen worden waar deze .jeugd van toen" is gebleven?

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek