Ureterp in pake en beppes tijd

Ureterp in pake en beppes tijd

Auteur
:   B.L. Hoeksma
Gemeente
:   Opsterland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5884-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ureterp in pake en beppes tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Het oosteinde van de Weibuorren omstreeks 1929.

Na 1910 begon de woningbouw vanaf de Kupersleane tot de Mounleane langzaam op gang te komen. Het voormalige doktershuis van T.K. Prakken, die dit huis in 1855liet bouwen voor de eerste dokterspraktijk in ons dorp, heeft daar lang aileen gestaan.

De eerste bebouwing aan deze streek bestond uit de volgende panden aan de noordzijde: het huis van Jurjen Keuning, het huis van Jan Kromkamp en de boerderij van Hans de Jong. Aan de zuidzijde stonden de boerderij van Jan van der Vee, de slagerij van Wietse Schuurrnan, de timmerzaak van Aldert Heddema, het voormalig dokterhuis en het boerderijtje van J. Mulder.

Op de foto links het bruggetje over de sloot van Jacob Hoeksma, daarnaast het bruggetje naar de woning van timmerman Minze Hamstra. De Doktersreed was een zandweg met een fietspaadje erbij. Daarnaast, met de twee forse bomen ervoor (de voormalige dokterswoning), de bakkerij van Frans Westerhuis. In het voormalig koetshuis, aan de kant van de reed, woonde Heine Looijenga. In de woning waarvan men tegen de zijkant aankijkt, de kruidenierswinkel van Jelle en Jeltje Oosterbaan. Dan de gemeentewoning waar politieagent Wester woonde. Hij werd later opgevolgd door collega Vogelzang.

Rechts op de foto het hek op de dam van A. Slier, die een functie had in de zuivelfabriek in Frieschepalen. Het bruggetje over de sloot hoorde bij de woning van schilder Kees de Boer. Zijn bedrijf werd later overgenomen door Karel Friso. De Valomsreed gaf, zoals de naam al aangeeft, verbinding met de Valom.

Het huis met de kastanjeboom ervoor was van Germ de Roos. Hier is nog steeds assurantiekantoor De Roos gevestigd. Tussen de bomen door het huis van ex-smid Jurjen D. Keuning.

Dat er in die jaren ook al aan snelheidsbeperking werd gedacht blijkt uit de ijzeren balk met bord erop met als tekst: "Maximum toegestane snelheid 20 km!"

32. De hervormde vrouwenvereniging uit 1938.

De hervormde vrouwenvereniging onder presidentsehap van de vrouw van dominee Van Wijnen, op de foto gezet voor het Theehuis, waar de bijeenkomsten werden belegd.

De namen van de dames zijn, voorste rij, zittend van links naar reehts, de dames Haanstra, Westerhuis, Woudstra, Nieuwdam, Haarsma, Dijkstra, ?, mevrouw Van Wijnen en Jak. Wijma-Brander, mevrouw Gorter, mevrouw De Jong en mevrouw Jongstra.

Tweede rij de dames: Keuning, Onbelet, Attje Diepstra, Van Dekken, Hoekstra, Tetje Spa, Brander, Nijboer, Spa, Posthumus, Geertsma, Zwier, Benedictus, Wiegersma, Boonstra, Spa, Weening, Postma-Brander, Bijma en mevrouw Huitema-Brander.

Achterste rij de dames: Van der Sluis, Mulder, Bouma, ?, De Vrieze, Van den Brug en Bouma.

33. Bij weinmakker Piet de Vries in de Weibuorren omstreeks 1935.

Dit huis met werkplaats was voorheen van Jan Krornkamp, die in 1917 zijn wagenmakerij verkocht en een woning liet bouwen aan de oostkant van de Weibuorren, tegenover de tegenwoordige motorengarage van Boonstra. De wagenmakerij werd overgenomen door Piet de Vries, die hier vele jaren in zijn bedrijf werkte. Ook had hij een pompboorderij, zoals blijkt uit het uithangbord boven de deuren van zijn werkplaats. Daar er in het dorp nog geen sprake was van waterleiding, was het noodzakelijk om bij het bouwen van een nieuw huis een pomp te laten zetten. Voor een pomp was het gewenst een "weI" te vinden, waar dan een put werd gegraven. Daarin werd dan een bouwwerk van metselstenen opgetrokken met een opening aan de top waar men dan de houten pomp tot de gewenste die pte in kon laten zakken. Afhankelijk van de diepte kon er soms een aanmerkelijk verschil voorkomen in de lengte van de pomp.

Op de foto is net Harm de Vries met paard en wagen aangekomen. En als zo vaak, kwamen er meteen mensen kijken toen de fotograaf in actie zou komen.

Links op de foto staat Jeannette E. Weening, overbuur van Piet de Vries. Ernaast Jan Wind, ook een overbuurman, die een brandstof- en eierhandel had.

De man die het paard vasthoudt was Harm K. de Vries. Hij had een boerderij net voorbij de Mounleane. Dan volgen mevrouw Veldstra, Freerk Westerhuis uit de Valom, baas Piet, de wagenmaker, met dochtertje Metteke aan de hand. Op de boerenwagen zitten Hein Wind en Oebele de Roos. Staande op de wagen Ouwe de Wit.

34. De Weibuorren in 1938.

Zoals de toekomstplannen er nu uitzien, kan dit stukje van de Weibuorren wel eens helemaal tot het verleden gaan behoren. Het beeld aan de noordkant is al drastisch veranderd met het verdwijnen van het caferestaurant van Wieger Gorter. In 1938 was het cafe in handen van Haaije van der Molen.

De hekjes op de voorgrond stonden voor de kapperszaak van Douwe Lolkema. Het winkelhuis aan de andere kant van het cafe werd bewoond door Bareld van der Meer, die postbode was. Zijn vrouw had een winkel met handwerken, garens en band. Op de weg komt een venter aanfietsen met twee koffers voor op zijn fiets. Die gaat zijn klanten opzoeken. Dat was in die jaren een veel voorkomend beeld.

Aan de linker kant op de foto het hek van timmerman Rienk van der Meer. De linker woning was van melkcontroleur Kees Douma. Zijn vrouw hield zich bezig met een dameskapsalon, die later werd overgenomen door Jan Vogelzang.

In het volgende dubbele huis woonde aan de linker kant Harm de Wilde, die toen de kost verdiende als meubelmaker. In het andere deel woonde varkenskoopman Abele van der Harst. Dan volgde de voormalige slagerij van Jasper van der Brug, waar dochter Minke van der Brug met nicht Reino woonde. Het ernaast gelegen pand, voorheen van de familie Zuiderbaan, werd bewoond door Roel Braam. Hij had er, na verbouwing, een kruidenierszaak gevestigd.

35. De Valom.

De foto is genomen van een schilderij dat gemaakt werd door Karel Friso, van beroep huisschilder in de Weibuorren. Hij was de schoonzoon van oude Antje Westerhuis.

Dit buurtje was het eerste en oudste stukje "achterom" van de Weibuorren en daar is dan ook sprake van enige honderden jaren bewoning. Ruim vier eeuwen geleden ontstond de eerste bebouwing aan de huidige Weibuorren en deze lag juist tussen twee rijen boerderijen in. De ene rij begon bij de oude kerk en liep vandaar door tot ongeveer de Telle. Daar is in 1993 de oude boerderij afgebroken die de laatste was van die rij.

Aan de noordkant van de Weibuorren lag ook een rij, die begon in de Val om en doorliep tot aan het voormalig tolhek op de Boerestreek. Deze boerderijen waren haaks gebouwd in de kavels die liepen vanafhet hoogveengebied in het noorden tot aan het ald djip. Vandaar dat ze niet aan de later aangelegde Lykwei (nu Weibuorren en Boerestreek) stonden.

Aan de Valom stonden twee boerderijen. De meest linkse op de foto is het restant van zo'n boerderij en deze werd in oude staat het laatst bewoond door Heinze Boonstra. Het tweede huis op de foto werd bewoond door alde Antsje Westerhuis met haar zoon Freerk. Dan de dubbele woning, die tijdens zijn bestaan heel wat huishoudingen onder de pannen heeft gehad.

Het (witte) huisje is jarenlang bewoond geweest door de familie Anne de Jong, later door zoon Jelke, die broodventer was en de naam Jelke "bakker" meekreeg. Na de oorlog is het oude huisje afgebroken en werd er een nieuw huis voor gebouwd, dat nu wordt bewoond door de dochter van Jelke "bakker".

Het laatste huis van deze rij wordt al sinds de jaren dertig bewoond door de familie De Wit. In vroegere jaren woonde hier een eenvoudig echtpaar, van wie de man de kost verdiende met handel in oude spulletjes. Toen hij stierf deed het oude vrouwtje een ungster en zeven stuivers bij hem in de kist; dan kon hij later verder handelen ...

Recht tegenover de Valomsreed stond de tweede oude boerderij, waar onder meer H.W. Veenstra en Keimpe Kooistra hun bedrijf hebben gehad. Hier staat nu het huis van dokter Stelma.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek