Valburg in oude ansichten

Valburg in oude ansichten

Auteur
:   H.K. Snippe
Gemeente
:   Valburg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4096-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Valburg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

ormaal .hoot in Vog etvlucht Zellen.

;;;

1

'J

49. Op deze v66r 1907 gemaakte opname zien we links de schuur van houthandelaar/aannemer Kobus Jansen. Zijn terrein liep tot aan de tegenwoordige Marijkestraat. Hij woonde in de boerderij, die nu nog achter de winkel van N. van Hunnik staat. In 1919 bouwde Houpst in de van Jansen gekochte tuin zijn eerste houten garage met werkplaats. Als eerste taxi werd een uit Barcelona afkomstige Opel gekocht. In 1971 werd de garage verbouwd tot modehuis Niek van Hunnik. Op de achtergrond de in 1895 geheel verbouwde christelijke normaalschool, ook wel bekend als "de damesschool"! Van 1864 tot 1914 was Hannes van Y sendoorn er concierge.

V6~e ulueht, letter.

50. De Hoogstraat in 1908. Links de bank van Enge1enburg en Schippers, later de Twentsche Bank; kantoorhouder was Van Hattum. Nu woont hier dr. W. Fortuin. Rechts woonden Zanting, weduwe Van K1eef, postbode Jansen, kopers1ager Noppen, nu juwelier Peerbolte en schoenhandel Van Aggelen. Daarnaast het in 1883 gebouwde en sindsdien door de familie Houpst bewoonde pand, Daarachter, niet zichtbaar, het tot 1909 door slager L.W. van Kraanen, tot 1920 door G.J. Philipsen en daarna door Dusschoten bewoonde pand. Naast Van Kraanen staat de boerderij "de Scharrenburg", die in 1906 door dr. Nieboer werd gekocht van Van Hattum.

13akkerslraat bij Cochius, bHe'1

51. Een kijkje in de Bakkerstraat rand 1909. Links de onderwijzerswoningen bewoond door Weststrate, juffrauw Tillernan, Van Putten, nu Van de Peppel, daarnaast het pand bewoond door Nobels nu Balfoort. In het witte huisje woonde rnetselaar Jan Lodewijk Rornein, in het huis ervoor schoenrnaker Karel Heij, Daarvoor bakkerij Van Druten, nu woont er rnevrouw Franken. Rechts stalhouderij Cochius. Van de afgebeelde personen herkennen we: rnulder Vink, bakker Starn, slager Van Kraanen op de fiets rechts en bakker Van Druten. Op de voorgrond C.J.D. Cochius en twee kinderen, later een tante en de vader van H. de Vries, Hoofdstraat 42.

3et/en

j]onoscafe Cochius

~ /

I (f~+ ?????. r, n WTI ???. ""H. 7__ '

52. Een opname van circa 1910. In 1882 werd vergunning verleend tot het verkopen van sterke drank in het klein: bondscafe Cochius annex stalhouderij was geboren. Bij welhaast ieder evenement waren de fraaie koetsen van Cochius vertegenwoordigd. Op deze opname, op de bok: A.J. Cochius en Jan van Dijk; met voorschoot radmaker Van Schaik. In het pand is nu rijwielhandel D. Franken gevestigd.

Hoogstraat, Zetten.

53. De Hoogstraat vanaf cafe "De Blauwe Steen" gezien. In de tuin van Cochius bouwde metselaar Evers zijn woonhuis. Bos verkoeht er zijn eerste boeken. Nu woont hier Van Velsen. In de tuin zien we de muziekkapel. In het verlengde van de straat het voetpad naar de Veldstraat. Het drassige gedeelte tussen voetpad, Veldstraat en Hoogstraat - TIU Julianaplein - stond to en bekend als de Wouterplas. Ter hoogte van het lage pand rechts is nu kapsalon W. van Aggelen gevestigd.

Hoogsrraat, Zerren.

54. De Hoogstraat rand 1910. Rechts de slagerij van Cohen, later schoenrnaker Nottet en Looijen, nu rneubelrnaker Den Arnbtrnan. Dan het pand van loodgieter De Vries. Links de woning van Van Laar, kruidenier en sleper, waarin ook J. van Kleef woonde. Het lage pand werd onder anderen bewoond door kleerrnaker Schnitzler, Van Dijk, weduwe Van Eldik en Winkhoff, boekhandel en barbier, nu kapsalon W. van Aggelen. In het vierkante pand woonde bakker Slothouber, nu bakkerij Hendriksen, daarnaast bakker/kruidenier Starn, nu Margrietstraat, en vervolgens het levensrniddelenbedrijf van H. Aalbers.

55. Het tegenwoordige gebouw "Christelijke Belangen" aan het Wilhelminaplein heeft tot de bouw van de kleuterschool aan de Wouterplasstraat in 1960 dienst gedaan als bewaarschool. Deze opnarne van 1907 toont de leergierige jeugd onder de hoe de van juffrouw Metz (rechts). Links de boerderij "de Ploeg" bewoond door Tap, Barends en Kees Hanhart. Op deze plaats staan nu de woningen van Kempkes en Franken aan de Kerkstraat.

~ymnilsium, Zetten

56. Het eerste christelijke gymnasium van Nederland wordt op 8 december 1864 te Zetten gesticht. Een oude herberg wordt tot school verbouwd. Dominee F.P.L.C. van Lingen behoort tot de oprichters; rector in de beginperiode is dr. Lamers. De school gold als een voorop1eiding voor de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1901 verkreeg "de Herenschoo1" het recht zelf een rechtsge1dig eindexamen af te nemen. In het jaar 1908 wordt de opleiding verp1aatst naar Arnhem. Links is het huis "Ouderzorg" te zien dat ve1e jaren werd bewoond door de fami1ie Tichelman.

Postkantoor

Zetten

57. Dit praehtige postkantoor is gebouwd in 1909. Tot dan was het postkantoor gevestigd in het pand waar nu de bibliotheek is. Ret nieuwe kantoor stond aan de Kerkstraat. Ret werd in de oorlog verwoest. I.A. van Stra1en heeft er zijn woning "de Ploeg" gebouwd. Het verbindingspaadje van Kerkstraat naar Damstraat heette "Tussen de heggen" in later jaren is het verbreed en tot Damstraat geworden. Links staan de kinderen van direeteur De Klerk, die zelf uiterst reehts staat.

Kerk en paslorie te l:~!len

58. In 1015 heeft op de p1aats van de huidige hervormde kerk reeds een kerkgebouw gestaan, waarvan de fundamenten zijn gevonden. Deze opname is van circa 1908. Hierop zien we de kerk met de stompe, uit de veertiende eeuw stammende toren en het 1age middenschip. Dit gedee1te werd in 1911 zeer ingrijpend gerestaureerd. Ret gebouw heeft een ommetse1d gotisch koor met een kruisribgewelf. Ret torenuurwerk gaf alleen de uren aan. In de pastorie hebben gewoond de dominees Deur, Leemans, Bieshaar en Steenbeek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek