Van ziekenkoets tot ziekenwagen (1906-1945)

Van ziekenkoets tot ziekenwagen (1906-1945)

Auteur
:   Dr. K.J.J. Waldeck en drs. T.H. Gras
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2634-2
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2-3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Van ziekenkoets tot ziekenwagen (1906-1945)'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

25 Cadillac (ca. 1921)

De Cadillac (links) en een dienstwagen van een onbekend merk ernaast zijn van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst van Amsterdam. Ze staan in de garage aan de Kerkstraat 425-427 in Amsterdam, die grondig werd verbouwd en in 1920 in gebruik werd genomen. De garage herbergt vijf Cadillacs, een Spyker en twee e1ectrische wagens. Bovendien zijn er nog twee dienstwagens, speciaal bestemd voor de medici terwijl twee wagens uitsluitend gebruikt worden voor het vervoeren van besmette goederen te bate van den Gezondheidsdienst. De nieuwe ach t cilinders Cadillacwagens kosten f 15. 000 per stuk franco Amsterdam. Hun maximumsne1heid bedraagt honderd

kilometer. De motoren loopen inderdaad zoo goed als geruischloos.31

26 Delage 6-cil. (1921) De Gemeentelijke Geneeskundige Dienst van Rotterdam liet twee nieuwe 6-cilinder Delage-chassis door de rijtuigbouwer Pennock & Co uit 's-Gravenhage van een speciale ziekenwagencarrosserie voorzien. De firma Pennock had bij deze constructie de medewerking van ir M.P. de Bruyne, directeur van de Gemeente Reinigings- en Ontsmettingsdienst, die oak de auto-tractieafdeling van de Geneeskundige Dienst onder zijn beheer had. Dit blijkt uit een citaat uit een briefvan 10 januari 1922 van deze directeur aan de burgemeester van Haarlemmermeer:

In antwoord op Uw schrijven heb ik de eer U te melden dat bij mijn Dienst in gebruik zijn vier ziekenauto's die, wat het technische gedeelte betreft, onder lei ding staan

van den Heer Directeur v.d. Reinigings- & Ontsmettingsdienst. Wij gebruiken 2 Crossley's (4- cylinders) en 2 Delages (6 cylinders, bijzondere vering, remmen op de 4wielen). De Chassis werden door den Directeur v.d. R. & O.Dienst aangekocht en de carrosseriebouw onder zijn toezicht opgedragen aan Pennock & Co te 's Hage. De carrosserie van beide soorten is gelijk gebouwd. Beide soort wagens voldoen op de slechte bestrating goed, vanzelf loopen de geheel nieuwe 6

cylinders Delage zachter. De prijs der laatsten is ± 17000,-gl per stuk."

De auto's dienden voor het vervoer van ernstige zieken en gewonden naar het gemeenteziekenhuis. Aan de binnenkoets was veel aandacht besteed. Het ruime interieur was van twee couchettes voorzien, waarop een uitschuifbare draagbaar was geplaatst. De wag ens konden verwarmd

worden door een radiator van het systeem Bleriot, waardoor een gedeelte van de uitlaatgassen van de motor werden geleid. Glad geemailleerde binnenwanden en uitneembare inventaris vergemakkelijkten de reiniging en ontsmetting. De Delages werden aangeschaft naast de twee modern ingerichte Crossleyziekentransportauto's (zie oak

24-).33

27 Minerva 4-cil., 20 pk (1922)

In 1923 werd het wagenpark van de GG & GD Amsterdam uitgebreid met twee nieuwe Minerva's. Het dagblad De Telegraaf schrijft in de editie van 12

j anuari: Bestond het meerendee1 der tegenwoordige autobrancards hier ter stede uit Cadillacs, dit tweetal is afkomstig uit de Be1gische Minerva-fabrieken. De chassis zijn dezelfde die voor gewone luxewagens worden gebruikt. De 4-cylinder motor is kleploos en heeft een sterkte van 20 PK. De carrosserie is, in tegenstelling met die der Cadillacwagens, te Amsterdam gebouwd bij de Amsterdamsche Rijtuig Maatschappij, die deze wagens ge1everd heeft. 34

De ervaring die de ARM apdeed bij het leveren van ziekenwagens aan de gemeente Amsterdam, heeft ze gebruikt am oak bij andere diensten in de gunst te kamen, zoals bij de ge-

meente Haarlemmermeer (zieaakI8).

28a Chevrolet (ca. 1923)

De Carrosseriefabriek Vermeulen uit Haarlem bouwde de eerste zieken-

wagens voor plaatsgenoot ].1. Mathot. Mathot had in de Grote Houtstraat een grote drogisterij, maar verkocht oak corsetten. Zijn

artikelen waren de beste in hun soort. Naast lijkbezorger was hij oak ziekenvervoerder. Al in 19 12 beschikte hij over een rijwiel-

brancard en hij is vermoedelijk in 1923 het gemotoriseerd vervoer met deze Chevrolet begonnen (zie oak 43).35

28b Chevrolet (ca. 1923)

De inrichting van deze Chevrolet was bijna Spartaans. Geen enkele voorziening is zichtbaar. De brancard werd echter door slechts twee achter elkaar geplaatste staanders gedragen. Dit kon niet anders dan een solide constructie zijn van de van oorsprong wagenmakerij van Vermeulen, die bovendien zeer inventief was!

29 Protos (1923)

Bij de opening op Koninginnedag 3 1 augustus

1921 van een nieuwe vleugel van het Ziekenhuis in Velp verzuchtte een blije voorzitter, dat. .. tot onze spijt nog een rontgenapparaat en een ziekenauto ontbreekt". In 1 923 zou de ziekenauto er komen. In het gedenkboek uit 1992 wordt een ziekenauto op tekening afgebeeld. De tekening is gedateerd 2 februari 1923 en heeft een bedrijfsstempel van Visser uit Leeuwarden! Onder de treeplank wordt de naam van het AutobedrijfL.A. Moll uit Nijmegen aangetroffen, die het merk Protos in Nederland vertegenwoordigde. Moll

was overigens oak ziekenvervoerder. De tekening is zeer waarschijnlijk gebruikt bij een aanbieding van Moll aan het ziekenhuis in Velp.

30 Fiat S19A (1924)

De fota van deze imposante Fiat van de afdeling Zwanenbmg-Halfweg van Het N ederlandsche Rode Kruis kon kennelijk niet onder andere omstandigheden gemaakt worden. Zelfs de brancard op wieltjes (!) staat in het grind. Het stuur zit nag aan de rechterkant en de achterdeur gaat naar rechts open. Dat laatste zien we veel meer bij ziekenwagens, oak nag na de Tweede Wereldoorlog. Meer voor de hand zau liggen dat een achterdeur naar links openslaat, zodat men niet am de deur heen hoeft am de patient in-of uit te laden.

31 Minerva (1924)

In 192 4- vroeg de heer A. C. R. Dreesmann, de initiatiefnemer voor het Majella Ziekenhuis in Bussum, voor zijn zeventigste ve*ardag een ziekenwagen aan zijn kinderen. Daar had hij we1 een handje van. Voor zijn tachtigste verjaardag zou

hij nog door zijn kroost op een tweede wagen plus een bestralingstoeste1 worden getrakteerd. De wagen was een prachtige Minerva, de trots van het ziekenhuis.

De wagen was lange tijd de enige ziekenwagen in het Gooi, want voor zoiets had je toch een politiebran-

card of anders een bakfiets? De Minerva had in de oorspronke1ijke uitvoering massieve banden, maar toen er met de rege1maat van de klok klachten over het schokken van de wagen kwamen, werden ze vervangen door luchtbanden. Later werd de Minerva ingeruild voor een

Chevrolet, een Cadillac, een Ford Mercury en tenslotte voor een Opel.

Aldus een bericht in 'Zorgzaam door de [areri', een gedenkboek van Ziekenhuis Gooi-Noord in Blaricum."

32 Renault (I92S)

Aan de vooravond van het nieuwe badseizoen bereidden de garages van de heer W]. van Oostrum zich voor op de komst van het autorijdend publiek. De garages hadden oak de beschikking over deze Renaultziekenwagen, die speciaal werd opgebouwd in overleg met en volgens gegevens van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst van Den Haag. De bran card staat op veren! En er zijn drie zitplaatsen voor begeleiders. Het feit dat de garages oak Ford Service Dealer zijn, was een aanbeveling voor het publiek in het komend seizoen. De Renault werd vast op de boulevard van Scheveningen beproefd."

33 a Steyr type VII (1926)

Deze Steyr was als merk een ongewone verschijning op onze Nederlandse wegen en zeker als ziekenwagen. Tot 1 926 rukte in Vlaardingen de schoenmaker, tevens hulpagent, de heer De Bloeme, uit met een raderbrancard voor ongevallen (zie oak inleiding) . In 1 92 6 kocht zowel Garage Peereboom als Garage Romein een ziekenwagen.

Deze simpel ogende maar rabuuste Steyr is van Garage Romein, later de Algemeene Vlaardingsche Auto Maatschappij. Het bedrijf stand onder lei ding van

A. van der Windt. Deze Van der Windt nam oak Garage Peereboom over en richtte in 1 93 1 de Eerste Hulpdienst op. Dit samenwerkingsverband tussen de

EHBO-vereniging, de gemeente en enkele grate bedrijven verzorgde tot in de Tweede Wereldoorlog de eerste hulp en het ziekenvervoer in Vlaardingen. Gedurende de oorlog kwam

de dienst onder de luchtbescherming am daarna een gemeentelijke dienst te worden. Vanaf 1 955 werd de ambulancedienst ondergebracht bij de in dat jaar opgerichte GG & GD.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek